Engelsk-svensk oversættelse af "productivity"

EN

"productivity" svensk oversættelse

volume_up
productivity {substantiv}
volume_up
product {substantiv}

EN productivity
volume_up
{substantiv}

productivity (også: industry, generativity)
volume_up
produktivitet {fæl.køn}
They are interested in the quality and productivity of political output.
De är intresserade av den politiska prestationens kvalitet och produktivitet.
Employers are increasingly aware of the links between wellbeing and productivity.
Arbetsgivare inser allt mer hur välbefinnande och produktivitet hör ihop.
Moreover, it will promote an increase in both productivity and employment.
Dessutom främjar det en ökning av både produktivitet och sysselsättning.

Synonymer (engelsk) for "productivity":

productivity
product

Eksempelsætninger "productivity" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThis is a situation which undermines productivity and economic competitiveness.
Denna situation undergräver produktiviteten och den ekonomiska konkurrenskraften.
EnglishCurrently, they are not able to take out further loans or to improve productivity.
För närvarande kan de inte ta ytterligare lån eller förbättra produktiviteten.
EnglishWe should then obtain a better balance and be able to increase work productivity.
Då skulle man få en bättre balans och kunna höja produktiviteten i arbetet.
EnglishFourth, people working in Europe must increase their efficiency and productivity.
För det fjärde måste de som arbetar i EU bli effektivare och produktivare.
EnglishIt also enabled productivity to be increased whilst retaining social harmony.
Det ökade också produktiviteten samtidigt som den sociala harmonin behölls.
EnglishFrom this point of view, we recommend a wage policy geared to productivity.
Ur denna synvinkel rekommenderar vi en produktivitetsorienterad lönepolitik.
EnglishFor the first time, productivity has risen faster than in the United States.
För första gången har produktiviteten ökat snabbare än i Förenta staterna.
EnglishProductivity improvements should be demonstrated where financial aid is made available.
Produktivitetsförbättringar bör uppvisas då ekonomiskt stöd ställs till förfogande.
EnglishIt may be used to modernize, to increase productivity, but not to enlarge capacity.
De kan användas för att modernisera den, öka produktiviteten, men inte öka kapaciteten.
EnglishProductivity losses resulting from this disease amount to EUR 28.5 billion annually.
Produktionsförlusten på grund av denna sjukdom uppgår till 28,5 miljarder euro årligen.
EnglishHow do we increase productivity and competitiveness in a globalised world?
Hur ökar vi produktiviteten och konkurrenskraften i en globaliserad värld?
EnglishRail transport conserves the environment and is good for our productivity.
Det är ingen ren avreglering, men vi har gjort det på, kan man säga, ett svenskt sätt.
EnglishEurope will not gain in competitiveness without winning the productivity battle.
Europa kommer inte att kunna öka sin konkurrenskraft utan att vinna slaget om produktiviteten.
EnglishInvestment in them increases productivity and reduces social security costs.
Att investera i arbetsmiljön ökar produktiviteten och minskar socialförsäkringskostnaderna.
EnglishIf we improve productivity, we can do more, we can obtain better jobs.
Om vi förbättrar produktiviteten, kan vi göra mer, vi kan få bättre arbetstillfällen.
EnglishTo that extent, this is a reaction to the progress sought in productivity.
Såtillvida är det en reaktion på de uppnådda produktivitetsframstegen.
EnglishOf course these productivity gains can be drawn already on this example.
Bara detta exempel visar givetvis att produktivitetsvinster kan göras.
EnglishOn top of that, the incentive to increase productivity is weakened.
Men därtill kommer att incitamenten för att öka produktiviteten försämras.
EnglishIt must be a system of aid which is not linked to production, quantities or productivity.
Det måste till ett stöd som är skilt från produktionen, kvantiteterna och produktiviteten.
EnglishProductivity gains and new technologies must speed up this historically age-old movement.
Produktivitetsvinster och nya tekniker bör påskynda denna hundraåriga rörelse i historien.