Engelsk-svensk oversættelse af "prospect"

EN

"prospect" svensk oversættelse

volume_up
prospect {substantiv}

EN prospect
volume_up
{substantiv}

prospect (også: alternative, capacity, chance, contingency)
volume_up
möjlighet {fæl.køn}
It also offers some prospect of conveying a positive picture of European policy.
Och det finns en möjlighet att framställa europeisk politik på ett positivt sätt.
This prospect should give new impetus to strengthening the regional integration process.
Denna möjlighet skulle ge ny kraft åt den regionala integrationsprocessen.
For that reason, Turkey must be given a credible prospect of accession.
Därför måste Turkiet få en trovärdig möjlighet att ansluta sig.
prospect (også: aspect, chance, outlook, perspective)
volume_up
utsikt {fæl.køn}
There is no prospect of an opening up in 2014, as per Parliament's request.
Det finns ingen utsikt till en öppning 2014 enligt parlamentets krav.
This is a prospect which can also constitute a medium-term alternative in other cases.
Det rör sig om en utsikt som kan utgöra ett alternativ på medellång sikt även för andra länder.
Thirdly, such a policy offers the prospect of membership to countries which are trying to achieve it.
För det tredje ställer en sådan politik medlemskap i utsikt för länder som strävar efter det.
volume_up
tanke {fæl.køn}
(PL) Madam President, a future with hydrogen powered cars is an exciting prospect.
En framtid med vätgasdrivna bilar är en spännande tanke.
We very much welcome that, with the prospect of enlargement looming.
Vi välkomnar varmt detta, med tanke på den annalkande utvidgningen.
The prospect of imminent enlargement means that a change of direction can be delayed no longer.
Med tanke på den förestående utvidgningen kan vi inte längre skjuta upp en kursändring.
prospect
They certainly could be ready by then if this prospect were set before them now.
De kommer då att kunna vara beredda eftersom de kommer att ha framtidsutsikter.
This would give the business environment and investors a very good prospect.
Detta skulle ge företagsmiljön och investerarna mycket goda framtidsutsikter.
Therefore, free trade is the only prospect we can give Latin America.
Ett fritt handelsutbyte är med andra de enda framtidsutsikter man erbjuder Latinamerika.
prospect (også: hope)
volume_up
förhoppning {fæl.køn}
In the present situation, however, prospects of achieving this noble aspiration would appear to be remote.
I den nuvarande situationen tycks dock möjligheterna att nå denna ädla förhoppning avlägsna.
- we should work towards achieving a new chapter of mutual legitimisation with the prospect of a definitive solution in mind.
- Vi bör verka för att det ska skrivas ett nytt kapitel av ömsesidig legitimering med förhoppningen om en definitiv lösning i åtanke.
Six years after Burma joined ASEAN, oppression in the country has intensified and any return to democratic rule remains a distant prospect.
Sex år efter att det att Burma gick med i Asean har förtrycket i landet intensifierats och en återvändo till demokratiskt styre förblir en avlägsen förhoppning.
prospect (også: anticipation, expectation)
volume_up
förväntning {fæl.køn}
The prospects and expectations of Lisbon are, unfortunately, a far cry from the situation on the ground in Europe.
Framtidsperspektiven och förväntningarna i Lissabonstrategin befinner sig tyvärr mycket långt från dagens verklighet i Europa.
If today's European Union does not inspire people, how can we expect the prospects of an even larger EU to give rise to positive expectations?
Om dagens europeiska union inte inspirerar människorna, hur skall vi då kunna räkna med att utsikterna till ett ännu större EU skall utlösa positiva förväntningar?
We also noted that there were high expectations of a clearer commitment by European Union to settling this conflict which, which is an obstacle to any prospect of stability in the region.
Vi kände att det fanns stora förväntningar på att EU gör ett klart ställningstagande i frågan så att konflikten, som förhindrar stabilitet i området, kunde lösas.
prospect (også: panorama)
prospect

Eksempelsætninger "prospect" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishIt is undoubtedly a prospect, a real prospect, but it is not an automatic right.
Det är otvivelaktigt en verklig framtidsutsikt, men inte en automatisk rättighet.
EnglishPerhaps the Commissioner could enlighten us on this exciting but strange prospect.
Kommissionen kanske kan upplysa oss om detta intressanta men märkliga scenario.
EnglishMy view is, therefore, that we should give Ukraine the prospect of membership.
Därför är det min uppfattning att vi bör ge Ukraina ett medlemskapsperspektiv.
EnglishThe prospect: research has enabled us to find certain renewable sources of energy.
En synvinkel: Forskningen har lett till att vissa förnybara energikällor uppkommit.
EnglishConsequently, the prospect of additional sanctions seems inevitable, or even desirable.
Därför ter sig ytterligare sanktioner oundvikliga, eller till och med önskvärda.
EnglishThe prospect of EU enlargement helped the countries of Eastern Europe to transform.
Utsikterna till EU-utvidgning hjälpte länderna i Östeuropa att förändra sig.
EnglishThe prospect of EU membership must be extended to Ukraine in the medium or long term.
Möjligheten till EU-medlemskap måste erbjudas Ukraina på medellång eller lång sikt.
EnglishThat is the only prospect for a successful peace process in the Middle East.
Det är den enda möjligheten för en framgångsrik fredsprocess i Mellanöstern.
EnglishDo you find that they welcome the prospect or are they perhaps frightened of it?
Anser ni att de välkomnar möjligheten eller är de kanske skrämda av den?
EnglishDreading the prospect of a weak Commission, I personally shall vote for the discharge.
Personligen röstar jag för ansvarsfrihet, eftersom jag fruktar en svag kommission.
EnglishThe idea that we can offer consumers the prospect of 100% product safety is an illusion.
Det är en illusion att vi kan erbjuda konsumenterna 100 procents produktsäkerhet.
EnglishIt is the last ray of hope offering the prospect of a healthier, fuller life.
Det är den sista strålen av hopp som möjliggör ett mer hälsosamt och fullständigt liv.
EnglishWe should encourage what may be the best prospect for peace in a generation.
Vi bör uppmuntra detta, som kan vara de bästa fredsutsikterna under denna generation.
EnglishBanks took great risks in emerging markets, attracted by the prospect of large profits.
Lockade av höga vinster har banker inom spirande marknader tagit stora risker.
EnglishYou said that no measures had been taken and nor were any in prospect for the future.
Ni säger att man ännu inte har vidtagit några åtgärder, inte heller inför framtiden.
EnglishIn Papua too, they must return to the solution that offers the prospect of autonomy.
Och även i Papua måste man återgå till den lösning som skapar utsikter om självstyre.
EnglishAre we prepared to brace ourselves for this grim, albeit realistic, prospect?
Är vi redo att samla oss inför dessa bistra, om än realistiska, utsikter?
EnglishThe Council has clearly stated that there is a European prospect for the Balkans.
Rådet har tydligt förklarat att det finns ett EU-perspektiv för Balkan.
EnglishYou will not resolve this crisis without the prospect of strong, democratic institutions.
Ni löser inte den här krisen utan utsikter om starka, demokratiska institutioner.
EnglishIt is growth and the prospect of creating more jobs which our voters are looking for.
Det är växtkraften och möjligheten att skapa fler jobb som våra väljare är ute efter.