EN range
volume_up
{substantiv}

1. generel

range (også: bank, file, line, rank)
volume_up
rad {fæl.køn}
Select the data range of a table together with the row and column headings.
Markera dataområdet för en tabell tillsammans med rad - och kolumnhuvudena.
It is hoped that this range of measures will come into force in July 2004.
Förhoppningen är att denna rad av åtgärder kommer att träda i kraft i juli 2004.
The ban on a range of identified phthalates was precautionary.
Förbudet för en rad identifierade ftalater var av försiktighetsskäl.
These innovations could substantially extend our range of energy sources.
Dessa innovationer skulle gradvis kunna utvidga vårt urval av energikällor.
Biotechnology covers a wide range of powerful and sometimes controversial technologies.
Bioteknik täcker ett stort urval av mäktiga och ibland kontroversiella tekniker.
A wider range of alternative sentences replacing custodial sentences should be considered.
Ett bredare urval av alternativa domar som ersättning för frihetsstraff bör övervägas.
range (også: carry, compass, reach, scope)
volume_up
räckvidd {fæl.køn}
It is important that institutions should interact for broadening their range.
Det är viktigt att institutionerna samverkar för att vidga sin räckvidd.
The higher the frequency the finer the sensitivity, but the shorter the range.
Ju högre frekvens desto finare känslighet, men också kortare räckvidd.
Now we have a range of 1 300 km, which is no little matter.
Nu har vi en räckvidd på 130 mil, vilket är ganska mycket.
range (også: bracket, calling, category, order)
volume_up
klass {fæl.køn}
range (også: chain, circuit, string)
volume_up
kedja {fæl.køn}
There is a long chain of terrorist acts ranging from indoctrinating and arousing fanaticism in a child to murder.
Det finns en lång kedja av terroristdåd, alltifrån indoktrinering och väckande av fanatism hos barn till mord.
range (også: frequency, incidence, rate)
volume_up
frekvens {fæl.køn}
The higher the frequency the finer the sensitivity, but the shorter the range.
Ju högre frekvens desto finare känslighet, men också kortare räckvidd.
range (også: sight)
range (også: room, scope, span)
volume_up
spännvidd {fæl.køn}
The intergroup is broadly based, its members ranging from British Conservatives to left-wing socialists.
Det finns en stor spännvidd i intergruppen - från brittiska konservativa till vänstersocialister.
The meetings were conducted in a very cordial atmosphere and the discussions were wide-ranging and frank.
Stämningen under mötena var hjärtlig och diskussionerna hade stor spännvidd och var uppriktiga.
I wish this report could have been dealt with at the same time as the d'Ancona report, in a broad ranging debate.
Jag skulle vilja att den hade kunnat behandlas samtidigt som d ' Anconas betänkande i en debatt med stor spännvidd.
range (også: hearing, earshot)
range
volume_up
köksspis {fæl.køn}
range (også: gunshot, reach)
range
volume_up
skottvidd {fæl.køn}

2. handel

range
Despite what has been agreed, food aid must remain restricted to financial aid and a range of real food.
I motsats till vad som överenskommits måste livsmedelsbiståndet begränsas till ekonomiskt bistånd och ett sortiment av äkta livsmedel.
The survival of fishermen is essential for traders, otherwise traders will not be able to offer plaice in their range in the future.
Att yrkesfiskarna överlever är viktigt för affärsmännen, annars kommer de inte att kunna erbjuda rödspätta i sitt sortiment i framtiden.
So I developed a whole range around -- mass-produced range -- that obviously fitted into a much higher-end decor market that could be exported and also service our local market.
Så jag utvecklade ett helt sortiment med massproducerade produkter, som uppenbarligen passade mer in i en exklusiv marknad som både kunde exporteras och säljas lokalt.

3. amerikansk engelsk

range (også: grazing, pasturage, pasture)
volume_up
betesmark {fæl.køn}
As you can see from these pictures, the spacing between can be used for multiple purposes including agricultural land, range land or open space.
Som synes av dessa bilder kan mellanrummen användas till många olika ändamål inklusive jordbruksmark, betesmarker eller öppen mark.
range (også: chase)

Eksempelsætninger "range" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishOur range of concerns about relations with Taiwan also falls into this category.
Här finns också alla de frågor som uttryckts angående förbindelserna med Taiwan.
EnglishIt means lower prices and a wider range and better quality of goods and services.
Det innebär lägre priser, större utbud och bättre kvalitet på tjänster och varor.
EnglishThe result is TRUE if the Boolean value in a cell within the cell range is TRUE.
Resultatet är SANT om någon av cellerna i området har det logiska värdet SANT.
EnglishJabra offers a range of headsets which seamlessly integrate with Aastra phones.
Jabra erbjuder en mängd headset som integrerar sömlöst med telefoner från Aastra.
EnglishThe cursor or a contour line of the graphics object has to be in the snap range.
Muspekaren eller en av grafikobjektets konturlinjer måste finnas inom fästområdet.
English‘No’, finally, to drawing up a positive list for the whole range of new substances.
Vi bör slutligen säga nej till att upprätta en positivlista för alla nya ämnen.
EnglishIf this parameter has not been indicated, the values found in the Range are summed.
Om Du inte anger den här parametern, så summeras de värden som hittats i området.
EnglishI think that this legislation will open up a range of opportunities for us.
Jag anser att denna rättsakt kommer att öppna en mängd möjligheter för oss alla.
EnglishThis is a highly detailed report that deals with a very wide range of subjects.
Detta är ett ytterst ingående betänkande som går in på en mängd olika ämnen.
EnglishThis report has tried to tackle such a wide range of difficult technical issues.
Det här betänkandet har försökt behandla ett brett spektrum av svåra tekniska frågor.
EnglishIn summary, Brussels is outside Ankara's military-political range for the time being.
Kort sagt, Bryssel ligger tills vidare utanför Ankaras militärpolitiska synfält.
English(PT) In Portugal, workers are fighting for their rights in a wide range of sectors.
(PT) I Portugal slåss arbetstagarna för sina rättigheter inom många olika sektorer.
EnglishSo my question is this: what range of information will be communicated to Parliament?
Jag undrar alltså hur mycket information parlamentet kommer att få tillgång till?
EnglishSort lists and filters you have defined for the database range will be updated.
Sorteringar, filtreringar o.s.v. som du har definierat för databasområdet uppdateras.
EnglishIn the field Value, you can select a new initial value for the entire number range.
I fältet Värde kan du definiera ett nytt startvärde för hela nummersekvensen.
EnglishThe candidate countries must implement the full range of EU directives and regulations.
Kandidatländerna måste genomföra alla direktiv och förordningar som gäller i EU.
EnglishThis format will also apply to all new values inserted within this range.
Alla värden som du matar in i det här området får den definierade formateringen.
EnglishThere is a range of views in this House about the military needs of the continent.
Det finns en mängd olika åsikter i kammaren om kontinentens militära behov.
EnglishIf you select this check box, all contents from the marked cell range are pasted.
Om du markerar den här rutan klistras allt innehåll från det markerade cellområdet in.
EnglishIt is preferable to follow the developments in the next two years from a close range.
Det är bättre att följa utvecklingen under de närmaste två åren på nära håll.