Engelsk-svensk oversættelse af "to receive"

EN

"to receive" svensk oversættelse

EN to receive
volume_up
[received|received] {verbum}

There will no doubt be other occasions to ask this question and receive a reply.
Det kommer säkert andra tillfällen att ställa denna fråga och ett svar.
Hopefully, it will receive the overwhelming support of this House tomorrow.
Förhoppningsvis kommer den att kammarens överväldigande stöd i morgon.
It must be something of a record to receive a six-minute reply at Question Time.
Det måste vara något av ett rekord att ett sexminutersvar under frågestunden.
to receive (også: to accept, to admit, to embrace, to get)
She is not allowed to receive visitors, conduct telephone conversations or receive mail.
Hon får inte ta emot besökare, föra telefonsamtal eller ta emot post.
We must be prepared to receive highly qualified workers from third countries.
Vi måste vara beredda att ta emot högkvalificerade arbetstagare från tredjeländer.
One cannot receive guests without a home in which to receive them.
Man kan inte ha gäster om man inte har ett hem att ta emot dem i.
This comprehensive resolution should receive the unanimous support of Parliament.
Denna uttömmande resolution borde erhålla ett enhälligt stöd från parlamentet.
Accordingly, young farmers should receive further additional financial support.
Unga jordbrukare borde i enlighet med detta erhålla ytterligare finansiellt stöd.
Controversial activities should not receive active support from the Union.
Omstridda aktiviteter får inte erhålla något aktivt stöd från unionen.
We will, after all, not be adopting a resolution, but receiving information.
Vi skall faktiskt inte anta en resolution, utan ta emot information.
It should be noted that a similar proposal was previously rejected by Parliament and did not receive the unanimous decision in the Council that it would have needed in order to be adopted.
Parlamentet förkastade tidigare ett liknande förslag som inte fick den enhällighet i rådet som hade behövts för att anta beslutet.
From the standpoint of cohesion, it is very important to adopt transparent criteria that allow all disadvantaged regions to receive financial aid.
Från sammanhållningssynpunkt är det mycket viktigt att anta klara och tydliga kriterier som gör det möjligt för eftersatta regioner att få finansiellt stöd.
The wider European community is being allowed to welcome, speak to, receive and listen to the Dalai Lama.
Det europeiska samhället i övrigt får välkomna, tala till, ta emot och lyssna till Dalai Lama.
In this regard, the statements made by the Prime Minister of Kosovo are most welcome and should be received positively.
I detta hänseende är uttalandena från Kosovos premiärminister mycket välkomna och bör mottas positivt.
There is good news about Mexico - today we are going to have the honour of receiving President Fox - about Chile and about other things.
De goda nyheterna utgörs av Mexiko - i dag har vi äran att välkomna president Fox - och Chile och några till.
Several weeks later we received the information from the organizers and we recognized that there was indeed a problem, in particular one of discrimination.
Efter några veckor fick vi information från organisatörerna och, faktiskt, var man tvungen att erkänna att det fanns ett problem, i synnerhet ett problem med diskriminering.
On the day before the vote, President Berisha received both myself and a fellow Member of this House as guests and pleaded with us to urge the socialists to recognise the election result.
Kvällen före valet tog president Berisha emot mig och en kollega ur denna kammare och vädjade om att vi skulle rekommendera socialisterna att erkänna valresultatet.
to receive (også: to embrace)
to receive
We are also adding a provision that any firm required to reimburse money will not be entitled to receive support from the funds in the future.
Vi lägger dessutom till en bestämmelse om att alla bolag som skall återbetala pengar inte kommer att vara berättigade att mottaga stöd från fonderna i framtiden.
to receive
to receive
to receive (også: to accept)
For the period 2007 to 2013, Turkey will receive the sum of EUR 4.84 billion.
För perioden 2007-2013 kommer Turkiet att motta en summa på 4,84 miljarder euro.
Mr President, you have just announced that we will receive a communication before the end of the year.
Ni har just tillkännagivit att vi kommer att motta ett meddelande före årsslutet.
Of course we have received an abundance of condemnation and sympathy but nothing else.
Vi har naturligtvis fått motta otaliga fördömanden och sympatier, men det är allt.
to receive (også: to get)
to receive (også: to accept)

Eksempelsætninger "to receive" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThese factors impede competition and mean that people receive poorer services.
Dessa faktorer hämmar konkurrensen och innebär att människor får sämre tjänster.
EnglishWe must initiate a discussion on what the EU should do with the money we receive.
Vi måste komma in i en diskussion om vad EU ska göra med de pengar som vi tar in.
EnglishI believe that each citizen would be very pleased to receive these four cents.
Jag tror att medborgarna blir väldigt nöjda när de får tillbaka dessa fyra cent.
EnglishWe think we should receive the same salary as Members of the Swedish Parliament.
Vi anser att våra löner skall vara på samma nivå som i den svenska riksdagen.
EnglishNow and then we receive complaints because it still seems to happen here and there.
Då och då får vi klagomål eftersom det visar sig att det ändå sker på sina håll.
EnglishAs regards information, we are supplying continuous information as we receive it.
När det gäller information ger vi fortlöpande information allteftersom vi får den.
EnglishI now hope that they will receive a similarly positive response from this Chamber.
Jag hoppas nu att svaret från denna kammare kommer att bli likaledes positivt.
EnglishAll countries that receive financial aid must be made to go the way of Norway.
Alla länder som får ekonomiskt bidrag måste förmås att gå samma väg som Norge.
EnglishAs to GALILEO, it will continue to receive 20% of its funding from the Community.
När det gäller Galileo skall samfinansieringsgraden förbli 20 procent som tidigare.
EnglishWhy can a boat 12 metres long receive funding, while a boat of 13 metres cannot?
Varför kan man subventionera ett fartyg på 12 meter och inte ett fartyg på 13 meter?
EnglishThe Statute also means that all MEPs will receive the same level of salary from 2009.
Stadgan innebär också att samtliga ledamöter får en gemensam lönenivå från 2009.
EnglishOf course, the Council did not receive much encouragement from Parliament either.
Men rådet fick ju förstås inte så mycket uppmuntran från parlamentet heller.
EnglishFor that reason, my group and I want future border areas to receive more attention.
Därför vill min grupp och jag att de framtida gränsområdena får mer uppmärksamhet.
EnglishLikewise stability and security as a second priority receive my unqualified support.
Även den andra prioriteringen, stabilitet och säkerhet, stödjer jag helhjärtat.
EnglishThe European citizens of Galicia would like to receive exactly the same treatment.
Detsamma, exakt detsamma, förväntar sig de europeiska medborgarna i Galicien.
EnglishIn reality this often means they receive an inappropriate primary education.
I verkligheten innebär detta ofta att de får en olämplig grundläggande utbildning.
EnglishI would like to receive it because this Parliament will have to act accordingly.
Jag ber att man meddelar mig, för vi i parlamentet måste agera utifrån det resultatet.
EnglishSecond, if growth is to receive a boost, internal demand must be supported.
Om man vill stimulera tillväxten måste man också stödja den inhemska efterfrågan.
EnglishAdult women receive less vocational training and education than their male colleagues.
Vuxna kvinnor får lägre yrkesutbildning och utbildning än sina manliga kolleger.
EnglishServicing debt costs the poorest countries more than they receive in development aid.
Skuldräntorna kostar de fattigaste länderna mer än de mottar i utvecklingsstöd.