EN register
volume_up
{substantiv}

1. generel

A register of lobbyists officially, but also a record of those who lobbied us.
Ett officiellt register över lobbyister, men även ett register över dem som vill påverka oss.
There is no provision for a public register or comprehensive liability.
Det saknas ett offentligt register och en omfattande ansvarighet.
Interinstitutional Agreement on the Transparency Register (signing)
Interinstitutionellt avtal om ett register för insyn (undertecknande)
register (også: bill, card, chart, list)
volume_up
lista {fæl.køn}
On the left of the dialog you see a list of the registered data sources.
Till vänster i dialogrutan finns det en lista över registrerade datakällor.
On both registers I am recorded as being absent, whereas I signed the register and I spoke on the Öcalan question.
På båda listorna anges jag som frånvarande, trots att jag skrivit mitt namn på listan och även gjort ett inlägg i Öcalan-frågan.
I hope, therefore, that there will soon be a register for European elections, with at least ten per cent of us elected at a European level.
Därför så önskar jag att det inom kort skall finnas en lista för de europeiska valen, där åtminstone 10 procent av oss väljs på europeisk nivå.
register (også: bill, calendar, catalog, catalogue)
volume_up
förteckning {fæl.køn}
The uploading of Parliamentary documents for that register continues at a significant pace.
Publikationen av parlamentshandlingar i denna förteckning fortskrider i ett avsevärt tempo.
In my view, a register of lobbyists is long overdue.
Jag anser att det är hög tid för en förteckning över lobbyister.
Vi måste upprätta en förteckning.
register (også: height, length, longitude, stature)
volume_up
längd {fæl.køn}
register (også: barometer, clock, indicator, meter)
volume_up
mätare {fæl.køn}
register (også: cash register, till)
volume_up
kassaapparat {fæl.køn}
-ljudet från en kassaapparat.
The budget is not simply a cash register; there is the issue of unanimity as against qualified majority.
Budgeten är inte enbart en kassaapparat, det handlar om enhällighet eller om kvalificerad majoritet.
register (også: pitch)
register
volume_up
liggare {fæl.køn}
register
register

2. business

register (også: day book)
The Commission should have one register, not several.
Kommissionen bör ha ett diarium, inte flera.
If there is no register or journal of the documents that exist, we will have a so-called insider public access.
Om man inte har något register eller diarium över de handlingar som finns, får vi en så kallad insider-offentlighet.

3. amerikansk engelsk

register (også: choke, damper)

Synonymer (engelsk) for "register":

register

Synonymer (svensk) for "register":

register

Eksempelsætninger "register" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

English(Laughter) She should not go into banking, for example, or work at a cash register.
(skratt) Hon bör t ex inte jobba inom bankväsendet, eller arbeta som kassörska.
EnglishSo I do not have a supplementary question, I just want to register my protest.
Jag har alltså ingen tilläggsfråga, jag vill bara få min protest registrerad.
EnglishThe public register was a fundamental and central cause for concern to us Greens.
För oss gröna var det allmänna registret en central och väsentlig hjärteangelägenhet.
EnglishI spoke in the plenary sitting, yet my name is not on the attendance register.
Jag talade vid plenarsammanträdet, men mitt namn står inte på närvarolistan.
EnglishNO — You can only register your car in the country where you are permanently resident.
NEJ – Du får bara ha din bil registrerad i det land där du har din fasta bostad.
EnglishIt is obvious that a bonafide company does not register its ships in Cambodia.
Det är klart att ett ärligt rederi inte registrerar sina fartyg i Kambodja.
EnglishThe information recorded and made public in this register will help you to know:
Den information som registrerats och publicerats i registret hjälper dig att ta reda på
EnglishThe UN register for conventional weapons should be opened to this category of weapons.
FN-registret för konventionella vapen borde öppnas för den här kategorin vapen.
EnglishAmendment of the Rules following the establishment of a common Transparency Register (
Ändring av arbetsordningen efter upprättandet av ett gemensamt öppenhetsregister (
EnglishGreece is the only country to have neither a forest register nor a land register.
Grekland är det enda landet som varken har ett jord- eller skogregister.
EnglishI am against this ultra-liberal logic and was anxious to register my opposition.
Jag är mot denna ultraliberala logik och ville framföra min invändning.
EnglishOn Thursday and Friday, you will be able to sign the attendance register.
På torsdag och fredag kommer ni att få möjlighet att skriva på närvarolistan.
EnglishUnfortunately, I noticed too late that my name was not on the attendance register.
Jag märkte tyvärr för sent att jag inte hade förts upp på närvarolistan.
English Is the register for expert groups fully up to date in the Commission’s view?
 Anser kommissionen att registret för expertgrupperna är helt uppdaterat?
EnglishThe register should be compulsory and common to all European institutions.
Registret bör vara obligatoriskt och gemensamt för alla EU:s institutioner.
EnglishThe report adopts a cautious approach to this register and I agree with that.
I betänkandet intas en försiktig hållning till det här registret och jag instämmer i den.
EnglishTherefore, if you want to avoid any disagreement, complete the register properly.
Så om ni vill undvika oenigheter bör ni fylla i registret ordentligt.
EnglishMy name does not appear on the attendance register, perhaps through a mistake of my own.
Mitt namn finns inte upptaget på närvarolistan, kanske på grund av ett eget misstag.
EnglishThe proposed 'transparency register' is nothing other than administrative legitimisation.
Det föreslagna registret för insyn är ingenting annat än administrativ legitimitet.
EnglishSanctions would mean suspension or even withdrawal from the register.
Påföljderna bör vara att man stängs av eller till och med utesluts från registret.