Engelsk-svensk oversættelse af "to reveal"

EN

"to reveal" svensk oversættelse

EN to reveal
volume_up
[revealed|revealed] {verbum}

It is systematic monitoring which will reveal this.
Det är systematisk övervakning som kommer att visa detta.
That should reveal whether a so-called simplified procedure is needed at all.
Ur detta måste det visa sig, om det över huvud taget är nödvändigt med ett så kallat förenklat förfarande.
Today, Parliament has a unique opportunity to bring out and reveal our most positive attributes.
I dag har parlamentet en unik chans att visa och ta fram våra allra bästa sidor.
Why not reveal the questions to the public, why not to the petitioners?
Varför kan man inte avslöja frågorna för allmänheten, varför inte till framställarna?
Some of us must have the courage to reveal what this Parliament believes but cannot say.
Några av oss måste ha modet att avslöja vad detta parlament tycker men inte kan säga.
We think there is a need for more EU employees who dare to reveal cheating and irregularities.
Vi tycker att det behövs fler EU-anställda som vågar avslöja fusk och oegentligheter.
What I especially 'liked' was that the representative of the European Commission did not want to reveal the candidate's surname.
Det jag särskilt ”gillade” var att Europeiska kommissionens företrädare inte ville röja kandidatens efternamn.
(PT) This resolution reveals the glaring inadequacies of European policies in the field of energy.
(PT) Denna resolution avslöjar de uppenbara bristerna i EU:s politik på energiområdet.
That reveals the obvious need for a legislative provision, without which the sector cannot grow – something that was also acknowledged by the Commission in its report on energy efficiency.
Det visar det uppenbara behovet av en lagbestämmelse, för utan en sådan kan sektorn inte utvecklas.
The report now before us reveals some very positive results. There is a clear trend towards real convergence without this having adversely affected the rigour of the budget policy.
Mycket positiva resultat har kunnat påvisas och först nu förstår vi värdet av det hela och där den uppenbara tendensen är verklig konvergens utan att skada den rigorösa budgetpolitiken.
to reveal (også: to disclose, to expose, to unbosom)
volume_up
yppa {vb.}
It would be premature to reveal its contents now, but I can only say that we are collecting analyses, facts and statements across the board.
Det skulle vara förhastat att yppa dess innehåll nu, och jag kan bara säga att vi samlar in analyser, fakta och redogörelser över hela linjen.

Eksempelsætninger "to reveal" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishCommunity data on health and safety at work reveal a general trend towards improvement.
Gemenskapens uppgifter om arbetsmiljön pekar på en allmänt förbättrad tendens.
EnglishThe committee's excellent reports clearly reveal the serious shortcomings that exist.
I utskottets utmärkta betänkanden uttrycks de allvarliga bristerna tydligt.
EnglishEstimated figures for 2004 reveal that there were 43 000 road fatalities in Europe.
Siffror visar att det under 2004 inträffade uppskattningsvis 43 000 dödsolyckor i Europa.
EnglishBut if the companies concerned do not reveal that, we do not do so on our own initiative.
Men om de berörda företagen inte avslöjar detta så gör inte vi det på eget initiativ.
EnglishThese indicators reveal a much worse situation in the case of the new Member States.
Dessa indikatorer avslöjar en mycket värre situation när det gäller de nya medlemsstaterna.
English(PT) Community data on health and safety at work reveal a general trend towards improvement.
(PT) Gemenskapens uppgifter om arbetsmiljön pekar på en allmänt förbättrad tendens.
EnglishIn any event the first reports reveal that we can learn an awful lot from one another.
I varje fall visar de första rapporterna att vi kan lära oss otroligt mycket av varandra.
EnglishThe report does in fact reveal many violations of human rights in the EU.
Genom betänkandet avslöjas ett stort antal kränkningar av de mänskliga rättigheterna i EU.
EnglishThe results reveal, however, a regrettable difference between divine and technocratic power.
Resultatet visar dock på en beklaglig skillnad mellan gudomlig och teknokratisk makt.
EnglishI thank you for the reply, even if it did not reveal anything new.
Jag tackar så mycket för svaret, även om det kanske inte gav så mycket nytt.
EnglishActually, there is still a lot left unresolved, and only time will reveal the rest.
Det är faktiskt fortfarande mycket som lämnats olöst, och bara tiden kan utvisa vad som återstår.
EnglishThese figures reveal that the additional costs to be borne by Member States should not be too great.
Siffrorna visar att extrakostnaderna för medlemsstaterna inte blir alltför höga.
EnglishThe statistics reveal an ever-increasing number of irregularities.
Statistiken visar att det finns ett ständigt ökande antal oegentligheter.
EnglishBut the document did not reveal to me what you actually intend to do and what your priorities are.
Men vad ni vill göra och vilka som är era prioriteringar har jag inte kunnat utläsa.
EnglishHowever, it is obviously too soon to reveal our cards by publishing some of the numbers.
Men det är förstås för tidigt att lägga korten på bordet genom att offentliggöra vissa siffror.
EnglishNow is not the time to reveal all of our political desires for change.
Det är nu inte rätta tillfället att tillkännage alla våra politiska önskemål om förändringar.
EnglishAfter all, electoral campaigns always reveal the deficits in this area very clearly.
Valstriderna uppenbarar ju alltid bristerna på det området.
EnglishHow can wages be restricted 'in a spirit of fairness' when profits reveal unashamed exuberance?
Hur kan man låsa lönerna "i en anda av rättvisa" när vinsterna samtidigt är oförskämt höga?
EnglishBut in that way we tend to reveal rather than resolve the democratic crisis in the EU.
Vi uppenbarar då endast det eländiga tillståndet för demokratin i EU i stället för att åtgärda detta.
EnglishHow can wages be restricted 'in a spirit of fairness ' when profits reveal unashamed exuberance?
Hur kan man låsa lönerna " i en anda av rättvisa " när vinsterna samtidigt är oförskämt höga?

Andre ord i vores ordbog