EN

review {substantiv}

volume_up
1. generel
review (også: inspection)
It is time for a major review of the common fisheries policy - an immediate review.
Det är dags för en större översyn av den gemensamma fiskeripolitiken - en omedelbar översyn.
If this review gives grounds for amendments, these should not be ruled out.
Om denna översyn ger anledning till förändringar så ska man inte utesluta sådana.
 To what extent is a review of existing rules planned in this connection?
 I vilken mån planeras mot denna bakgrund en översyn av gällande bestämmelser?
In addition, we want there to be a review of the administrative expenditure.
Vi vill dessutom ha en granskning av förvaltningsutgifterna.
We need to look at that as part of the review that is called for here.
Vi måste titta på detta som en del av den granskning som man uppmanar till här.
At the time it provided for a review of the regulation two years later.
Detta gav två år senare upphov till en förnyad granskning av förordningen.
review
You can use the Flag as inappropriate link next to a review to report it as inappropriate.
Använd länken Flagga som stötande intill en recension om du vill rapportera att den är olämplig.
If you feel a review no long accurately reflects your transaction, you may delete your review.
Du kan ta bort en recension om du inte längre tycker att den avspeglar din transaktion på rätt sätt.
The seller may reply to your review, but their comments and any further response you make won't appear online.
Säljaren kan svara på din recension, men kommentarerna och eventuella andra reaktioner publiceras inte online.
It therefore seems to me that an early review is going to be extremely necessary.
Därför tycker jag det verkar som att en tidig omprövning blir absolut nödvändig.
No review or attempt to change the directive is appropriate.
Ingen omprövning eller något försök att ändra direktivet är lämpligt.
We should not hide behind a possible review of the Convention of Vienna.
Man bör inte gömma sig bakom en eventuell omprövning av Wienkonventionen.
The purpose of this brief review is to underline the essence of this matter.
Syftet med denna korta genomgång är att understryka det väsentliga i denna fråga.
It is much broader than just a review of the Third Community Support Framework.
. – Det är mycket mer än bara en genomgång av den tredje ramen för gemenskapsstöd.
I would also like to thank Fredrik Reinfeldt for an extraordinary review and report.
Jag vill också tacka Fredrik Reinfeldt för en utomordentlig genomgång och redogörelse.
We are also asked to prepare a review of measures in support of democracy.
Vi har också ombetts att förbereda en översikt över åtgärder till stöd för demokratin.
Therefore, a clause of subsequent review of this matter seems more appropriate to me.
Därför anser jag att en klausul om en påföljande översikt av denna fråga är lämpligare.
Member States must carry out an overarching review of their stance on nuclear energy.
Medlemsstaterna behöver genomföra en övergripande översikt av sin ståndpunkt när det gäller kärnkraft.
In our project CODA-META (2008) a review of four tools for extracting metadata was made.
I projektet CODA-META (2008) gjordes en undersökning av fyra verktyg för metadataextrahering.
His review reveals a very mixed picture and I believe that we really need to take action here.
Hans undersökning ger en mycket blandad bild och jag anser att vi verkligen måste vidta åtgärder här.
Vilka åtgärder skulle kunna vidtas som en följd av undersökningen?
Thereby, the builder, among others responsible for submitting an application / permit application for review under MB and / or an application for planning permission / ground permit PBL.
Därmed är du som Byggherre bl a ansvarig för att lämna in en anmälan/tillståndsansökan för prövning enligt MB och/eller en ansökan om bygglov/marklov PBL.
review (også: periodical)
Open Access journals peer (peer review) of the journal's scientific content in the same way as traditional journals.
Open access-tidskrifter kvalitetsgranskning (peer review) av tidskriftens vetenskapliga innehåll på samma vis som traditionella tidskrifter.
review (også: chronicle)
I would also like to thank Fredrik Reinfeldt for an extraordinary review and report.
Jag vill också tacka Fredrik Reinfeldt för en utomordentlig genomgång och redogörelse.
Mr President, may I express my thanks to the Commissioner for his review of the situation.
Tack så mycket för er redogörelse, herr kommissionär.
Let me begin with a brief review of the key messages contained in the annual reports for 2006.
Låt mig börja med en kort redogörelse av nyckelbudskapen i årsrapporterna för 2006.
In my opinion, a careful review is needed of the new treatyʼ s consequences for justice and home affairs issues.
Det behövs enligt min mening en ordentlig överblick av det nya fördragets konsekvenser för de rättsliga och inrikes frågorna.
In my opinion, a careful review is needed of the new treatyʼs consequences for justice and home affairs issues.
Det behövs enligt min mening en ordentlig överblick av det nya fördragets konsekvenser för de rättsliga och inrikes frågorna.
One of the most important was the inadequate review of auditors ' reports and the insufficient degree of follow-up.
En av de viktigaste var den bristfälliga överblicken över revisionsrapporterna och avsaknaden av uppföljning.
A review of the last meeting is of little use to me right now; I would have been very keen to hear it once the meeting was over.
Det är relativt liten mening med om jag får en återblick på det senaste sammanträdet nu; jag hade gärna velat höra det efter sammanträdets slut.
At a time like now, when we are thinking about the future, that should prompt us to briefly review the past, as we have just done in commemorating Jean Monnet and Altiero Spinelli.
En sådan återblick kan ge oss tillförsikt och hopp om att vi verkligen kan se optimistiskt på vår kontinents framtid.
. - (DE) Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, I would like to give a brief review of the last reform.
Jag vill ge en kort återblick av den senaste reformen.
review (også: cabaret)
The budgetary procedure has involved difficult negotiations but I have no intention of reviewing the entire process.
Vi har i budgetförfarandet mycket svåra förhandlingar bakom oss, men jag vill inte låta hela processen passera revy.
All sorts of flagship initiatives pass in review, and the result is that even more money is pumped into all kinds of pointless European agencies that just cost us taxpayers' money.
Alla slags flaggskeppsinitiativ passerar revy, och följden blir att ännu mer pengar pumpas in i alla de meningslösa EU-organen som bara kostar oss skattebetalare pengar.
I do think, though, that it is right to review what we have achieved in the Balkans, especially in the area where the Agency is active, and consider what we have not yet achieved.
Jag menar dock att det är riktigt att låta både det som vi har uppnått och det som vi ännu inte har uppnått på Balkan passera revy, särskilt på det område som faller under byrån.
review (også: inspection, survey)
For this reason, the Commission's proposal introduces minimum provisions for inspection, review of permit conditions and reporting of compliance.
Kommissionens förslag innebär därför minimibestämmelser för inspektion, översyn av tillståndsvillkor och rapportering av överensstämmelse.
In fact it calls for pre-arranged reviews of nuclear safety authorities, rather than a proper inspection of nuclear facilities, and that is clearly nonsense.
I direktivet föreskrivs faktiskt i förväg arrangerade översyner av kärnsäkerhetsmyndigheter i stället för en ordentlig inspektion av kärnkraftsanläggningar, och det är självfallet trams.
That was done pending a review, but that review is most bizarre.
Det gjordes i avvaktan på en förnyad prövning, men den prövningen är högst bisarr.
The cases of two more men out of the 52 who were arrested over a year ago were not reviewed.
Fallen med de ytterligare två männen av de 52 som arresterades för över ett år sedan har inte tagits upp till förnyad prövning.
2. business
review (også: audit, perusal)
In addition, we want there to be a review of the administrative expenditure.
Vi vill dessutom ha en granskning av förvaltningsutgifterna.
We need to look at that as part of the review that is called for here.
Vi måste titta på detta som en del av den granskning som man uppmanar till här.
At the time it provided for a review of the regulation two years later.
Detta gav två år senare upphov till en förnyad granskning av förordningen.
review
The purpose of this brief review is to underline the essence of this matter.
Syftet med denna korta genomgång är att understryka det väsentliga i denna fråga.
It is much broader than just a review of the Third Community Support Framework.
. – Det är mycket mer än bara en genomgång av den tredje ramen för gemenskapsstöd.
I would also like to thank Fredrik Reinfeldt for an extraordinary review and report.
Jag vill också tacka Fredrik Reinfeldt för en utomordentlig genomgång och redogörelse.
3. militær
review
4. jura
review
This value was not changed in the WHO's ongoing review that took place in Geneva in April 1997.
Vid WHO: s löpande revision, som ägde rum i Genève i april 1997, ändrades inte detta värde.
Moreover, a review will take place in a few years ' time.
Dessutom skall en revision ske om några år.
I am, therefore, also opposed to our requesting a review of the directive now.
Därför motsätter jag mig att vi ber om en revision av direktivet nu.
5. teknologi
review
6. amerikansk engelsk
review (også: dummy run, rehersal)
The course begins with a review of basic concepts in the form of a studying task.
Kursen inleds med en repetition av grundläggande begrepp i form av en instuderingsuppgift.

Eksempelsætninger "review" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThe aim of the annual review process is to identify such potential improvements.
Syftet med den årliga översynen är att identifiera sådana möjliga förbättringar.
EnglishFor example, the European Commission' s proposal did not contain a review clause.
Det fanns till exempel ingen kontrollklausul i Europeiska kommissionens förslag.
EnglishAt all events, we should continue to work on such a strategy following the review.
I alla händelser bör vi fortsätta arbetet med en sådan strategi efter översynen.
EnglishFor example, we have to make sure that the peer review mechanism is safeguarded.
Vi måste till exempel se till att mekanismen för inbördes utvärdering behålls.
EnglishWe are about to review the guidelines on the trans-European transport networks.
Låt oss ta en snabb titt på riktlinjerna för de transeuropeiska transportnäten.
EnglishIn other words, the mid-term review continues directly as part of Agenda 2000.
Halvtidsutvärderingen fortsätter med andra ord direkt som en del av Agenda 2000.
EnglishNext month, we shall publish our contribution to the current review exercise.
Nästa månad kommer vi att offentliggöra vårt bidrag till den aktuella översynen.
EnglishThe review aims to provide a clear picture of the way the undertakings function.
Granskningen syftar till att skapa en tydlig bild av hur åtagandena fungerar.
EnglishIn this context, the review of the Neighbourhood Policy is absolutely necessary.
I det här sammanhanget är översynen av grannskapspolitiken absolut nödvändig.
EnglishMid-term review of the European Environment and Health Action Plan 2004-2010 (
Halvtidsöversyn av den europeiska handlingsplanen för miljö och hälsa 2004-2010 (
EnglishThe Commission has therefore repeatedly urged China to review these sentences.
Därför har kommissionen upprepade gånger uppmanat Kina att granska dessa domar.
EnglishIf that is the case we must certainly review the issue of parliamentary control.
Om det är så måste vi dock på nytt tänka över den parlamentariska kontrollen.
EnglishFor this reason, it is not enough merely to review Article 202; it must be amended.
Därför måste vi inte bara fundera över artikel 202, utan den måste också ändras.
EnglishWe need to build our preparations for the mid-term review on a good foundation.
Vi måste bygga våra förberedelser inför halvtidsutvärderingen på en bra grund.
EnglishThe 2002 fourth protocol provided for the mid-term review currently under way.
2002 års fjärde protokoll banade väg för den halvtidsöversyn som nu är på gång.
EnglishI think therefore that it is important and necessary to review this directive.
Jag anser därför att omarbetningen av direktivet är både viktig och nödvändig.
EnglishOn 15 January, the final report of the Extractive Industries Review was published.
Den 15 januari offentliggjordes slutrapporten om översynen av utvinningsindustrin.
Englishon the Council Statement on the mid-term review of the common agricultural policy.
om rådets uttalande om halvtidsöversynen av den gemensamma jordbrukspolitiken.
EnglishThus, the mid-term review summarises the Lisbon strategy in a simple equation:
Vi måste särskilja dessa mål i budgeten och vi får inte neka dem finansiering.
EnglishThe Commission will closely follow developments at the CCW review conference.
Kommissionen kommer att nära följa utvecklingen vid översynskonferensen om CCW.