Engelsk-svensk oversættelse af "robustness"

EN

"robustness" svensk oversættelse

volume_up
robustness {substantiv}
SV

EN robustness
volume_up
{substantiv}

robustness (også: ruggedness)
volume_up
robusthet {fæl.køn}
In view of this, high temperature wear can become a significant problem leading to premature failure and reduced robustness of the mechanical system.
Mot bakgrund av detta kan slitage vid hög temperatur bli ett stort problem som leder till och minskad robusthet och eventuellt tidiga haverier i mekaniska system.

Synonymer (engelsk) for "robustness":

robustness
robust

Eksempelsætninger "robustness" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

English   Thank you, Commissioner, for the clarity and robustness of your remarks.
    – Herr kommissionsledamot! Tack för era raka och tydligt formulerade synpunkter.
English   Commissioner, I would like to thank you for the robustness of your response.
   – Herr kommissionsledamot! Jag vill tacka för ert välgrundade svar.
EnglishVertical agreements enable us to guarantee consumer safety and contribute to enhancing the industry's robustness.
Vertikala avtal gör det möjligt att garantera konsumenternas säkerhet och bidrar till industriernas soliditet.
EnglishThe Commission seeks a maximum of robustness but it must take into account what opinions are prevalent in the Council.
Kommissionen eftersträvar maximal handfasthet, men den måste ta hänsyn till de alternativ som finns i rådet.
EnglishFurthermore, this problem has been exacerbated due to a lack of understanding of the financial robustness of other institutions.
Vidare har detta problem förvärrats på grund av avsaknaden av förståelse för andra institutioners finansiella styrka.
EnglishBy this, I do not mean provisions that are applicable pending an amendment, but those with regulatory durability and robustness.
Då menar jag inte bestämmelser som gäller så länge ingen ändring sker, utan sådana som kännetecknas av varaktighet och stabilitet.
EnglishThe upcoming elections will constitute an important test of the robustness of its institutions and its democratic culture.
Det förestående valet kommer att fungera som ett viktigt test av stabiliteten hos institutionerna och den demokratiska kulturen i Moldavien.
EnglishThe NII takes this view on the basis of the robustness of the fuel manufacturing process and the totality of the checks made on the key parameters.
Kärnkraftsinspektionen intar denna uppfattning på grundval av bränsletillverkningsprocessens hållbarhet och fullständigheten i kontrollen av nyckelparametrar.
EnglishI hope there will be, as the gravity of the dispute and its intense politicisation will undoubtedly put the jurisdictional robustness of the WTO system to the test.
Jag hoppas att det gör det eftersom tvisten är allvarlig och den intensiva politiseringen utan tvivel kommer att sätta stabiliteten i WTO-systemets behörighet på prov.
EnglishAs Mr Smet said just now it is, of course, the Member States who decide what pension system they want, how they organise it, and how they underwrite its financial robustness.
Som kollega Smet nämnde alldeles nyss är det medlemsstaterna själva som bestämmer vilka pensionssystem de vill ha, hur de organiserar dessa och hur de garanterar den ekonomiska bärkraften.
EnglishChrome for Android complements this security framework with a solid multi-process architecture that is designed from the ground up to improve robustness, responsiveness and security.
I Chrome for Android kompletteras säkerhetsramverket med en arkitektur med separata processer som är utformad från grunden för att förbättra stabiliteten, tillgängligheten och säkerheten.
EnglishPerhaps there is some scope for improving application of the accession criteria and perhaps thought should be given to the sustainability and robustness of the process for old and new members.
Det kanske finns ett visst utrymme för att förbättra tillämpningen av anslutningskriterierna, och både gamla och nya medlemsstater kanske bör värdera hållbarheten och fastheten i processen.
EnglishI would like to say that the robustness of euro-denominated CDS markets is of direct relevance for the Eurosystem as regards control over its currency and financial stability in the euro area.
Jag menar att robustheten på de eurodenominerade CDS-marknaderna är av direkt betydelse för eurosystemet vad beträffar kontroll över dess valuta och den finansiella stabiliteten i euroområdet.