EN roll
volume_up
{substantiv}

1. generel

roll (også: coil, cylinder, hank, reel)
volume_up
rulle {fæl.køn}
It is a fallacy that those who have just taken up smoking are most likely to roll their own cigarettes.
Det är ett misstag att tro att det är de personer som börjar röka som själva rullar sina cigaretter.
So I get out of the car, roll around and...
Jag hoppar ur bilen, rullar runt och...
You can either print these on plain paper or on pre-defined label sheets or rolls from office supply stores.
Du kan välja att skriva ut på vanliga pappersark eller på särskilda ark eller rullar med gummerade etiketter.
roll
volume_up
småfranska {fæl.køn}
After all, there is 1.5 pfennigs ' worth of wheat in a bread roll, and a bread roll costs 70 pfennigs.
Det finns för 1, 5 pfennig vete i en småfranska, och småfranskan kostar 70 pfennig.
After all, there is 1.5 pfennigs' worth of wheat in a bread roll, and a bread roll costs 70 pfennigs.
Det finns för 1, 5 pfennig vete i en småfranska, och småfranskan kostar 70 pfennig.
I cannot help thinking of the fact that in Romania a glass of milk and a roll have been distributed in schools for free since 2002.
Jag kan inte låta bli att tänka på att man i Rumänien har gett ett glas mjölk och en småfranska gratis sedan 2002.
roll (også: bill, card, chart, list)
volume_up
lista {fæl.køn}
I probably forgot to sign in but I took part in the roll-call vote, which you can check.
Jag försummade förmodligen att underteckna listan, men jag deltog i omröstningen med namnupprop, vilket ni skulle kunna verifiera.
You will see that I was present because I voted in all of the roll-call votes, but I am not on the list.
Ni kan se att jag var närvarande, eftersom jag röstade i alla omröstningar med namnupprop, men jag finns inte med på listan.
I would therefore request that the lists of roll-call votes be corrected so that they correspond to the events which we all witnessed here.
Jag vill därför be att listorna över omröstningar med namnupprop rättas till, så att de överensstämmer med de händelser som vi alla har bevittnat.
roll (også: bill, calendar, catalog, catalogue)
volume_up
förteckning {fæl.køn}
roll (også: boom, peal, rumble)
roll (også: cylinder)
volume_up
vals {fæl.køn}
roll
Oh, and Milton Bradley with his dive-and-roll catch.
Och Milton Bradley med sitt dyk, fångar den rullande.
The communication introduces a multiannual, rolling action plan.
I meddelandet presenteras en flerårig och rullande handlingsplan.
Rolling stock will at last move around using a single signalling system.
Rullande materiel kommer att forslas omkring och använda samma signalsystem.
roll (også: working)
volume_up
rullning {fæl.køn}
The European directives have certainly started the ball rolling.
EG-direktiven har definitivt fått bollen i rullning.
The European Union has to get the ball rolling on this.
EU måste sätta bollen i rullning i den här frågan.
It is large, heavy and very difficult to stop once it starts rolling.
Det är stort, tungt och mycket svårt att stoppa när det satts i rullning.
roll (også: rolling pin)
volume_up
kavel {fæl.køn}
roll (også: charter, document)
volume_up
urkund {fæl.køn}
roll (også: callus, pad, callosity)
volume_up
valk {fæl.køn}
roll (også: rumble, grumbling)
roll

2. sport: "gymnastics"

roll
volume_up
kullerbytta {fæl.køn} (gymnastik)

Eksempelsætninger "roll" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

English   Mr President, if we are to vote now, I should like the vote to be by roll call.
   Herr talman! Om vi ska rösta nu vill jag att omröstningen sker med namnupprop.
EnglishWe regard these amendments as so important that we have requested a roll-call vote.
Dessa förslag är så viktiga för oss att vi har begärt omröstning med namnupprop.
EnglishMusic, you know -- true music -- not just rock ' n ' roll -- it chooses you.
Musik, förstår du... riktig musik... inte bara rock ' n ' roll... den väljer dig.
EnglishI'm telling you, you're coming along at a very dangerous time for rock and roll.
Jag säger er, ni går svåra tider till mötes när det gäller rock and roll`n.
EnglishWe need better regulation and have to be ready to roll back unnecessary red tape.
Vi behöver bättre lagstiftning och måste vara beredda att avveckla onödig byråkrati.
EnglishIf you insist on your request, I will take every one of these as a roll-call vote.
Om du vidhåller din begäran ska jag ta alla dessa som en omröstning med namnupprop.
EnglishAnd that means that rock ' n ' roll can save the world... all of us together.
Och det innebär att rock ' n ' roll kan rädda världen... alla vi tillsammans.
EnglishBut if there really is to be a roll call vote, you should make that clear.
Om det ändå handlar om en omröstning med namnupprop, borde ni verkligen säga så.
EnglishI'm telling you, you're coming along at a very dangerous time for rock ' n ' roll.
Jag säger dig bara, du har kommit in i en farlig period av rock ' n ' roll.
EnglishWould the Liberal Group be prepared to withdraw its request for a roll-call vote?
Är den liberala gruppen beredd att återkalla sin begäran om omröstning med namnupprop?
English. - (PL) I voted against paragraph 57 during the roll-call vote.
skriftlig. - (PL) Jag röstade emot punkt 57 under omröstningen med namnupprop.
EnglishYou did not ask for a roll call vote on Amendment No 9, only on the text.
Ni begärde inte omröstning med namnupprop för ändringsförslag 9, bara för texten.
EnglishOn behalf of the EFD Group, I would invite you to hold a roll-call vote.
Å EFD-gruppens vägnar uppmanar jag er att genomföra en omröstning med namnupprop.
EnglishSome Members have the habit of not reading out the number for roll-call votes.
Några ledamöter har för vana att inte läsa upp siffran vid omröstningar med namnupprop.
EnglishWith regard to the status of roll-call votes, Mondays and Fridays are exceptions.
Vad gäller bedömningen av omröstningar med namnupprop är måndagar och fredagar undantag.
EnglishThe European Union' s roll in international competition will be strengthened.
Europeiska unionens roll i den internationella konkurrensen blir starkare.
EnglishIt was adopted, however, by a very large majority (no roll-call vote).
Den antogs dock av en mycket stor majoritet (ingen omröstning genom namnupprop).
EnglishWhat matters now is for us to roll up our sleeves and get down to business.
Det som är viktigt nu är att vi kavlar upp ärmarna och tar itu med arbetet.
EnglishThe European Union's roll in international competition will be strengthened.
Europeiska unionens roll i den internationella konkurrensen blir starkare.
English(FR) Madam President, we have no roll-call vote for the other reports.
(FR) Fru talman! Vi har ingen omröstning med namnupprop för övriga betänkanden.