EN shelter
volume_up
{substantiv}

They must establish temporary shelter for the refugees in Kalimantan.
De måste införa tillfälliga skydd för flyktingar i Kalimantan.
The victims do not receive appropriate assistance, shelter or compensation.
Offren får inte lämpligt stöd, skydd eller ersättning.
It provides shelter for women and children who are the victims of domestic violence.
Den ger skydd till kvinnor och barn som är offer för våld i hemmet.
shelter (også: accommodation)
volume_up
logi {fæl.køn}
Without any type of coordination or further studying, it was clear that drinking water, sanitation, shelter, food aid and medical supplies would be needed.
Utan någon sorts samordning eller ytterligare studier är det klart att dricksvatten, sanitet, logi, mat och medicinsk utrustning behövs.
The funds are already being used for a range of support measures including temporary shelter, beds, clothing and blankets, water, sanitation and medical assistance.
Medlen används redan för en rad stödåtgärder inklusive tillfällig logi, sängar, kläder och filtar, vatten, hygien och medicinsk hjälp.
The Commission mobilised EUR 2 million for emergency relief to cover the most urgent needs of food, shelter, water, sanitation and medical support.
Kommissionen har avsatt 2 miljoner euro för nödhjälp för att täcka de mest trängande behoven i fråga om livsmedel, logi, vatten, sanitär utrustning och medicinskt stöd.
shelter (også: haven, recourse, resource)
volume_up
tillflykt {fæl.køn}
We are refusing an ever growing number of them the right to shelter.
Vi förvägrar allt fler människor rätten till tillflykt.
A large number of them are seeking refuge in the shelters; the rest of the internally displaced people are staying with relatives.
Många av internflyktingarna söker sin tillflykt till läger, resten av dem vistas hos släktingar.
It is a running sore that is getting worse and spreading to many countries where streams of refugees are taking shelter.
Det är ett blödande sår, ett sår som blir allt djupare och som sprider sig till många stater, dit flyktingskarorna tar sin tillflykt.
shelter (også: accommodation, lodging)
Secondly: shelter to individuals who have been displaced recently.
För det andra: Husrum till personer som nyligen har fördrivits.
Those who flee know that they will get protection, food and shelter in the camps they go to.
De som flyr vet ju att de får skydd, mat och husrum i de läger, dit de kommer.
We need biodiversity for food, shelter, medicines, clean air, water, and so on and so forth.
Vi behöver biologisk mångfald för att få mat, husrum, läkemedel, ren luft, vatten och så vidare och så vidare.
shelter (også: harbor, haven, refuge, repair)
volume_up
tillflyktsort {fæl.køn}
They will probably need shelter. We have certain funds.
De kommer troligtvis att behöva en tillflyktsort.
A home provides shelter from inclement weather. It serves as a meeting-place and base for those excluded from society.
Bostaden som tillflyktsort, som mötesplats och referenspunkt för de personer som stötts ut av samhället, de gamla, familjehem för handikappade.
Following the terrorist attack in the USA, Afghans seeking shelter from the brutal Taliban regime and, above all, from the war, now make up the bulk of refugees on the move.
Efter terroristattentaten i USA är de flesta i denna flyktingström afghaner som söker en tillflyktsort på grund av den grymma talibanregimen, men framför allt på grund av kriget.
shelter
volume_up
tak över huvudet {substantiv} [eks.]
They have no water, sanitation, energy, medicine, education or reliable shelter.
De har inget vatten, renhållning, energi, medicin, utbildning och säkert tak över huvudet.
We need shelter and a place to refit artillery.
Vi behöver tak över huvudet och reparera vapnen.
Många saknar fortfarande tak över huvudet.
shelter (også: dugout)
Citizens are believed to have been burnt alive in air-raid shelters.
Enligt uppgift skall medborgare ha bränts levande i skyddsrum.
I have to say that the UCLAF reports must be dynamite if it is necessary to go into bomb-proof shelters in order to read them.
Jag måste säga att UCLAF-rapporterna måste vara dynamit, om det är nödvändigt att gå in i bomsäkra skyddsrum för att läsa dem.
The experts tell us that, in the event of major fires that cannot be put out, users have only a very short time around ten minutes in which to reach shelter.
Experterna säger oss att om större bränder inte kan släckas har användarna endast mycket kort tid på sig – omkring tio minuter – då de måste nå fram till ett skyddsrum.
shelter
shelter (også: windshield)
shelter
Unicef and others must act swiftly to provide the shelter, protection and registration that those children need if they are to rebuild their lives and perhaps, eventually, be traced by relatives.
Unicef med flera måste handla snabbt och sörja för det härbärge, det skydd och den registrering som barnen behöver om de skall kunna bygga upp sina liv och kanske spåras upp av släktingar.

Synonymer (engelsk) for "shelter":

shelter

Eksempelsætninger "shelter" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThe Shelter Cities programme should become operational as soon as possible.
Programmet för fristäder (”Shelter Cities”) bör träda i kraft så snart som möjligt.
EnglishThey have no education, no access to health care, no employment and no shelter.
De har ingen utbildning, ingen tillgång till sjukvård, inga arbeten och inget eget hem.
EnglishThis sum was sufficient for the first stage of the Shelter Implementation Plan.
Denna summa räckte till det första skedet av planen för uppbyggandet av reaktorskyddet.
EnglishIt is them we should hold responsible for arranging shelter in the region, not ourselves.
Det är dem vi borde göra ansvariga för att ordna en fristad i regionen, inte oss själva.
EnglishWhat has happened to the eight aid workers from Shelter Now International?
Vad har hänt de åtta hjälparbetarna från Shelter Now International?
EnglishThe large new shelter is currently the subject of much debate.
Den stora nya inkapslingen föranleder för närvarande en omfattande debatt.
EnglishApparently some 60 000 refugees are now living in the open in the forests or in inadequate shelter.
Nu är det tydligen 60 000 flyktingar som bor ute i skogen eller i nödtorftiga bostäder.
EnglishWe sent emergency supplies such as medicines, medical supplies, food and shelter.
Vi skickade katastrofleveranser i form av läkemedel, sjukvårdsutrustning, livsmedel och tillfälliga bostäder.
EnglishThird Community Contribution for the Chernobyl Shelter Fund (vote)
Gemenskapens tredje bidrag till fonden för inkapsling av reaktorbyggnaden i Tjernobyl (omröstning)
EnglishThe shelter, funding, information, training, environmental safety, and so on are all essential.
Inkapslingen, finansieringen, informationen, utbildningen, miljösäkerheten m.m. måste genomföras.
EnglishI saw children with serious malnutrition and in need of health care, as well as food and proper shelter.
Jag såg barn som var allvarligt undernärda och i behov av vård, såväl som mat och en lämplig bostad.
EnglishWe must include here cold-water corals and seamounts, which shelter rich and often unique ecosystems.
Här måste vi ta med kallvattenkoraller och berg på havsbotten, som rymmer rika och ofta unika ekosystem.
EnglishThey need food, education, health, employment and shelter.
De behöver mat, utbildning, sjukvård, arbete och bostad.
EnglishThe first is the continuation of humanitarian assistance and, in particular, shelter, sanitation and health services.
Den första är fortsatt humanitärt stöd och i synnerhet boende, sanitet och hälsovårdstjänster.
EnglishThis report deals with the financial and management issues linked to the construction of the shelter.
Detta betänkande behandlar finansierings- och ledningsfrågorna kopplade till konstruktionen av övertäckningen.
EnglishNot long ago, I visited a shelter in my country, Portugal, and spoke to a number of these women.
För inte så länge sedan besökte jag ett skyddshärbärge i mitt land, Portugal, och talade med flera av dessa kvinnor.
EnglishEven in shelter programmes women are involved.
Kvinnor är till och med delaktiga i härbärgesprogram.
EnglishSome are already now engaged in shelter city work.
Vissa har nu redan inlett arbeta med fristäder.
EnglishMadam President, I appeal to you to write to the Taliban authorities about the unfortunate case of Shelter Now.
Fru talman! Jag vädjar till er att skriva till de talibanska myndigheterna om det olyckliga fallet "Shelter Now".
EnglishEBRD: Community contribution to Chernobyl Shelter Fund