Engelsk-svensk oversættelse af "to sign in"

EN

"to sign in" svensk oversættelse

EN to sign in
volume_up
{verbum}

I came down to sign in about 8.30 p. m. only to find that the session was over.
Jag kom ner för att skriva in mig vid 20.30 och fann att sammanträdet var över.
I came down to sign in about 8.30 p.m. only to find that the session was over.
Jag kom ner för att skriva in mig vid 20.30 och fann att sammanträdet var över.
Perhaps I forgot to sign it, but I did take part in all the votes yesterday.
Kanske har jag glömt bort att skriva in mig, men jag deltog i alla omröstningar i går.

Eksempelsætninger "to sign in" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishAfter very long negotiations, we have an agreement that my group can sign up to.
Efter långa förhandlingar har vi en överenskommelse som min grupp kan godkänna.
EnglishThis would be a significant signal that he has understood the sign of the times.
Det skulle vara en betydelsefull signal om att han har förstått tidens tecken.
EnglishAt a late stage, the Czech President came with new conditions before he would sign.
Sent omsider ställde den tjeckiske presidenten nya villkor för att skriva under.
EnglishIn the context of the budget forecasts for 2007-2013, this is a very bad sign.
Inom ramen för budgetprognoserna för 2007–2013 är detta ett mycket dåligt tecken.
EnglishThe EU and Tajikistan sign a Partnership and Cooperation Agreement in Luxembourg.
EU och Tadzjikistan undertecknar ett partnerskaps- och samarbetsavtal i Luxemburg.
EnglishI am therefore hoping and praying that the European Union will sign this protocol.
Jag uppmanar alltså innerligt Europeiska unionen att underteckna detta protokoll.
EnglishSince there is no sign of such a strategy, I abstained during the final vote.
Eftersom det inte finns några tecken på en sådan strategi lade jag ner min röst.
EnglishIt is important that we sign a final agreement with the countries in this region.
Det är viktigt att vi undertecknar ett slutligt avtal med länderna i regionen.
EnglishThis would be the sign of a strong and united European response to the crisis.
Det skulle vara ett tecken på en stark och samfälld europeisk reaktion på krisen.
EnglishThe column width is defined with the minus sign or an underscore as placeholder.
Kolumnbredden definieras med minustecknet eller understrecket (_) som platshållare.
EnglishToday's news that the state of emergency will be lifted is also a positive sign.
Dagens nyhet att undantagstillståndet kommer att hävas är också ett positivt tecken.
EnglishSign in & outSign in to a Google Account to personalize your search experience.
Logga in och utLogga in på ett Google-konto om du vill anpassa din sökupplevelse.
EnglishThat is a clear sign of the importance that the Presidency attaches to this.
Det är ett tydligt tecken på hur viktigt ordförandeskapet anser att det här är.
EnglishIt is a hopeful sign that the French Presidency is favourably disposed to this.
Det var hoppfullt att höra att det franska ordförandeskapet var positivt till detta.
EnglishIt is a sign of confidence that corresponds to the development of your institution.
Det är ett tecken på förtroende som motsvarar utvecklingen av vår institution.
EnglishThey need a sign of encouragement and a message of hope, and they need them now.
De har redan nu behov av ett uppmuntrande tecken och ett hoppfullt budskap.
EnglishI myself have spoken in favour of greater attention being given to sign language.
Jag har själv förespråkat att större uppmärksamhet skall ges åt teckenspråk.
EnglishThis is a clear sign of Russian preparations for military aggression in Georgia.
Det är ett tydligt tecken på att Ryssland förbereder en militär aggression i Georgien.
EnglishHowever, if you look at the facts, there is every sign of stagnation having occurred.
Men om man ser till fakta finns alla tecken på att en stagnation har inträffat.
EnglishAs I said, the Commission stands ready to approve and sign the framework agreement.
Som jag sade tidigare är kommissionen redo att godkänna och underteckna ramavtalet.