EN

smooth {adjektiv}

volume_up
This icon converts a corner point or a smooth point into a symmetrical point.
Med den här ikonen blir en hörnpunkt eller jämn punkt till en symmetrisk punkt.
Essentially, it does it by providing a smooth ramp of gradual step-by-step increment.
Väsentligen genom att tillföra en jämn ramp, en förfining som sker steg för steg.
Stödpunkten kan i stället vara " jämn ".
smooth (også: cuddly, doughy, gentle, light)
Click here to activate the smooth page scrolling function.
Här väljer du om sidan ska rullas mjukt.
We have a responsibility to play our part in ensuring that there is a smooth transition to the Sixth Programme.
Vi har ett ansvar för att göra vad som ankommer på oss för att se till att det blir en mjuk övergång till det sjätte programmet.
It is especially important to ensure a smooth transition between individual presidencies so that continuity of work is maintained.
Framför allt är det viktigt att se till att vi får en mjuk övergång mellan enskilda ordförandeskap så att man behåller kontinuiteten i arbetet.
The report's talk of smooth cooperation is sheer nonsense, legally speaking.
Betänkandets påstående om friktionsfri samverkan är simpelt juridiskt nonsens.
We want the formal enlargement of the European Union to be as smooth and successful as possible.
Vi vill att den formella utvidgningen av Europeiska unionen skall bli så friktionsfri och lyckad som möjligt.
This is essential for the smooth day to day running of intra-EU trade and for facilitating trade with third countries.
Detta är nödvändigt för en friktionsfri löpande hantering av handel inom EU och för att underlätta handel med tredjeländer.
It would be quite realistic of me to say that no restructuring can be a smooth operation without its problems.
Jag skall vara realist och säga att ingen omstrukturering kan vara sammetsmjuk, genomföras helt utan problem.
Public opinion cannot understand why the European Union continues helping countries that should, by rights, have a sizeable budget and one that is able to finance the smooth running of a State.
Allmänheten kan inte förstå varför EU fortsätter att stödja länder som rimligen borde ha en ansenlig budget som kan finansiera statsutgifterna utan problem.
smooth (også: at peace, calm, composed, cool)
smooth (også: calm, dead, serene, still)
smooth (også: sleek, slippery)
smooth (også: clean, flat, level, plain)
Now there's a lot of ways to fill and get yourself a nice smooth finish.
Det finns många sätt att fixa en fin, slät finish.
One of these benefits could be the manufacture of smooth abrasion-proof coatings containing nano particles.
En av fördelarna kan vara tillverkningen av släta slitstarka beläggningar som innehåller nanopartiklar.
The other fact is that the ground state, the lowest energy state of a quantum system, the wave function is always very smooth -- has the minimum number of wiggles.
Nästa faktum är att grundnivån, den lägsta energinivån hos ett kvantsystem, den vågfunktionen är alltid väldigt slät -- har minst antal guppor.
smooth (også: bland, clement, delicate, gentle)
There is not a single word in this resolution to salute that smooth handover, alas so rare in the modern world.
Det finns dock inte ett ord i resolutionen som välkomnar en sådan mild övergång, som tyvärr är något mycket ovanligt i dagens värld.
smooth (også: oily)
volume_up
hal {adj.} [nedsæt.]
The Community has always attempted to compensate for this shortcoming in the context of the smooth running of the internal market and, to this end, it launched two types of initiative in the 1980s.
Gemenskapen har alltid försökt fylla detta hål inom ramen för att den inre marknaden skall fungera väl och med detta syfte så tillkom två initiativ under åttiotalet.
smooth (også: bland, soft, tender)

Eksempelsætninger "smooth" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThere is a call for us to work together for the smooth conclusion of the Doha round.
Vi uppmanas att samarbeta för att smärtfritt ro Dohaförhandlingarna i hamn.
EnglishWe welcome the emphasis upon the smooth and efficient functioning of markets.
Vi välkomnar betonandet av att marknaderna skall fungera friktionsfritt och effektivt.
EnglishCompetitiveness and smooth operation of the latter will not be ensured either.
Gasmarknadens konkurrensförmåga och smidiga funktion kommer inte heller att garanteras.
EnglishCompetitiveness and smooth operation of the latter will not be ensured either.
Det betyder att gas kommer att kunna korsa gränserna utan begränsningar.
EnglishIt has also created obstacles to the smooth functioning of the internal market.
Det har också skapat hinder för att den inre marknaden skall kunna fungera friktionsfritt.
EnglishThe banks and their staff have also contributed a great deal to the smooth transition.
Även bankerna och deras medarbetare har avsevärt bidragit till att allt flutit så bra.
EnglishWe do rely on the co-responsibility of China for this smooth transition.
Vi är beroende av att kunna dela ansvaret med Kina för att övergången ska gå smidigt.
EnglishThis will no doubt improve the possibility of a smooth and timely implementation.
Detta kommer utan tvekan att förbättra möjligheten till ett smidigt genomförande i rätt tid.
EnglishAdjustment in the euro area has not been sufficiently smooth in the past.
Anpassningen inom euroområdet har inte varit tillräckligt smidig tidigare.
EnglishHowever, there are other countries where the transition has not been as smooth.
Men det finns andra länder där övergången inte har varit så smidig.
EnglishThe importance of smooth-running, comprehensible work cannot possibly be emphasised enough.
Vikten av fullständigt föreståeligt arbete kan heller inte påpekas ofta nog.
EnglishThis is putting the smooth operation of the internal market at risk.
Det innebär att det är svårt att få den inre marknaden att fungera smidigt.
EnglishIt is important to maintain the schedule of this work and its smooth progress.
Det är viktigt att följa schemat för detta arbete och se till att det utvecklas friktionsfritt.
EnglishCurrently there remain obstacles to the smooth functioning of the market.
För närvarande återstår det hinder för att marknaden ska fungera väl.
EnglishAs far as it is able, the Commission will try to smooth the path as much as possible.
Kommissionen kommer i möjligaste mån att försöka bana väg för det.
EnglishWe need to make numerous changes in view of the smooth operation of the internal market.
Vi behöver genomföra många förändringar för att den inre marknaden ska kunna fungera korrekt.
EnglishThe Commission is not a closing entry; it is necessary for a smooth enlargement process.
Kommissionen är ingen slutpost, utan den är nödvändig för att utvidgningen skall förlöpa väl.
EnglishHow does it plan to support the smooth running of those elections?
På vilket sätt tänker kommissionen bidra till att valet går rätt till?
EnglishThat, too, is regrettable, but we have to take the rough with the smooth.
Det är också beklagligt, men vi måste ta det onda med det goda.
EnglishWe still have to work hard to ensure the smooth integration of the new Member States.
Vi måste fortsätta att arbeta hårt för att garantera en smidig integrering av de nya medlemsstaterna.