EN split
volume_up
{substantiv}

split (også: break, breakage, chink, cleft)
volume_up
spricka {fæl.køn}
Mr President, there is no split between Europe and the USA, as it is claimed.
Det förekommer ingen spricka mellan Europa och Förenta staterna såsom har påståtts.
Unilateral war will split the UN; it will split the Atlantic Alliance; and it will throw Europe into crisis.
Ett unilateralt krig skapar en spricka i FN och i Nato och försätter Europa i kris.
This split does not provide value for money to EU taxpayers, nor does it serve our foreign policy interests.
Denna spricka ger inte EU:s skattebetalare valuta för pengarna, och den tjänar inte heller våra utrikespolitiska intressen.
Nobody is intent on a genuine split between the United States and the European Union.
Ingen är inställd på en verklig splittring mellan Förenta staterna och Europeiska unionen.
There was only a minor split between the parties.
Det fanns endast en mindre splittring mellan partierna.
Mr President, many claim the split over Iraq is between Europe and the USA.
Många påstår att den splittring som råder i Irakfrågan framför allt gäller Europa och Förenta staterna.
split (også: dichotomy, division)
volume_up
delning {fæl.køn}
Would you allow me to propose the split, or would you prefer to vote on the amendment first?
Kan jag kanske föreslå delningen nu, eller vill ni först rösta om ändringsförslaget.
. - (DE) The fact that, in the referendum, Southern Sudan voted in favour of a split was to be expected.
. - (DE) Man förväntade sig att södra Sudan i folkomröstningen skulle rösta för en delning.
Du kan också ångra delningen av en tabell med det här kommandot.
split (også: rift, rupture)
volume_up
rämna {fæl.køn}
split (også: disruption, severance)
volume_up
söndring {fæl.køn}
The Greens do not like blackmail, conflict or splits.
De gröna tycker inte om utpressning, konflikter eller söndring.
Firstly, as the Prime Minister pointed out, there were no serious headlines highlighting a split or a division amongst the Member States of the European Union.
För det första, som statsministern påpekade, fanns det inga allvarliga rubriker som talade för splittring eller söndring bland medlemsstaterna i EU.
split (også: rent, rip, runner, tear)
volume_up
reva {fæl.køn}
split
volume_up
klyvning {fæl.køn}
This split is making it difficult to pursue a systematic and cohesive policy.
Denna klyvning försvårar en konsekvent och sammanhållen politik.
split
volume_up
uppspaltning {fæl.køn}
I think that resources should instead be invested in trying to prevent a split in society, a division of society into two sectors: the new economy and the old.
Jag tycker att man i stället skulle satsa resurserna på att försöka hindra en uppspaltning av samhället, en delning av samhället i två sektorer: en ny ekonomi och en gammal ekonomi.
split
volume_up
glassrätt {fæl.køn}

Eksempelsætninger "split" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishAfter being examined by the Council, it has been split into two legal instruments.
Efter att det granskats av rådet har det delats upp i två rättsliga instrument.
EnglishPlease make allowance, then, for our requests for a whole series of split votes.
Så var snälla och ta hänsyn till våra krav på en hel rad delade omröstningar.
EnglishThe split vote divides the ACP countries and the European countries into two camps.
De delade omröstningarna delar upp AVS-länder och europeiska länder i två läger.
EnglishThey will not be able to do this if they split into their constituent parts.
Men det kommer de inte att lyckas med om de delar upp sig i sina beståndsdelar.
EnglishSo, if we want to ensure fair play, it is important that we have the same split.
Om vi vill säkerställa ärligt spel, är det därför viktigt att vi har samma uppdelning.
EnglishThe war against Iraq revealed the split in the European Union in a dramatic fashion.
Kriget mot Irak blottlade på ett dramatiskt sätt sprickan inom Europeiska unionen.
EnglishIt should be possible to maintain the level of employment in Pula, Rijeka and Split.
Det måste vara möjligt att bibehålla sysselsättningsnivån i Pula, Rijeka och Split.
EnglishWe can only decide by unanimity and the Member States are split on this issue.
Vi kan endast fatta enhälliga beslut och medlemsstaterna är splittrade i denna fråga.
EnglishThose are covered by appropriate amendments or requests for split votes.
Dessa omfattas av lämpliga ändringsförslag eller begäran om delade omröstningar.
EnglishIn reality, Europe is now split in two: the euro zone and the non-euro zone.
Europa är i dag i själva verket delat i två delar: euroområdet och icke-euroområdet.
EnglishThrough our request for a split vote on Amendment No 40, you can correct that.
Genom vår begäran om särskild omröstning om ändringsförslag 40 kan ni korrigera detta.
EnglishYou have called for a split vote and the rapporteur said he would be in favour of this.
Ni har begärt delad omröstning och föredraganden säger att han är för en sådan.
EnglishThe USA may perhaps present four standards which will lead to a split in their market.
USA kanske för fram fyra standarder som leder till att deras marknad är splittrad.
EnglishEnter the number of divisions by which the current cell or cell area is to be split.
Ange här antalet uppdelningar av den aktuella cellen eller det markerade cellområdet.
EnglishThere was a request from our Group for a split vote on the last few words.
Det fanns ett yrkande från vår grupp om separat omröstning om de sista orden.
EnglishThis split pricing policy, however, is not what the trade mark right is about.
Men denna delade prispolitik är inte målsättningen med varumärkesrätten.
EnglishI really must appeal to the Council not to be such a two-faced split personality.
Jag vill verkligen vädja till rådet att inte uppträda med kluven tunga.
EnglishThat is why we have requested split voting for Recital N. Nor are we in favour of quotas.
Därför kräver vi en delad omröstning för skäl N. Vi är inte heller för kvoter.
EnglishMr President, I just wanted to point out what repercussions a split vote would have.
(NL) Herr talman! Jag skulle gärna kort vilja peka på konsekvensen av delad omröstning.
EnglishThere is one important issue in particular on which we are split within the various groups.
Det finns framför allt en viktig fråga som vi är oeniga om i de olika grupperna.