Engelsk-svensk oversættelse af "suitable"

EN

"suitable" svensk oversættelse

EN suitable
volume_up
{adjektiv}

1. generel

suitable (også: adaptable, adapted, adequate, appropriate)
As such, they recommended that the product was suitable for release.
De rekommenderade därmed att produkten var lämplig att släppas ut på marknaden.
That is why an effort to devise a suitable compromise in this regard is needed.
Därför behöver en ansträngning göras att hitta en lämplig kompromiss.
However, suitable funding is required for the Union's priorities to be credible.
Lämplig finansiering krävs emellertid för att EU-prioriteringarna ska bli trovärdiga.
suitable (også: adequate, applicable, appropriate, apt)
To that end, suitable legislative and institutional frameworks need to be established.
För det ändamålet behöver passande juridiska och institutionella strukturer införas.
In this regard, the federal institutional framework seems particularly suitable.
I det avseendet verkar den federala institutionella strukturen vara särskilt passande.
It is suitable that today the presidency should be manned by Mr Danielsson from Nordic Europe.
Det är passande att ordförandeskapet i dag innehas av Danielsson från Nordeuropa.
We need a suitable, integrated policy, which will help to preserve and rebuild our water reserves.
Vi behöver en ändamålsenlig, integrerad politik som kan hjälpa oss att bevara och bygga om våra vattenreserver.
After almost 60 years at Södermalm in central Stockholm, the school moved to more suitable premises on the island of Lidingö in the autumn of 2009.
Efter närmare 60 år på Södermalm flyttade de hösten 2009 in i nya, ändamålsenliga lokaler på Lidingö.
We cannot expect responsible decisions, or any decisions at all, on the part of citizens, if we do not provide them with suitable information.
Vi kan inte förvänta oss ansvarsfulla beslut, eller några beslut över huvud taget, från medborgarnas sida om vi inte ger dem ändamålsenlig information.
suitable
volume_up
välägnad {adj.} [sjæ.]

2. business

We need a suitable, integrated policy, which will help to preserve and rebuild our water reserves.
Vi behöver en ändamålsenlig, integrerad politik som kan hjälpa oss att bevara och bygga om våra vattenreserver.
After almost 60 years at Södermalm in central Stockholm, the school moved to more suitable premises on the island of Lidingö in the autumn of 2009.
Efter närmare 60 år på Södermalm flyttade de hösten 2009 in i nya, ändamålsenliga lokaler på Lidingö.
We cannot expect responsible decisions, or any decisions at all, on the part of citizens, if we do not provide them with suitable information.
Vi kan inte förvänta oss ansvarsfulla beslut, eller några beslut över huvud taget, från medborgarnas sida om vi inte ger dem ändamålsenlig information.

Synonymer (engelsk) for "suitable":

suitable

Eksempelsætninger "suitable" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishWhat may be good practice in Scandinavia is not suitable in the rest of Europe.
Det som kan vara bra praxis i Skandinavien är inte lämpligt för resten av Europa.
EnglishThe insertion of beet conditioned the soil and made it more suitable for cereals.
Införandet av betan gav marken egenskaper som gjorde den lämpligare för spannmål.
EnglishWhat is the most suitable framework for the care of elderly and disabled people?
Vilken ram lämpar sig bäst för omhändertagandet av äldre människor och handikappade?
EnglishOthers, I am advised, are not really suitable for inclusion in a legal decision.
Andra - har jag förstått - är inte helt lämpliga att införas i ett rättsligt beslut.
EnglishSuitable alternatives, both in technical and economic terms, are available.
Lämpliga alternativ, ur både tekniskt och ekonomiskt hänseende, är tillgängliga.
EnglishEither an animal is healthy and suitable to be fed to humans or it is not.
Antingen är ett djur friskt och lämpligt som födoämne för människan, eller inte.
EnglishHowever, that does not mean that these vessels are suitable for use in any area.
Men detta betyder inte att fartygen är lämpliga att användas i vilket område som helst.
EnglishThe international community must establish a suitable financial compensation scheme.
Världssamfundet måste inrätta ett ändamålsenligt program för ekonomisk kompensation.
EnglishThe advance of broadband critically depends on the availability of suitable content.
Bredbandsutvecklingen är starkt beroende av tillgången på lämpligt innehåll.
EnglishA system made up of small steps is suitable for the implementation of this policy.
Ett system som består av små steg är bra när denna politik ska tillämpas.
EnglishMember States must adopt suitable measures in order to implement this directive quickly.
Medlemsstaterna bör anta lämpliga åtgärder för att snabbt genomföra direktivet.
EnglishWe will, however, have a suitable opportunity to pay tribute to this in October.
Vi kommer emellertid att få ett bra tillfälle att fira detta i oktober.
EnglishFor want of suitable Community powers, I first address the Member States:
I oljepriset betalar vi mellan 60 och 80 procent i skatt till medlemsstaterna.
EnglishI have to say that this document is not a suitable basis for political decision making.
Jag måste säga att detta dokument inte är lämpat för ett politiskt beslutsfattande!
EnglishThe Eastern Partnership and Euronest initiative offer a suitable framework for this.
Östpartnerskapet och Euronest-initiativet erbjuder en bra ram för detta.
EnglishThe means chosen were neither economically suitable nor socially just.
De medel som valdes var inte ekonomiskt lämpliga och inte heller socialt rättvisa.
EnglishBut I do not think that is a very suitable motto to choose for a presidency!
Men jag anser inte att det är ett lämpligt motto för ett ordförandeskap!
EnglishWhen possible, I transfer cases directly or give suitable advice to the complainant.
I de fall det är möjligt överför jag ärenden direkt, eller ger den klagande lämpliga råd.
EnglishIn that sense, I would ask you to reconsider this at a suitable opportunity.
Jag ber att man på förekommen anledning ännu en gång tänker över detta.
EnglishAs the conditions are not entirely suitable, I am trusting in Parliament's wisdom.
Men eftersom dessa villkor inte är uppfyllda, sätter jag min tillit till kammarens klokhet.