Engelsk-svensk oversættelse af "switch"

EN

"switch" svensk oversættelse

volume_up
switch {substantiv}
EN

switch {substantiv}

volume_up
switch (også: booty, exchange, haul, kill)
Every major attempt was simply answered by the companies with the announcement that they would switch to another airport.
Varje väsentligt försök har företagen först och främst besvarat genom att meddela byte till en annan flygplats.
I welcome the five areas that the Commission has focused on, namely complaints, price levels, satisfaction, switching and safety.
Jag välkomnar de fem områden som kommissionen lagt fokus på; klagomål, prisnivå, tillfredsställelse, byte och säkerhet.
This is a tough one, because here I must take advantage of -- I switch it with the five of clubs.
Den här är svårt eftersom jag måste ta fördel av... ~~~ Jag byter ut det med klöver fem.
switch (også: circuit-breaker)
   Mr Bonde, I regret that the switch by means of which I intended to cut you off did not work, and that you have therefore been able to speak without the permission of the Presidency.
Jag beklagar att den strömbrytare med vilken jag hade för avsikt att avbryta er inte fungerade och att ni därför kunde tala utan tillåtelse från talmannen.
How does the Commission itself propose to ensure continuity of contracts during the switch over from national currencies to the euro?
Vad har kommissionen själv för förslag för att garantera kontinuiteten för kontakt under övergången från nationella valutor till euron?
Firstly, it is important to recognize that this directive, if it is fully implemented - and that is a big 'if ' - would result in a switch of emphasis away from landfill as a means of waste disposal.
För det första är det viktigt att erkänna att detta direktiv, om det genomförs till fullo - vilket är ett stort frågetecken - skulle innebära en ändring bort från deponier som avfallshanteringsmetod.
switch (også: cane, punishment, rod, twig)
switch (også: branch, spray, stick, twig)
switch
volume_up
smal käpp {substantiv} [eks.]

Eksempelsætninger "switch" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishFor normal industry, the switch to fully auctioned allowances will occur in 2020.
För den vanliga industrin kommer övergången till full utauktionering att ske 2020.
EnglishThere should also be a switch from tax on labour to tax on alcohol and tobacco.
Skatteväxling bör därutöver ske från skatt på arbete till skatt på alkohol och tobak.
EnglishWe must not allow the financial crisis to slow down the switch to a green economy.
Vi får inte låta finanskrisen sakta ner den gröna omställningen av ekonomin.
EnglishClick it to switch from the draw mode, for example, back to the normal selection mode.
Klicka på den om du t.ex. vill återgå till det normala urvalsläget från ritläget.
EnglishA switch-over to green taxation will be acceptable as a form of peaceful revolution.
Omställning till miljöbeskattning kommer att godtas som en slags fredlig revolution.
EnglishI will now switch to English because I am now going to be replacing Mrs Helga Trüpel.
(EN) Jag går nu över till engelska eftersom jag nu kommer att ersätta Helga Trüpel.
EnglishThose workers who have made the switch to the solar power industry have shown that.
De arbetstagare som har gått över till solkraftsindustrin har visat att det är möjligt.
EnglishSwitch to the master view using the icon in the lower left-hand corner of the work area.
Aktivera bakgrundsvyn med ikonen med samma namn i arbetsområdet nere till vänster.
EnglishAs you know, whenever I speak about financial matters I switch to English!
Som ni vet går jag över till engelska när jag ska tala om ekonomiska angelägenheter!
EnglishIf you switch back to Sheet1, you will see the same content in cell A1 there.
Om du växlar tillbaka till Tabell1, ser du där samma innehåll i cell A1.
EnglishThe car industry has had more than a decade in which to switch to greener technology.
Bilindustrin har haft mer än ett decennium på sig att ställa om till en grönare teknik.
EnglishThere’s also an option to switch between different Google Mail accounts.
Det finns även ett alternativ för att växla mellan olika Google Mail-konton.
EnglishMember States are asked to publish switch-over intentions by the end of 2003.
Medlemsstater uppmanas att offentliggöra sina planer för omställning till slutet av 2003.
EnglishClick this icon to switch between the Master View and the normal view.
Med den här ikonen växlar du mellan samlingsläge och normalläge för Navigator.
EnglishTo switch to another open document in the Navigator, click the document name.
Om du vill växla till ett annat laddat dokument i Navigator, klickar du på dokumentnamnet.
EnglishSwitch the Stylist to the " All Styles " view or to the hierarchical view.
Använd vyalternativet " Alla mallar " eller hierarkisk visning i Stylist.
EnglishUse this command to switch between the display of field names or contents.
Här växlar du mellan visning av namn på fältkommandon och deras innehåll.
EnglishUse this command to switch on or off the rulers at the upper border the work area.
Med det här kommandot sätter du på respektive stänger av linjalerna.
EnglishDouble-click to switch between docked and variable Navigator windows.
Du växlar mellan förankrat och fritt Navigatorfönster genom att dubbelklicka.
EnglishClick on an item to switch the icon from visible to hidden and vice versa.
Klicka på en post för att växla från synlig ikon till dold och tillbaka.