Engelsk-svensk oversættelse af "to threaten"

EN

"to threaten" svensk oversættelse

SV

EN to threaten
volume_up
[threatened|threatened] {verbum}

It is a necessary precaution which should not threaten a single valid product.
Det är en nödvändig försiktighetsåtgärd som inte bör hota en enda giltig produkt.
These things will certainly continue to threaten the credibility of the European Union.
Dessa frågor kommer säkerligen fortsätta att hota EU:s trovärdighet.
However, several challenges persist which may threaten the stability of the country.
Men det återstår ett flertal utmaningar som kan hota stabiliteten i landet.
to threaten

Eksempelsætninger "to threaten" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishDoes it not threaten to reinforce this vicious circle of poverty and extremism?
Hotar det inte att förstärka denna fruktansvärda cirkel av fattigdom och extremism?
EnglishParliament should not introduce any changes as this could threaten the consensus.
Detta samförstånd får inte rubbas av någonting, eftersom det då skulle kunna brytas.
EnglishBut why should these automatically be allowed to threaten the European social model?
Men varför måste den automatiskt ifrågasätta den europeiska sociala modellen?
EnglishNew international problems and challenges threaten world peace and stability.
Nya globala problem och utmaningar hotar freden och stabiliteten i världen.
EnglishThis concerns pollutants which threaten humans and animals in northern Russia.
Det rör sig om föroreningar som hotar människor och djur i norra Ryssland.
EnglishWe threaten them with a repeat of the speculative attack on their currency.
Vi hotar dem med en upprepning av den spekulativa attacken mot deras valuta.
EnglishOpponents who have or threaten to acquire support are put behind bars.
Motståndare som har anhängare eller som hotar att få det sätts bakom lås och bom.
EnglishHow can it be possible, then, that the proposals threaten to isolate the Bosnian Muslims?
Hur kan det då vara möjligt att förslagen hotar att isolera de bosniska muslimerna?
EnglishWhere are all the cockerels that puff themselves up and threaten the Irish and the Czechs?
Var är alla ungtuppar som bröstar upp sig och hotar irländarna och tjeckerna?
EnglishPoliticians, meanwhile, threaten people with an invasion from the east and ignore the facts.
Samtidigt hotar politiker folk med en invasion från öst och bortser från fakta.
EnglishOur other neighbour, Russia, has many problems that threaten our wellbeing and security.
Vår andra granne Ryssland tampas med många problem som hotar vår välfärd och säkerhet.
EnglishThis would threaten the existence of the factory and with it about 1000 jobs in the area.
Skulle detta ske är fabrikens existens hotad och med den ett tusental jobb i regionen.
EnglishETA and its followers restrict our liberty and threaten the rule of law.
ETA och dess anhängare begränsar vår frihet och hotar lagbestämmelserna.
EnglishEconomic potential is not bad, but financial crises threaten us.
Den ekonomiska potentialen är inte dålig, men vi hotas av finansiella kriser.
EnglishTherefore, public sector lay-offs threaten women in the first instance.
Därför hotar uppsägningar inom den offentliga sektorn främst kvinnor.
EnglishThey threaten fundamental human rights such as the right to life and healthcare.
De hotar grundläggande mänskliga rättigheter som rätten till liv och rätten till hälso- och sjukvård.
EnglishThis would particularly threaten the ecologically recognised combined production of heat and power.
Situationen hotar speciellt den ekologiskt erkända samproduktionen av el och värme.
EnglishBut we are obviously against patents that truly threaten the flow of information and innovation.
Det vi skyddar är rätten att utveckla programvara, att utveckla branschen.
EnglishGene therapy is so costly for the time being and that may threaten accessibility.
Det är fortfarande mycket dyrt med genterapi, och det kan medföra att tillgängligheten kommer i kläm.
EnglishThis leads to a situation which may, in fact, threaten the very survival of the sector.
Detta ger upphov till effekter som riskerar sektorns överlevnad.