EN towards
volume_up
{præposition}

1. generel

towards

2. britisk engelsk

towards (også: at, for, on, per)
volume_up
för {prp.}
Constitutional ratification is a major step towards the reconstruction of Iraq.
Att konstitutionen ratificeras är ett viktigt steg för återuppbyggnaden av Irak.
It is one of the steps towards a policy of employment and sustainable development.
Det är ett steg på väg mot en hållbar politik för sysselsättning och utveckling.
The road to the European Union, towards accession, is too long for the candidates.
Vägen till Europeiska unionen, anslutningen, dröjer för länge för ansökarländerna.
towards (også: at, for, into, on)
volume_up
mot {prp.}
The trend simply is not towards isolationism one, but towards integration.
Utvecklingen går helt enkelt inte mot isolationism utan mot integration.
Is it heading towards a multicultural Europe or towards a pan-Islamic state?
Rör det sig i riktning mot ett mångkulturellt Europa eller mot en panislamisk stat?
This is an act of disrespect towards all of us and towards the people of Europe.
Detta är att visa bristande respekt mot oss alla och mot EU:s befolkning.
towards (også: at, by, for, of)
volume_up
till {prp.}
It is vital to guarantee that money for development is not diverted towards arms.
Det är viktigt att garantera att pengar till utveckling inte går till vapen.
Thus, of necessity, things are moving towards the conciliation procedure.
Sålunda har omständigheterna ovillkorligen lett till ett förlikningsförfarande.
We call on you to move towards us and we will move towards you.
Vi inbjuder er att gå oss till mötes, och vi skall göra detsamma med er.
towards (også: toward, vis-a-vis)
This is a mark of respect towards the European Parliament and towards the Union itself.
Detta visar på respekt gentemot Europaparlamentet och gentemot själva unionen.
It is an attitude towards human beings, towards mankind as a whole.
Det handlar om en attityd gentemot människan, en attityd gentemot mänskligheten.
This is our commitment towards our own citizens and towards the people of Egypt.
Detta är vårt åtagande gentemot våra egna medborgare och gentemot folket i Egypten.
towards (også: toward)
Is it heading towards a multicultural Europe or towards a pan-Islamic state?
Rör det sig i riktning mot ett mångkulturellt Europa eller mot en panislamisk stat?
I welcome the report's firm commitment towards their membership perspective.
Jag välkomnar betänkandets bestämda åtagande i riktning mot ett medlemskap.
The Amsterdam Treaty does not mark a step towards a European democracy.
Amsterdamfördraget innebär inget steg i riktning mot en europeisk demokrati.
towards (også: toward)
Disengagement from the sector would be one more disaster leading to an increase in the drift towards the towns and cities.
Att överge denna sektor vore en ny katastrof med tanke landsbygdens livskraft.
States parties should be encouraged to work towards this aim with a view to the upcoming review conference.
Stater som är parter i fördraget borde uppmuntras att arbeta mot detta mål med tanke den kommande översynskonferensen.
In the light of Kosovo, we should move rapidly towards the possibility of majority decisions on questions of asylum and immigration policy.
Med tanke Kosovo borde man snarast införa majoritetsbeslut i frågor som rör asyl- och immigrationspolitiken.
towards (også: toward)
towards (også: toward)

Eksempelsætninger "towards" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThe report submitted by Mrs Morgan tended towards favouring a certain decision.
Det betänkande som lagts fram av Morgan lutade åt ett beslut i en viss riktning.
EnglishHistorically speaking, Turkey has made an admirable effort to move towards Europe.
Turkiet har historiskt gjort en beundransvärd ansträngning att närma sig Europa.
EnglishWe must find ways of encouraging European consumers towards using electric cars.
Vi måste finna sätt att uppmuntra europeiska konsumenter att använda elbilar.
EnglishIt can also be directed towards particular illnesses, risk factors, and treatment.
Den kan också vara inriktad på enskilda sjukdomar, riskfaktorer och behandling.
EnglishI agree with you on this point and I hope that you will work towards this goal.
Detta håller jag med om och jag hoppas att ni skall kunna arbeta i den riktningen.
EnglishIt is therefore important that all the forces in Europe strive towards this aim.
Det är därför viktigt att alla europeiska krafter driver på denna utveckling.
EnglishAlthough we want to avoid suffering, it seems we are running somewhat towards it.
Trots att vi vill undvika lidande, verkar det som vi springer rakt i dess riktning.
EnglishAll this will, of course, depend on the level of our ambition towards this policy.
Allt kommer naturligtvis att bero på vilken ambitionsnivå vi kan ge denna politik.
EnglishI am moved by the view that we cannot behave unreasonably towards these human beings.
Jag är rörd av uppfattningen att vi inte kan behandla dessa människor orättvist.
EnglishWe should direct our efforts, thinking, programmes and campaigns towards this.
Vi bör inrikta våra ansträngningar, vårt tänkesätt, program och kampanjer på detta.
EnglishWe therefore need to move towards European supervision and do so in a decisive way.
Vi måste därför närma oss europeisk tillsyn, och vi måste göra det beslutsamt.
EnglishI hope the caretaker Commission will take supportive action towards this aim.
Jag hoppas att Caretaker -kommissionen kommer att vara stödjande i den riktningen.
EnglishThere is a trend towards the strengthening of many small businesses in Europe.
Det är överhuvud taget en trend, att många små företag i Europa blir allt starkare.
EnglishThe second major problem is this one-sided orientation towards financial markets.
Det andra stora problemet är denna ensidiga inriktning på finansmarknaderna.
EnglishBoth sides must move towards each other in order to find a political solution.
Båda sidor måste närma sig varandra om man ska kunna nå en politisk lösning.
EnglishThis is impeding the Community's progress towards membership of the UN Agreement.
Det hindrar gemenskapen från att bli avtalsslutande part i FN-konventionen.
EnglishNevertheless, our goal is in sight and we are moving slowly but surely towards it.
Vårt mål är trots allt inom räckhåll och vi närmar oss det sakta men säkert.
EnglishFirst and foremost, that element of social concern towards the rest of the world.
I första hand den sociala sidan i världen. 125 miljoner barn går i dag inte i skolan.
EnglishThat would at least be a step towards an adjustment in the other direction.
Därigenom skulle åtminstone en gång ett anpassningssteg tas i andra riktningen.
EnglishWe will continue to work towards it, albeit in very different circumstances.
Vi skall arbeta vidare på det, visserligen under mycket skilda omständigheter.