Engelsk-svensk oversættelse af "untenable"

EN

"untenable" svensk oversættelse

EN untenable
volume_up
{adjektiv}

untenable (også: unsustainable)
The situation is in untenable conflict with EU principles of the rule of law.
Situationen innebär en ohållbar konflikt med EU: s rättsstatsprinciper.
The situation is in untenable conflict with EU principles of the rule of law.
Situationen innebär en ohållbar konflikt med EU:s rättsstatsprinciper.
David Cameron's position on the Lisbon Treaty is quite untenable.
David Camerons inställning till Lissabonfördraget är fullständigt ohållbar.

Synonymer (engelsk) for "untenable":

untenable
tenable

Eksempelsætninger "untenable" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThat is why the Council's cuts in regional development are completely untenable.
Det är därför som rådets nedskärningar i den regionala utvecklingen är helt ohållbara.
EnglishUntenable situations have arisen at the Eurotunnel caused by stowaways on trains.
Vid Eurotunneln uppstod ohållbara förhållanden på grund av gömda flyktingar på tågen.
EnglishToday, it should be very clearly stated that this state of affairs is untenable.
I dag är det nödvändigt att mycket tydligt förklara att dessa förhållanden är ohållbara.
EnglishAnd that would be an untenable situation both for Europe's farmers and for consumers.
Och det är något som man varken kan begära av Europas jordbrukare eller konsumenter.
EnglishMoreover, this is also completely untenable from an environmental point of view.
Också sett ur ett miljömässigt perspektiv är detta alldeles ohållbart.
EnglishThe country must reintroduce the drachma, as its membership of the euro area is untenable.
Landet måste återinföra drachman eftersom medlemskapet i euroområdet är ohållbart.
EnglishThe current inequities that I have described are untenable and certainly indefensible.
De nuvarande orättvisorna som jag har beskrivit är ohållbara och i sanning oförsvarbara.
EnglishIt is politically untenable that auditors ' criticisms keep on coming.
Det är politiskt ohållbart att det fortfarande kommer kritiska revisionsanmärkningar.
EnglishThis is a huge scientific report and the US response is entirely untenable.
Detta är en stor vetenskaplig rapport, och Förenta staternas gensvar är helt oförsvarbart.
EnglishIt is politically untenable that auditors' criticisms keep on coming.
Det är politiskt ohållbart att det fortfarande kommer kritiska revisionsanmärkningar.
EnglishFourthly, the amount of the advance payments left outstanding is high to an untenable degree.
För det fjärde ligger antalet utestående förskottsbetalningar på en ohållbart hög nivå.
EnglishEUR 500 million per year for distillation had become untenable.
Det hade blivit oförsvarbart att betala ut 500 miljoner euro per år för destillation.
EnglishThe arguments deployed by the Commission are fanciful, untenable and arbitrary.
Kommissionens argument är godtyckliga, de hänger i luften.
EnglishHis attitudes and his previous actions were proof that his position was simply untenable.
Detta beror inte på att det är första gången som detta inte skulle vara ett normalt förfarande.
EnglishThis is an untenable, hypocritical and very destabilising position.
Detta är ett ohållbart, falskt och mycket destabiliserande beteende.
EnglishWe must beware of being so ambitious that the project will become untenable.
Man skall inte vara så ambitiös att projektet inte håller.
EnglishWithout a proper review of the Financial Perspectives, the pressure on heading 4 is becoming untenable.
Utan en seriös översyn av budgetplanen blir trycket på rubrik 4 outhärdligt.
EnglishWe have known for two years that things are not working out this way, that the situation is untenable.
Man har således i två år känt till att det inte lyckas, att det inte går på det sättet.
EnglishMr President, the situation in Kosovo is untenable and unacceptable.
Herr ordförande! Läget i Kosovo är ohållbart och oacceptabelt.
EnglishI stick by my previous words describing these proposals as impractical, untenable and unenforceable.
Jag står fast vid att dessa förslag är opraktiska, ohållbara och omöjliga att driva igenom.