Engelsk-svensk oversættelse af "until further notice"

EN

"until further notice" svensk oversættelse

EN until further notice
volume_up
{adjektiv}

until further notice (også: being)

Eksempelsætninger "until further notice" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishBut I'm afraid I'm gonna have to detain you and your valet until further notice.
Men jag är rädd att jag måste häkta er och er betjänt tills vidare.
EnglishTherefore, for these purposes, and until further notice, you belong to the Group of Non-Attached Members.
Således hör ni, fram tills det kommer nya besked, till de Grupplösa.
EnglishUnless foreigners have pressing reasons to remain in Albania they are being advised to leave the country until further notice.
Utlänningar som inte har tvingande skäl att stanna kvar i Albanien tillråds att lämna landet tills vidare.
EnglishOf course, the Commission has no power, until further notice, to itself decide the agenda for the forthcoming IGC.
Självklart har kommissionen ingen makt, innan någon ny ordning har etablerats, att ensam bestämma dagordningen för nästa regeringskonferens.
EnglishUnder Protocol 12 Denmark announced it would not proceed to the third stage of the Economic and Monetary Union, at least until further notice.
Också Danmark har enligt protokoll 12 meddelat att man inte kommer att delta i den tredje fasen av den ekonomiska och monetära unionen.
EnglishOn the contrary, until further notice, Member States still have the right to determine for themselves who enters the country, when and under what conditions.
Tvärtom har medlemsstaterna tills vidare fortfarande rätt att själva avgöra vem som kommer in i landet och på vilka villkor.
EnglishSadly, the realities of our business template are such...... that with the loss of our sponsors...... we are forced to halt production until further notice.
Men branschens verklighet är tyvärr sån...... att förlusten av sponsorer...... tvingar oss att göra ett uppehåll tills vidare.
EnglishOn the contrary, until further notice, Member States still have the right to determine for themselves who enters the country, when and under what conditions.
När allt kommer omkring - – vilken legitimitet har en Europeisk union som fattar beslut som står i diametral motsats till folkets vilja?
English In the light of these revelations, does it not consider that donations to the fund should be suspended forthwith, until further notice?
 Anser inte kommissionen, i ljuset av dessa avslöjanden och i försiktighetsprincipens namn, att det är nödvändigt att med omedelbar verkan hålla inne fondens anslag tills vidare?
EnglishNow, common foreign policy being, until further notice, by nature inter-governmental, it is contrary to the treaty to give such a power to the European Parliament.
Eftersom den gemensamma utrikespolitiken nu är av mellanstatlig karaktär, fram till denna nya ordning, strider det mot fördraget att ge Europaparlamentet en sådan befogenhet.
EnglishUnfortunately, until further notice we only have the old Fund, which has been in existence in its present form since September 2002 and which was cobbled together hurriedly at the time.
Tyvärr kommer vi tills vidare bara att ha den gamla fonden, som har funnits i sin nuvarande form sedan september 2002 och som då snickrades ihop i all hast.
EnglishThis system is more than ever at the heart of the Commission’s powers, since Europe remains essentially a Europe of the internal market and competition until further notice.
Detta system står mer än någonsin i centrum för kommissionens befogenheter, eftersom Europeiska unionen tills vidare främst handlar om den inre marknaden och konkurrenskraft.
EnglishFor the time being, activities continue but new appraisals or identification missions will not be launched for the preparation of the 2005 cooperation pipeline until further notice.
För närvarande fortsätter aktiviteterna, men tills vidare kommer inga nya utvärderingar eller identifieringsuppdrag att påbörjas som förberedelse för samarbetet 2005.
EnglishA federal judge last November prohibited the navy from testing the system in US territorial waters until further notice with reference to the Marine Mammal Protection Act.
I november i fjol förbjöd en federal domare flottan att tills vidare testa systemet inom Förenta Staternas territorialvatten med hänvisning till lagen om skydd av havsdäggdjur.
EnglishThis system is more than ever at the heart of the Commission’ s powers, since Europe remains essentially a Europe of the internal market and competition until further notice.
Detta system står mer än någonsin i centrum för kommissionens befogenheter, eftersom Europeiska unionen tills vidare främst handlar om den inre marknaden och konkurrenskraft.
EnglishIn this area - and only in this area - the legal fiction in the Schengen Protocol, which provides for the third pillar to serve as the legal basis until further notice, will apply.
På detta område - och endast där - skall således tillförandefiktionen från Schengenprotokollet tillämpas, vilken tills vidare föreskriver tredje pelaren som rättslig grund.
EnglishOn the basis of all I have said we should try to obtain a ban on the use of this radar system until further notice and swiftly discover its effects on marine life.
Med utgångspunkt i vad jag sagt måste man sträva efter att få till stånd ett användningsförbud för radarsystemet tills vidare, och snabbt utreda systemets inverkan på de levande organismerna i havet.