EN view
volume_up
{substantiv}

1. generel

volume_up
åsikt {fæl.køn}
This is my view and the thrust of the view expressed in the report.
Detta är min åsikt och den huvudsakliga åsikt som uttrycks i betänkandet.
And in my view, and in the view of the PPE, this is a different kettle of fish.
Och här ligger det enligt min egen och PPE: s åsikt annorlunda till.
The amendment is, in my view, based on a misinterpretation of the article.
Ändringsförslaget baseras, enligt min åsikt, på en feltolkning av artikeln.
Could it be that globalization of solidarity lies beyond and outside this view?
Är det kanske utöver denna uppfattning en globalisering av solidariteten?
It was not just our view, but Parliament's view at first reading.
Det var inte bara vår uppfattning, utan även parlamentets vid första behandlingen.
I share the Commissioner’ s view that something more would have been desirable.
Jag delar kommissionsledamotens uppfattning att någonting mera hade varit önskvärt.
view (også: apparition, approach, idea, scene)
volume_up
syn {fæl.køn}
Mrs Fraga Estévez's outline report met that criterion of a coherent view.
Fraga Estévez preliminära betänkande uppfyllde kravet på sammanhängande syn.
Indeed, our concept of human capital is not a technocratic view.
Vår syn på humankapital är mycket riktigt inte en teknokratisk syn.
The High Representative also seems to share this optimistic point of view.
Denna optimistiska syn tycks också delas av den höge representanten.
From the point of view of producers, Parliament's objective is to be supported.
Sedd ur producenternas synpunkt är parlamentets målsättning värd understöd.
From this point of view, the horizontal regulation does not clarify things much.
De övergripande bestämmelserna är inte särskilt klargörande ur denna synpunkt.
From the point of view of producers, Parliament' s objective is to be supported.
Sedd ur producenternas synpunkt är parlamentets målsättning värd understöd.
view (også: aspect, depiction, image, metaphor)
volume_up
bild {fæl.køn}
The map also creates a common view of the model for all project members.
Kartan skapar också en gemensam bild av modellen för alla projektdeltagare.
(Applause) PM: Nadia, I think you've just given us a very different view of Yemen.
(Applåd) PM: Nadia, jag tror att du just gett oss en mycket annorlunda bild av Jemen.
Mr Barón Crespo has a very flexible view of our Rules of Procedure.
Barón Crespo har en mycket vidsynt bild av arbetsordningen.
view (også: card, photo, picture)
That is a very brief description, in view of the time, of the broad thrust.
Det är en mycket kort beskrivning, i beaktande av tiden för den stora huvudriktningen för detta.
I subscribe to that view and I think that that is set to happen shortly.
Jag stöder denna åsikt och jag tror att detta kommer att ske inom kort.
Madam President, I will be brief in view of the responses that have already been made.
Med tanke på de svar som redan har getts ska jag fatta mig kort.
view (også: aim, sight)
The Commission has of course not allowed this very important issue to disappear from view.
Kommissionen har självklart inte släppt denna mycket viktiga fråga ur sikte.
The negotiations are being held with a view to full membership.
Förhandlingarna förs med sikte på ett fullvärdigt medlemskap.
With this in view, provision is also made for better use of the Structural Funds.
Med detta i sikte går det även att förutse ett bättre användande av strukturfonderna.
view (også: sieve, sifter, strainer)
volume_up
sikt {fæl.køn}
In my view, the weakest link is our short- to medium-term energy policy.
Som jag ser det är den svagaste länken vår energipolitik på kort och medellång sikt.
We should therefore take a long-term view of European cohesion policy.
Vi bör därför betrakta EU:s sammanhållningspolitik på lång sikt.
In view of this, I would like to make an appeal for tomorrow's vote.
Såvida vi inte säkrar finansieringen på lång sikt kommer graden av osäkerhet fortsätta att öka.
view
volume_up
vy {fæl.køn}
In the form view, click the Apply Filter icon to change to the filtered view.
I formulärvyn kan du växla till filtrerad vy med ikonen Använd filter.
This is where you switch between the filtered and unfiltered view.
Här växlar du mellan filtrerad och ofiltrerad vy av formuläret.
We also annotate the density that Google Mail is currently using with “current view.”
Det visningsläge som används för närvarande i Google Mail har noteringen "aktuell vy".
volume_up
översikt {fæl.køn}
Article 10 requires that the annual accounts should give a true, fair and comprehensive view.
I artikel 10 krävs det att årsredovisningen ger en rättvisande, korrekt och uttömmande översikt.
This report gives a clear and comprehensive view of the European Ombudsman's activities in 2008.
Rapporten ger en tydlig och uttömmande översikt över Europeiska ombudsmannens verksamhet under 2008.
Article 10 requires that the annual accounts should give a true, fair and comprehensive view.
I artikel 10 krävs det att årsredovisningen ger en rättvisande, korrekt och uttömmande översikt.
view (også: aspect, chance, outlook, perspective)
volume_up
utsikt {fæl.køn}
Makes it easier to work underground, thinking there's a view.
Det är lättare att arbeta under jorden om man tror att det finns en utsikt.
If you like to roll down trails with breathtaking views the Rallarstigen are perfect.
Gillar du att rulla nerför stigar med vidunderlig utsikt är rallarstigen perfekt.
Vilken vacker utsikt, Burgundy.
volume_up
överblick {fæl.køn}
The petitions offer a kaleidoscopic view of the concerns of many citizens today.
Framställningarna erbjuder en kalejdoskopisk överblick över de bekymmer som många medborgare har i dag.
There are no central records, and there is no general view of the activities 'out in the field '.
Det finns inget centralt arkiv och ingen överblick över verksamheterna?
There are no central records, and there is no general view of the activities 'out in the field'.
Det finns inget centralt arkiv och ingen överblick över verksamheterna ?
view
volume_up
vyer {fæl.køn}
If the database supports Views, you can select this option only when a query is copied in a table container.
Det här alternativet kan du bara välja när en sökning kopieras till en tabellcontainer, och om databasen stöder vyer (views).
view (også: aspect, sight, spectacle)
volume_up
anblick {fæl.køn}
view (også: sight)
volume_up
åsyn {fæl.køn}
In view of these procedural requirements, the European Council envisages that the move to the codecision procedure should take effect no later than 1 April 2005.
Med dessa krav på förfarande i åsyn, räknar Europeiska rådet med att övergången till medbeslutandeförfarande skall äga rum senast den 1 april 2005.
view
volume_up
synkrets {fæl.køn}
view
volume_up
synvidd {fæl.køn}
view (også: showing)
volume_up
visning {fæl.køn}
Switch the Stylist to the " All Styles " view or to the hierarchical view.
Använd vyalternativet " Alla mallar " eller hierarkisk visning i Stylist.
Here you convert the object into a three-dimensional view.
Här omvandlar du objektet till en tredimensionell visning.
With the menu command View - Fields you can switch the between the display of field names or field contents.
Med menykommandot Visa - Fältkommandon kan du växla mellan visning av fältnamn och fältinnehåll.

2. business

view (også: examination)
volume_up
besiktning {fæl.køn}

Eksempelsætninger "view" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishSecondly because this position is consistent and, in my view, perfectly correct.
Därefter för att ståndpunkten är samstämmig och i mina ögon fullständigt jämlik.
English(FR) Mr President, there are, in my view, three essential points in this debate.
(FR) Herr talman! Enligt min mening finns det tre viktiga punkter i denna debatt.
EnglishI do not want to give any lectures from a German point of view in this situation.
Jag tänker i det här läget inte komma med några föreläsningar ur tysk synvinkel.
EnglishAs a citizen, I have the right to express my point of view about my own country.
Som medborgare har jag rätt att ge uttryck för mina synpunkter på mitt eget land.
EnglishThat is not acceptable, in my view, and we have tabled an amendment accordingly.
Jag anser att det är oacceptabelt. Därför har vi lagt fram ett ändringsförslag.
EnglishThat, of course, is entirely wrong from a factual and a technical point of view.
Detta är givetvis hundra procent felaktigt rent objektivt och fackmässigt sett.
EnglishI view export credits as an important instrument for supporting EU enterprises.
Jag ser exportkrediter ett viktigt instrument för att stödja europeiska företag.
EnglishIn view of those advances, I would ask Members to support this compromise package.
Mot bakgrund av dessa framsteg ber jag ledamöterna att stödja kompromisspaketet.
EnglishIn my view, we should promote youth exchanges with Belarus, Ukraine and Georgia.
Jag tycker att vi ska främja ungdomsutbyten med Vitryssland, Ukraina och Georgien.
EnglishA failure to meet requirements does not, in my view, represent discrimination.
Att inte leva upp till krav innebär enligt min mening inte någon diskriminering.
EnglishIn view of the time, voting time will be suspended now and resumed at 5.30 p. m.
Eftersom det är sent avbryter vi omröstningsomgången nu och återupptar den kl.
EnglishIncidentally, how does the EU view the latest Russian manoeuvre against Georgia?
Hur ställer sig förresten EU till Rysslands senaste manöver gentemot Georgien?
EnglishFor more information on security choose Document Information from the View menu.
Du får mer information om säkerhet om du väljer Dokumentinformation på menyn Visa.
EnglishFrom Finland's point of view the crisis in Russia can be compared to any of these.
När det gäller Finland kan den ryska krisen jämföras med någon av de ovannämnda.
EnglishI take a very critical view of the voluntary collection of items by producers.
Jag är väldigt kritisk till att producenter ska samla in produkterna frivilligt.
EnglishIn my view, the Commission proposal helps us to enhance the efficiency of ports.
Jag tror att kommissionens förslag hjälper oss att öka hamnarnas effektivitet.
EnglishHowever, if you opt for the economic point of view, things turn out differently.
Om man i stället väljer den ekonomiska infallsvinkeln blir utfallet ett annat.
EnglishThe Commission still takes the view that it is better to preserve IMPEL as it is.
Kommissionen anser fortfarande att det är bättre att behålla Impel som det är.
EnglishPersonally, I view this move as an unprecedented violation of international law.
Personligen ser jag detta drag som en kränkning av folkrätten utan motstycke.
EnglishThis would definitely be a solution for the Turkey issue from NATO's point of view.
Detta skulle definitivt innebära en lösning av Turkietfrågan ur Natos synvinkel.