EN watch
volume_up
{substantiv}

watch (også: bell, clock)
volume_up
klocka {fæl.køn}
My daughter never wears a watch, my daughter Kate, who's 20.
Min dotter har aldrig en klocka på sig, min dotter Kate, som är 20.
A watch doesn't really go with this outfit, Daddy.
En klocka passar inte riktigt med den här klänningen, pappa!
I was held up by an interview on this report and my watch was wrong.
Jag blev uppehållen av en intervju och min klocka gick fel.
watch (også: attendant, escort, guard, keeper)
volume_up
vakt {fæl.køn}
Bar the gate...... and set a watch on the surround.
Spärra porten...... och sätt vakt över omgivningen.
Madam President, firstly I think one of our most important tasks in Parliament is to keep watch on human rights and democracy.
För det första tycker jag att en av våra viktigaste uppgifter i parlamentet är att slå vakt om mänskliga rättigheter och demokrati.
Liberalerna och demokraterna kommer att vara på sin vakt.
volume_up
bevakning {fæl.køn}
volume_up
uppsikt {fæl.køn}
Therefore, we would ask the Commission to keep that close watch on what is going to happen.
Därför ber vi kommissionen att fortsätta hålla noggrann uppsikt över vad som sker.
On my watch we will do it the right way or we will not do it all.
Under min uppsikt kommer vi att göra det på det rätta sättet, eller så gör vi det inte alls.
We must keep a close watch on our recovery measures, especially with unemployment still rising.
Vi måste hålla noga uppsikt över våra återhämtningsåtgärder, särskilt som arbetslösheten fortfarande ökar.
watch (også: vigil)
volume_up
vaka {fæl.køn}
It is not enough to leave parents to keep watch over their children: we ban the toys!
Vi låter inte föräldrarna vaka över barnen utan förbjuder leksakerna!
The Commission will watch over the complementarity of these different programmes and Community initiatives in this respect.
Kommissionen kommer att vaka över att de olika programmen och initiativen inom detta område är förenliga.
The human rights organisation summed the situation up as follows: it is the foxes that are having to watch over the chicken's eggs.
Människorättsorganisationen sammanfattade det på följande sätt: det är rävarna som måste vaka över hönsäggen.
watch
Jag håller utkik efter servitören.
Håll utkik efter mig och generalen.
North Korea was watching for the international community’ s response to Pakistan’ s actions.
Nordkorea höll utkik efter det internationella samfundets reaktioner på Pakistans handlingar.
watch
Of course, Parliament will be watching to see that these substances are monitored.
Parlamentet kommer givetvis att hålla ett vakande öga på kontrollen av dessa ämnen.
I have kept a watching brief on the issue ever since.
Jag har hållit ett vakande öga på frågan alltsedan dess.
Believe me, Commissioner; I shall keep a careful watch on the work you have to do for the Stability and Growth Pact to remain in force.
Tro mig, herr kommissionsledamot, jag kommer att hålla ett vakande öga på det arbete ni måste utföra för att hålla stabilitets- och tillväxtpakten vid liv.
watch
watch (også: guard, watchkeeping)
volume_up
vakthållning {fæl.køn}
This current proposal seeks to incorporate the requirements of the 1995 Convention on the standards of training of certification and watch-keeping for seafarers.
I det aktuella förslaget försöker man införliva bestämmelserna från 1995 års konvention om enhetlig standard för utbildning, certifiering och vakthållning för sjöfolk.

Eksempelsætninger "watch" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishWhen I was a little girl, my grandfather gave me his little silver pocket watch.
När jag var en liten tjej, så gav min morfar den här lilla silverklockan till mig.
EnglishWhen DeWald took over he stuck me down here on what he calls park safety watch.
När DeWald tog över flyttade han mig hit, till den s. k. bevakningsavdelningen.
EnglishI think Human Rights Watch and the UN's Martin Scheinin achieved such a standard.
Jag tycker att Human Rights Watch och FN:s Martin Scheinin lyckades med detta.
EnglishAnd I was doing that in the field, so every time I would watch it and think of him.
Och när jag arbetade på fältet, så tittade jag ofta på detta och tänkte på honom.
EnglishNevertheless we should not be wide-eyed and naive as we watch these events develop.
Vi ska dock inte stå storögda och naiva medan vi ser dessa händelser utveckla sig.
EnglishIt may no longer be possible to watch Swedish television as easily in Finland.
Man kommer kanske inte längre lika lätt att kunna se Sveriges television i Finland.
EnglishMr President, I hope that you will not need to watch the clock while I am speaking.
Herr ordförande! Jag hoppas att ni inte heller tittar på klockan när det gäller mig.
EnglishDublin Bay Watch has complained to the Commission and provided extensive evidence.
Dublin Bay Watch har framfört klagomål till kommissionen och lagt fram utförliga bevis.
EnglishYou say you have left your mark on justice and home affairs, but watch out.
Ni säger att ni har påverkat de rättsliga och inrikes frågorna, men se upp.
EnglishNor does Article 152 mean that we should just sit back and watch people die.
Inte heller betyder artikel 152 att vi bara ska luta oss tillbaka och se människor dö.
EnglishBefore plenary, I contacted both Amnesty and Human Rights Watch again.
Före plenarbehandlingen kontaktade jag både Amnesty och Human Rights Watch igen.
EnglishEurope cannot just sit by and watch while the motor industry is in crisis.
EU kan inte bara sitta och se på när fordonsindustrin befinner sig i kris.
EnglishLike many, I watch and wonder as to whether nuclear fusion will ever become a reality.
Som så många andra är jag nyfiken på om kärnfusion någonsin kommer att bli verklighet.
EnglishSoldiers have forced her to watch as her husband was tortured and killed.
Soldater har tvingat henne att se på medan hennes man torterats och dödats.
EnglishThat also means that we must watch the place hatred and racism take in the debate.
Det betyder också att vi måste vara vaksamma på vilken plats hat och rasism tar i debatten.
EnglishWe must not sit back and watch this happen and do nothing about it.
Vi får inte sitta passiva och se på när detta händer utan att göra något åt det.
EnglishI am not particularly confident but we shall watch to see how that goes.
Jag är inte särskilt tillitsfull, men vi skall följa utvecklingen och se hur det går.
EnglishThe OPEC States will watch from the sidelines, smile indulgently, and put the prices up.
Opec-staterna står vid sidan om, småler hult och kommer att höja priserna.
EnglishThe Commission would thus also be put into a position to watch over Alpine protection.
Därigenom torde kommissionen också vara i stånd att övervaka alpskyddet.
EnglishReports by Amnesty International and Human Rights Watch speak volumes.
Rapporter från Amnesty International och Human Rights Watch talar sitt tydliga språk.