Engelsk-svensk oversættelse af "x-ray"

EN

"x-ray" svensk oversættelse

volume_up
x-ray {substantiv}
SV

EN x-ray
volume_up
{substantiv}

x-ray
volume_up
röntgen {fæl.køn}
And in the artificial semen was a radio-opaque substance, such that it would show up on an X-ray.
Och i den artificiella sperman fanns en radio-opak substans så att den skulle synas på en röntgen.
As research tools we are using X-ray computed tomography and SEM as well as image analysis and multivariate statistics.
I material- och fuktstudier använder vi oss av röntgen datortomografi och svepelektonmikroskopi samt bildbehandling och multivariat statistik som analysverktyg.
Well, I got an X-ray, and the next morning -- you may have noticed, those of you who have been through a medical crisis will understand this.
Och, jag fick en röntgen, och nästa morgon -- och dom av er som också genomgått något svårt hälsoproblem kommer att känna igen er.
x-ray

Lignende oversættelser "x-ray" på svensk

ray substantiv
to ray verbum
Swedish

Eksempelsætninger "x-ray" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishIt uses X-rays, X-ray beams, that are rotating very fast around the human body.
Den använder röntgenstrålning, som roterar väldigt snabbt kring människokroppen.
EnglishIn fact, they are like an x-ray of a society at a precise moment in time.
I själva verket är de som en röntgenbild av ett samhälle vid en exakt tidpunkt.
EnglishAnd it's from X-ray crystallography, so it's an accurate model of DNA.
Och det kommer från röntgenkristallografi, så det är en korrekt modell av DNA.
EnglishI think we should take an X ray then stitch him up and put him in a walking cast.
Jag tycker att vi borde ta en röntgenbild, och sedan sy ihop honom.
EnglishThe only objective view would be to take an x-ray of Parliament from the outside.
Det enda objektiva perspektivet skulle vara att ta en röntgenbild av parlamentet från utsidan.
EnglishAnd this is an X-ray showing you the patent, functional blood vessel.
Och här är en röntgenbild som visar det färdiga funktionella blodkärlet.
EnglishIn 1998, the Commission approved the Danish Ministry of Health's Regulation 975 on X-ray examinations.
År 1998 godkände kommissionen det danska hälsoministeriets röntgenföreskrift 975.
EnglishSVT Nordnytt folowed with the X-ray staff at Sunderby hospital to get an insight into their working day.
SVT Nordnytt följde med röntgenpersonalen på Sunderby sjukhus för att få en inblick i deras arbetsdag.
EnglishFour-tango-x-ray, hold short of runway 1- 2.
Four-tango-x-ray, vänta över landningsbana 1- 2.
EnglishX-ray diffractometer for multiple purposes.
X-ray diffractometer for multiple purposes.
EnglishThe aim of the project is to proceed with the development of stock sorting based on combined 3D and X-ray technology.
Syftet med projektet är att gå vidare med utvecklingen av stocksortering baserat på kombinerad 3D- och röntgenteknik.
EnglishWe x-ray his chest to see if he has a heart of stone.
En av dem sade till de övriga: ?För att kunna klara pensionerna måste ni göra som vi har gjort och gör i Italien.
EnglishThese had periodic or aperiodic modulation and could be investigated using x-ray diffraction and transmission electron microscopy.
Dessa hade periodisk eller aperiodisk modulation och undersöktes med röntgendiffraktion och transmissionselektronmikroskopi.
EnglishBut of course, the block of data just contains the amount of X-ray that's been absorbed in each point in the human body.
Men självklart är det så att datablocket bara innehåller den mängd röntgenstrålning som blivit absorberad i varje punkt av människokroppen.
EnglishI would urge that the prisoners in Camp X-Ray, who are being held there in defiance of the Geneva Convention, should not be forgotten.
Jag vill uppmana till att man inte skall glömma bort fångarna i CampX-ray, vilka i strid med Genèvekonventionen hålls fångna där.
EnglishBut clearly the legal issues surrounding the detention of enemy combatants need to be resolved, and the best way of doing so is by closing Camp X-Ray.
Men de rättsliga problemen med interneringen av fiendekämpar måste lösas, och bästa sättet att göra det är att stänga Camp X-Ray.
EnglishX-ray microtomography is used for 3D imaging of a sample, based on a number of x-ray images (projections) acquired from different angles.
Röntgenbaserad mikrotomografi används för att göra en fullständig 3D avbildning av ett föremål, utifrån ett visst antal röntgenbilder som tas från olika vinklar.
EnglishIf we had UV eyes or X-ray eyes, we would really see the dynamic and dramatic effects of our Sun's magnetic activity -- the kind of thing that happens on other stars as well.
Om vi hade UV-ögon eller röntgenögon, hade vi verkligen kunnat se de dynamiska och dramatiska effekterna av vår sols magnetiska aktivitet -- det som händer på andra stjärnor också.
EnglishI know, too, how difficult it has been in the former GDR, since reunification, to obtain reliable data, even if only on such matters as chocolate consumption or the stock of X-ray equipment.
Jag minns hur svårt det var efter återföreningen att få tillförlitliga data om det tidigare Östtyskland, om det så bara gällde chokladkonsumtionen eller antalet röntgenapparater.
EnglishThe second is an amendment in which we ask for a European system to be set up for the certification of equipment which is used for the protection of airports, including X-ray scanners and such like.
Frågan bör angripas på EU-nivå, inte minst på grund av att alla medlemsstater inte har den sakkunskap som behövs för att göra rätt val i fråga om säkerhetsutrustningen, som blir ständigt modernare.