Engelsk-tjekkisk oversættelse af "to account for"

EN

"to account for" tjekkisk oversættelse

EN to account for
volume_up
{verbum}

to account for (også: to explain)
There are various factors that may account for this increase, the first of which is a short-term factor.
Existují různé faktory, které mohou tento růst vysvětlovat, první z nichž je faktorem krátkodobým.
The three institutions will have to give an account of the procedure followed and of why the warnings were ignored.
Všechny tři orgány budou muset vysvětlovat, proč použily tento postup a proč ignorovaly všechna varování, jichž se jim dostalo.
The Union should also inform citizens when their views have been taken into account and explain what the implications of those views have been.
Unie by také měla občany informovat, když byly jejich názory vzaty do úvahy, a vysvětlovat důsledky těchto názorů.
to account for (også: to freak out, to horse around)
Equally questionable is the idea of taking into account the duration of the asylum procedure when calculating entitlement to a residence permit.
Stejně tak sporná je myšlenka zahrnovat do výpočtu nároku na povolení k pobytu celou dobu trvání azylového řízení.
However, European regional policy must cover all the regions, while being sufficiently flexible to take into account regional and territorial differences.
Evropská regionální politika však musí zahrnovat všechny regiony a zároveň musí být dostatečně pružná, aby mohla brát ohled na regionální a územní rozdíly.
In our view, GDP must include a set of welfare indicators, as well as indicators which will take into account broad external economic factors and environmental pressures.
Z našeho pohledu musí HDP zahrnovat řadu ukazatelů blahobytu, stejně jako ukazatelů, které budou brát v úvahu široké vnější hospodářské faktory a tlaky životního prostředí.
to account for (også: to give reasons for)
There's something I'm developing here called social intensity syndrome, which tries to account for why guys really prefer male bonding over female mating.
Zrovna teď rozvíjím něco, čemu říkám syndrom sociální intenzity, kterým se snažím zdůvodnit, proč muži opravdu preferují mužská pouta, spíše než přátelství s děvčaty.
to account for (også: to act up, to annoy, to bother, to tease)
to account for (også: to confound, to defeat, to foil, to scotch)
to account for
Those who perpetrated these terrorist acts must be brought to justice and made to account for their horrific crimes.
Ti, kteří se dopustili těchto teroristických útoků, musí být předvedeni před soud a zodpovídat se z tohoto hrůzného zločinu.
It is now three years since this Parliament said that the Council, the great absentee, should be involved in order to account for how it spends the greater part of the budget which it controls.
Jsou tomu nyní tři roky, co tento Parlament řekl, že Rada, která mezi námi není, by se měla zapojit a zodpovídat se z toho, jak vynakládá většinu rozpočtu, se kterým disponuje.

Lignende oversættelser "to account for" på tjekkisk

account substantiv
to account verbum
for præposition
for konjunktion
Czech
see substantiv

Eksempelsætninger "to account for" på tjekkisk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishRenewables today account for a little over 6% of the energy consumed in the EU.
Jen málo přes 6 % energie spotřebované dnes v EU pochází z obnovitelných zdrojů.
EnglishWhen you sign in with a Microsoft account, your PC is connected to the cloud and:
Jakmile se přihlásíte pomocí účtu Microsoft, připojí se váš počítač ke cloudu a:
EnglishOn the General tab, select the Account is disabled check box, and then click OK.
Na kartě Obecné zaškrtněte políčko Účet je zakázán a pak klepněte na tlačítko OK.
EnglishThe United States and China must be called to account forcefully on this matter.
Spojené státy a Čína musí být v této záležitosti důrazně povolány k odpovědnosti.
EnglishThose guidelines should take into account the demands of families with children.
Tato pravidla by měla být vytvořena také s ohledem na požadavky rodin s dětmi.
EnglishThis could not be taken into account in the report, but is a very topical issue.
Tuto skutečnost nebylo možné vzít ve zprávě v úvahu, ale je to velmi aktuální téma.
EnglishFind tips for using your free SkyDrive account on the web and on your computer.
Tady najdete tipy, jak bezplatný účet SkyDrive používat na webu a na počítači.
EnglishYou can also switch to a different user account without signing out of Windows.
Přepnout do jiného uživatelského účtu můžete i bez odhlašování ze systému Windows.
EnglishWhen you sign in with a Microsoft account, your PC is connected to the cloud and:
Když se přihlásíte pomocí účtu Microsoft, bude váš počítač připojen do cloudu:
EnglishCan my account be reinstated after being disabled for invalid click activity?
Může být můj účet obnoven poté, co byl deaktivován z důvodu neplatných kliknutí?
EnglishUser Account Control (UAC) can help prevent unauthorized changes to your computer.
Nástroj Řízení uživatelských účtů může zabránit neoprávněným změnám v počítači.
EnglishThe second is taking account of the different situations among Member States.
Druhým aspektem je zohlednění rozdílné situace v jednotlivých členských státech.
EnglishWe should, therefore, take very strong account of their opinion in this Chamber.
Měli bychom proto v této sněmovně k jejich velmi rozhodnému stanovisku přihlédnout.
EnglishWhere we are, small and medium-sized enterprises account for several million jobs.
V této oblasti je několik milionů pracovních míst v malých a středních podnicích.
EnglishFinancial support must be provided, taking into account primarily regional GDP.
Finanční podpora musí být poskytována s přihlédnutím především k regionálnímu HDP.
EnglishIt must be adapted to take account of present circumstances and future markets.
Musí se přizpůsobit tak, aby bral v úvahu stávající okolnosti a budoucí trhy.
EnglishIf you haven't connected a Microsoft account to your PC yet, you can do it now:
Pokud jste účet Microsoft k počítači ještě nepřipojili, můžete to udělat teď:
EnglishWhen you sign in with a Microsoft account, your PC is connected to the cloud.
Když se přihlásíte pomocí účtu Microsoft, bude váš počítač připojený do cloudu.
EnglishClick the account you want to change, and then click Change the account type.
Klepněte na účet, který chcete změnit, a pak klepněte na odkaz Změnit typ účtu.
English

~~~ Parental Controls ~~~

~~~

~~~ User Account Control ~~~

~~~ Umožnění připojení ke vzdálené ploše z počítačů mimo domácí síť ~~~