Engelsk-tjekkisk oversættelse af "acquainted"

EN

"acquainted" tjekkisk oversættelse

EN acquainted
volume_up
{adjektiv}

acquainted
acquainted

Eksempelsætninger "acquainted" på tjekkisk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishI am well acquainted with the practice, but nothing can justify historical revenge.
Znám velmi dobře tyto praktiky, ale nic nemůže ospravedlnit historickou pomstu.
EnglishYou are well acquainted with all these issues as a former Member of the European Court of Auditors.
Jako bývalá členka Evropského účetního dvora jste s těmito otázkami dobře obeznámena.
EnglishI would ask that you become acquainted with it, President-in-Office.
Ráda bych, abyste se se situací seznámil, pane úřadující předsedo.
EnglishI first became acquainted with...in..., when he joined...
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
EnglishSo we are very well acquainted with these issues.
S těmito záležitostmi jsme proto velmi dobře obeznámeni.
EnglishAll this happens as a result of direct contacts, classes in a foreign language, and becoming acquainted with different cultures.
To vše se děje v důsledku přímých kontaktů, výuky cizího jazyka a stykem s jinými kulturami.
English(SV) Madam President, we have unfortunately become well acquainted with this problem in my own country, Sweden.
(SV) Paní předsedající, s tímto problémem jsme bohužel až příliš dobře obeznámeni v mé vlastní zemi, Švédsku.
EnglishAnd that was my first time to be acquainted with that.
A to bylo poprvé, co jsem poznal, jaké to je.
EnglishI hope that a facilitated visa regime between the EU and Georgia will also encourage Europeans to become acquainted with Georgia.
Doufám, že zjednodušený vízový režim mezi EU a Gruzií povzbudí Evropany k tomu, aby se s Gruzií blíže seznámili.
EnglishGet acquainted with the latest Windows.
Seznamte se s nejnovější verzí Windows.
English. - (DA) Mr President, my thanks to Mrs Hassi, who has quickly acquainted herself with a complicated subject.
jménem skupiny EFD. - (DA) Pane předsedající, děkuji paní Hassiové, která se rychle seznámila se složitým tématem.
EnglishIn my opinion it is important to start at an early age with getting acquainted with the approaches of your neighbours or of other religions.
Podle mého názoru je důležité začít v ranném věku seznamováním s přístupy vašich sousedů nebo jiných náboženství.
EnglishWould you like to go abroad and gain new experiences, become acquainted with people, do something meaningful and, learn a new language or just improve your knowledge of another language?
The page you have chosen to see is not yet available in this language.
EnglishThe European institutions should have developed a strategy for becoming acquainted with, reducing and eliminating this phenomenon ever since that time.
Evropské instituce již od té doby dávno měly vytvořit strategii, která by nám umožnila tento jev poznat, omezit jej a odstranit.
EnglishNow that you're more closely acquainted with URL parameters, let's go over how to set up a URL for ValueTrack using the examples below.
Teď, když jste se blíže seznámili s parametry adresy URL, ukážeme si na následujících příkladech, jak nastavit adresu URL pro funkci ValueTrack.
EnglishMr President, I want to refer to a piece of legislation with which the Commissioner - who was Energy Commissioner for five years - will be closely acquainted.
Pane předsedající, chci zmínit část legislativy, se kterou bude komisař úzce obeznámen, jelikož zastával funkci komisaře pro energetiku pět let.
EnglishWhen she was two months old, the wife of your Estonian colleague, Sim Kallas, with whom you are well acquainted, was deported by Stalin, along with her mother and grandmother.
Když byly manželce vašeho estonského kolegy Siima Kallase, se kterým se dobře znáte, dva měsíce, dal ji Stalin, společně s její matkou a babičkou deportovat.
EnglishSuch, then, were the important political issues occupying us in the Committee on Agriculture and Rural Development when we had to decide on the report with which you are acquainted.
Takovýmito důležitými politickými otázkami jsme se tedy zabývali ve výboru pro zemědělství a rozvoj venkova, když jsme museli rozhodovat o zprávě, s níž jste seznámeni.
EnglishMr President, migration is a priority issue that will be keeping the institution very busy, and I wish to thank Mr Tobias Billström, who is well acquainted with this problem.
Pane předsedající, migrace je prioritní otázkou, kterou se instituce bude muset intenzivně zabývat, a chci poděkovat panu Tobiasi Billströmovi, který velmi dobře tento problém zná.