EN arrangement
volume_up
{substantiv}

arrangement (også: accord, agreement, convention, covenant)
This special arrangement will stand, even if another international arrangement is made.
Tato mimořádná dohoda bude platit i po uzavření další mezinárodní dohody.
The arrangement between the security issuer and the agencies is an obvious problem.
Jednoznačným problémem je dohoda mezi emitentem cenných papírů a agenturami.
Firstly, the general arrangement that applies to all beneficiary countries.
Za prvé všeobecná dohoda, která se týká všech přijímajících zemí.
arrangement (også: agreement)
It was not a phasing out arrangement, it was a successor arrangement.
Nebyl to útlumový režim, bylo to následné nové ujednání.
This applies especially to the Wassenaar Arrangement.
Týká se to především Wassenaarského ujednání.
Parliament took the view that there is no better arrangement than a complete abolition of the opt-out.
Parlament vycházel z toho, že neexistuje lepší ujednání než takové, které výslovně stanoví zrušení opting-out.
This page-wise arrangement makes updating the FACTS in 22 languages somewhat easier.
Toto uspořádání usnadňuje aktualizaci PŘEHLEDU ÚDAJŮ ve všech 22 jazycích.
I believe that something rather like this arrangement, one day, will come to pass.
Domnívám se, že k něčemu takovému jako by bylo toto uspořádání jednou dojde.
Refer to your hardware documentation for the preferred hardware arrangement.
Bližší informace o upřednostňovaném uspořádání hardwaru naleznete v dokumentaci dodané s hardwarem.
arrangement (også: setting)
Even if this Accession Treaty or arrangement was used up in 2009, a new arrangement must carry on in the spirit of continuity which is set out in Article 30.
I když tato přístupová smlouva, resp. to aranžmá bylo vyčerpáno v roce 2009, nové aranžmá musí pokračovat v duchu kontinuity v tom, co bylo v článku 30 stanoveno.
arrangement
arrangement
arrangement
We need to have high quality arrangements in place for that, across all modes of transport.
Za tím účelem musíme mít vysoce kvalitní zařízení, a to ve všech druzích dopravy.
arrangement (også: decoration, degree, order, sort)
Let me also reassure you that the Commission does not intend to offer similar arrangements to any other region.
Rád bych vás rovněž ujistil, že Komise nemá v plánu nabízet podobné mechanismy žádnému jinému regionu.
I should add that the Commission has, all the same, established reciprocal arrangements with a number of non-member countries in the past.
Rád bych ještě dodal, že Komise v minulosti vždy vytvářela vzájemné dohody s množstvím nečlenských zemí.
On this point, I would like to highlight the need to speed up the provision of financing for civilian missions and to simplify decision-making procedures and implementation arrangements.
Rád bych v této souvislosti zdůraznil, že je třeba urychlit poskytování finančních prostředků pro civilní mise a zjednodušit rozhodovací procesy a prováděcí opatření.

Synonymer (engelsk) for "arrangement":

arrangement

Eksempelsætninger "arrangement" på tjekkisk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThe next step is to consider how we can obtain a general arrangement on the visa issue.
Dalším krokem bude posouzení možností dosažení všeobecné shody o otázce víz.
EnglishThis optional arrangement is unacceptable and in conflict with EU competition rules.
Tato dobrovolnost je nepřijatelná a je v rozporu s pravidly EU pro hospodářskou soutěž.
EnglishI find this voluntary arrangement to buy back milk quotas counterproductive.
Tento dobrovolný zpětný výkup mléčných kvót se mi zdá kontraproduktivní.
EnglishI think it important to emphasise that this is not a very bureaucratic arrangement.
Považuji za důležité zdůraznit, že to není příliš byrokratická úprava.
EnglishOn the contrary, we have put together an arrangement that is very easy to implement and roll out.
Naopak, připravili jsme úpravu, jejíž uplatňování a provádění jsou velmi snadné.
EnglishI believe the arrangement you have proposed makes good sense, and we shall see how the vote goes.
Domnívám se, že vámi navrhovaná úprava je rozumná a uvidíme, jak proběhne hlasování.
EnglishTherefore, I will respect the arrangement and speak for just one minute.
Budu tedy respektovat dané opatření a budu hovořit pouze minutu.
EnglishWe are less enthusiastic about the new arrangement of many of the portfolios.
Jsme již méně spokojeni s novým nastavením řady portfolií.
EnglishIf this had been a phasing out arrangement, what would have happened, for example, to the ECSC's assets?
Pokud by šlo o režim ukončování dotací, co by se například stalo s aktivy ESUO?
EnglishSetting up a cooperation arrangement along these lines is the aim behind this initiative.
Vytvoření podobného systému spolupráce je cílem tohoto podnětu.
EnglishIt has expressed an interest in such an arrangement for a long time.
Již dlouho v tomto smyslu vyjadřuje svůj zájem na takovéto dohodě.
EnglishFurthermore, the arrangement will apply to every country in the European Union.
Opatření se bude navíc týkat každé země Evropské unie.
EnglishWe should not view the current arrangement as permanent one.
Neměli bychom na stávající opatření pohlížet jako na opatření trvalé.
EnglishWe have also tightened up the arrangement for the accommodation of ships in distress.
Rovněž jsme zpřísnili dohodu pro přijetí lodí v tísni.
EnglishThat, it seems to me, is a very fixed and rigid arrangement when it comes to the issue of social mixing.
Dle mého názoru je to s ohledem na sociální rozmanitost značně fixní a nepružné opatření.
EnglishAfter a first prolongation on 25 August 2011, the arrangement was due to expire at the end of September 2012.
Po prvním prodloužení 25. srpna 2011 měla platnost dohody skončit v závěru září 2012.
EnglishUntil now, no arrangement has been applied to the Arctic region.
Pro arktickou oblast prozatím nebyla přijata žádná úprava.
EnglishSetting up a cooperation arrangement along these lines is the aim that has given rise to this initiative.
Vytvoření podobného systému spolupráce je cílem této iniciativy.
EnglishOf course, what we want is for this arrangement to be applied correctly and to see it in practice.
Tím, oč nám jde, pochopitelně je, aby toto ustanovení bylo správně provedeno a prakticky se realizovalo.
EnglishI am sure that we can come to an arrangement in this regard.
Jsem přesvědčen, že i v tomto ohledu se nějak dohodneme.