Engelsk-tjekkisk oversættelse af "asset"

EN

"asset" tjekkisk oversættelse

volume_up
asset {substantiv}

EN asset
volume_up
{substantiv}

asset
Kultura je významné aktivum.
Fifth, good quality land should be seen as a strategic asset in the reform of the common agricultural policy.
Za páté, je třeba, aby se při reformě společné zemědělské politiky považovala kvalitní půda za strategické aktivum.
The building on my right, which is our corporate campus for The Gap with an ancient meadow, is an asset -- its nesting grounds.
Budova napravo, což je náš firemní kampus pro The Gap s původní loukou na střeše, je aktivum – je to hnízdiště.
It is an asset of which no one can claim exclusive ownership.
Je to majetek, na jehož vlastnictví si nikdo nemůže činit výhradní nárok.
The new owner thereby acquires a business asset.
Nový majitel tak získává majetek sloužící k podnikání.
. - (DE) Půda je životně důležitý majetek.
. - Multilingualism is a great asset of the European Parliament.
. - Mnohojazyčnost představuje v Evropském parlamentu velký přínos.
I firmly believe that Europe's linguistic diversity represents a major cultural asset.
Jsem přesvědčena, že jazyková rozmanitost Evropy představuje hlavní kulturní přínos.
They should be considered as an asset to the EU economy and not as a threat to EU workers.
Měli by být považováni za přínos pro hospodářství EU, a ne za hrozbu pro pracovníky EU.
Multilingualism: an asset for Europe and a shared commitment (short presentation)
Mnohojazyčnost: výhoda pro Evropu i společný závazek (krátké přednesení)
Multilingualism: an asset for Europe and a shared commitment (
Mnohojazyčnost: výhoda pro Evropu i společný závazek (
Europe's huge industrial assets need to be re-directed to seizing the first-mover advantage in tomorrow's markets.
Rozsáhlá průmyslová aktiva Evropy musejí být přeorientována tak, aby byla využita výhoda vyplývající z včasného jednání.
Inflation is a scourge which redistributes assets unfairly.
Inflace je metla, která přerozděluje jmění nerovnoměrně.
That is why we must safeguard the competitiveness of our shipping as a valuable asset; it is very important to Europe.
Proto musíme zaručit konkurenceschopnost naší lodní dopravy jako cenného jmění; pro Evropu je to velmi důležité.
Your assets are tied up in your flocks.
Vaše jmění je spojeno s vašimi stády.
asset (også: affirmative, pro, positive)

Synonymer (engelsk) for "asset":

asset
English

Eksempelsætninger "asset" på tjekkisk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishWe let taxpayers suffer, but protect the banks, asset managers and speculators.
Necháváme pykat daňové poplatníky, ale chráníme banky, správce aktiv a spekulanty.
EnglishHealth is a vital asset for all of us, and it is also a key economic factor.
Zdraví je pro nás všechny nezbytností a také je to klíčový hospodářský činitel.
EnglishProtection of this freedom, which has seen some difficult times, is a valuable asset.
Ochrana této svobody, která si prošla i velmi náročnými obdobími, je velmi cenná.
EnglishMigrants who come to our countries are a considerable asset to our economies.
Přistěhovalci přicházející do našich zemí jsou značným přínosem pro naše hospodářství.
EnglishThere are other instruments that would be a great asset in the current situation.
Existují jiné nástroje, které by v současné situaci byly velice výhodné.
EnglishFreedom is too precious an asset to have it destroyed, no matter by which side.
Svoboda je příliš cenný dar na to, abychom ji nechali zničit, ať již tou či onou stranou.
Englishother claims on euro area credit institutions denominated in euro (asset item 6).
ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny (položka 6 na straně aktiv).
EnglishIn any case, the fact that she is Hungarian is already an undeniable asset.
Každopádně, už samotný fakt, že je Maďarka, je nezpochybnitelným přínosem.
EnglishEven in private lives, having good neighbours is a great asset to anybody.
I v běžném životě jsou dobří sousedé obrovskou hodnotou pro každého z nás.
EnglishThe first article reconsiders the role of asset prices in the conduct of monetary policy.
První se znovu zamýšlí nad úlohou cen aktiv při provádění měnové politiky.
EnglishToday, a stronger single market remains more than ever our greatest asset.
Dnes je již zavedený a zůstává i nadále jednou z největších výhod Unie.
EnglishChildren and young people are our future - the most valuable asset we have.
Děti a mládež jsou naše budoucnost - nejcennější hodnota, kterou máme.
EnglishAn additional asset of the budget is its greater flexibility in unforeseen circumstances.
Další výhodou rozpočtu je jeho větší pružnost za nepředvídaných okolností.
EnglishI believe this is a very valuable asset for the Union in the preparation of the Danube Strategy.
Věřím, že to je pro Unii v rámci příprav strategie pro Podunají velice cenné.
EnglishNow, visual thinking was a tremendous asset in my work designing cattle-handling facilities.
Vizuální myšlení bylo pro mou práci designérky systémů pro chov dobytka nepostradatelné.
EnglishEnergy is being dealt with as a commodity rather than as a common asset.
S energií se zachází spíše jako s komoditou, než s běžným aktivem.
EnglishThis asset category will initially include only Irish mortgage-backed promissory notes.
Tato kategorie aktiv bude zpočátku zahrnovat pouze irské vlastní směnky kryté hypotečními úvěry.
English(IT) Commissioner, water is an asset for everyone and it cannot be an asset for only a select few.
(IT) Pane komisaři, voda patří všem a nemůže být vyhrazena jen pro několik vyvolených.
EnglishLoan-level data templates for new classes of asset-backed securities
Šablony s údaji na úrovni jednotlivých úvěrů pro nové třídy cenných papírů zajištěných aktivy
EnglishFaced with these new commercial challenges, the European farmer's main asset is quality.
Tváří v tvář těmto novým výzvám v oblasti obchodu je hlavním aktivem evropských zemědělců jakost.