Engelsk-tjekkisk oversættelse af "broad"

EN

"broad" tjekkisk oversættelse

volume_up
broad {substantiv}

EN broad
volume_up
{substantiv}

broad (også: sloven, tart, hooker, hussy)
broad (også: chippy, harlotry, tart, whore)
broad
broad
volume_up
štětka {f} [vulg.] (prostitutka)

Synonymer (engelsk) for "broad":

broad

Eksempelsætninger "broad" på tjekkisk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishBut electricity is also very, very broad, so you have to sort of narrow it down.
Ale elektřina je zároveň velmi velmi široká, takže ji musíte svým způsobem zůžit.
EnglishThe agreement should be very broad and not be limited to purely trade questions.
Dohoda by měla být velmi široká a neměla by se omezovat pouze na obchodní otázky.
EnglishThis has been a broad and consensual task, not a confrontational and one-sided one.
Šlo nám o široké a konsensuální, nikoliv o konfrontační či jednostranné zadání.
EnglishWe reached broad agreement on the establishment of a European Systemic Risk Board.
Dosáhli jsme široké dohody o zřízení Evropského výboru pro systémová rizika.
EnglishIt should be noted, too, that the initiative has a deliberately broad scope.
Měli bychom si také povšimnout, že má iniciativa záměrně širokou oblast působnosti.
EnglishDirective 2000/43 is an important instrument with a broad scope for application.
Směrnice č. 2000/43 je důležitým nástrojem se širokým rozsahem uplatnění.
EnglishThe public consultation has shown clearly that there is broad support for this reform.
Veřejná konzultace jasně ukázala, že pro tuto reformu existuje široká podpora.
EnglishLisbon Strategy - Broad Economic Policy Guidelines for 2008-2010 (debate)
Lisabonská strategie - Hlavní směry hospodářských politik 2008-2010 (rozprava)
EnglishAnd the orgasm reflex can be triggered by a surprisingly broad range of input.
A orgasmický reflex může být spuštěn překvapivě širokým spektrem podnětů.
EnglishThis situation requires a broad spectrum of both short-term and long-term measures.
Tato situace vyžaduje širší spektrum dlouhodobých i krátkodobých opatření.
EnglishIn the codecision procedure it will require the broad support of the European Parliament.
V procesu spolurozhodování bude potřebovat širokou podporu Evropského parlamentu.
EnglishStudents must have a broad spectrum of choice, a wide range of high-quality courses.
Studenti musí mít k výběru široké spektrum, širokou paletu vysoce kvalitních programů.
EnglishIt is imperative to avoid broad-based second-round effects in price and wage-setting.
Je nezbytné se vyhnout výrazným sekundárním dopadům při tvorbě cen a mezd.
EnglishThis is also demonstrated by the broad approval it has enjoyed in the Crisis Committee.
O tom svědčí rovněž všeobecný souhlas, jakému se těšila ve výboru pro krizi.
EnglishI see broad support for the creation of environmental balance sheets in the European Union.
Všiml jsem si široké podpory zavedení environmentálních bilancí v Evropské unii.
EnglishI would stress the need for broad and balanced stakeholder involvement.
Zdůraznila bych potřebu intenzivního a vyváženého zapojení zúčastněných stran.
EnglishThis broad approach to search usually helps you find your file quickly.
Pomocí této všeobecné metody vyhledávání obvykle najdete svůj soubor velice rychle.
EnglishWhat is more, all this is taking place in broad daylight, documented by journalists.
Ba co víc, to vše se děje za bílého dne a je to zdokumentováno novináři.
EnglishThe debate has demonstrated relatively broad agreement across the political spectrum.
Proběhlá debata ukázala poměrně širokou shodu napříč politickým spektrem.
EnglishI am very confident that this sound compromise will receive broad support from Parliament.
Jsem přesvědčena, že tento rozumný kompromis získá širokou podporu Parlamentu.