Engelsk-tjekkisk oversættelse af "capital"

EN

"capital" tjekkisk oversættelse

volume_up
capital {substantiv}

EN capital
volume_up
{substantiv}

1. generel

capital (også: capital city)
Jerusalem: a sacred city for three religions, the capital city of books, an open capital.
Jeruzalém: posvátné město tří náboženství, hlavní město knih, otevřené hlavní město.
The capital city, Budapest, was originally was two separate cities: Buda and Pest.
Hlavní město Budapešť vzniklo spojením dvou dříve samostatných měst – Budy a Peště.
One such candidate is Ljubljana, the capital of Slovenia.
Jedním takovým kandidátem je hlavní město Slovinska Lublaň.
capital (også: fund)
It strengthens financial capital by transferring responsibility to the consumer.
Posiluje finanční kapitál přesunem zodpovědnosti na spotřebitele.
The least important form of capital, in this project, is financial capital -- money.
Tou nejméně důležitou formou kapitálu v tomto projektu je finanční kapitál – peníze.
Private capital maximises profits, even at the cost of neglecting safety measures.
Soukromý kapitál maximalizuje zisky i za cenu zanedbání bezpečnostních opatření.

2. print

capital

Eksempelsætninger "capital" på tjekkisk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThis fast expanding sector generates 10% of GDP and 50.5% of gross fixed capital.
Toto rychle rostoucí odvětví vytváří 10 % HDP a 50,5 % hrubého fixního kapitálu.
EnglishA European venture capital market is just one of many measures that can be taken.
Jedním z mnoha opatření, které lze učinit, je evropský trh s rizikovým kapitálem.
EnglishThey want to combat the gross injustices of neoliberalism and global big capital.
Chtějí bojovat s velkou nespravedlností neoliberalismu a globálního kapitálu.
EnglishBasel II and revision of the Capital Requirements Directive (CRD 4) (debate)
Rámec Basilej II a revize směrnice o kapitálových požadavcích (CRD 4) (rozprava)
EnglishIt borrows money on the capital markets rather than drawing on the EU budget.
Peníze si spíše půjčuje na kapitálových trzích, než aby čerpala z rozpočtu EU.
EnglishWe can integrate over the surface, and the notation usually is a capital sigma.
Mohli bychom integrovat povrch, který se zapisuje většinou jako velká sigma.
EnglishThe Greek Government must secure the capital to launch this programme immediately.
Řecká vláda musí zajistit finanční prostředky na okamžité zahájení tohoto programu.
EnglishHence the relatively high level of technology and good quality of human capital.
Z tohoto důvodu má relativně vyspělou technologii a kvalitní lidské zdroje.
EnglishYou have also suggested a flexible solution for the minimum capital requirement.
Navrhovali jste rovněž flexibilní řešení, pokud jde o minimální kapitálový požadavek.
EnglishCommunity participation in the capital increase of the European Investment Fund (vote)
Účast Společenství na zvýšení kapitálu Evropského investičního fondu (hlasování)
EnglishThe army is in the capital, carrying out searches and making arrests as we speak.
Zatímco hovoříme, je v hlavním městě přítomna armáda, která vyhledává a zatýká osoby.
EnglishIt is time to take clear decisions on the inspection and taxation of capital.
Je čas podniknout jednoznačná rozhodnutí ve věci kontroly a zdanění kapitálu.
EnglishFourthly, what about Basel II, the new capital requirements directive for banks?
Za čtvrté, co s rámcem Basilej II, novou směrnicí o kapitálových požadavcích pro banky?
EnglishOviedo which, if good sense prevails, will be European Capital of Culture 2016.
Oviedo, které zvítězí-li zdravý rozum, bude evropským městem kultury 2016.
EnglishFrom a business perspective, Sao Paolo is the financial capital of South America.
Z obchodního hlediska je finančním hlavním městem Jižní Ameriky Sao Paulo.
EnglishThe other is to tax speculative capital movements and financial transactions.
Jiná možnost je zdanit spekulativní kapitálové přesuny a finanční transakce.
EnglishEurope must work towards creating a viable venture capital market as a priority.
Evropa musí přednostně usilovat o vytvoření životaschopného trhu s rizikovým kapitálem.
English. - (EL) Tax policy is used to redistribute income for the benefit of capital.
písemně. - (EL) Daňová politika slouží k přerozdělení příjmu pro výnos kapitálu.
EnglishThe main aim of CVCA is to promote venture capital in the Czech Republic.
Hlavním cílem CVCA je propagace fenoménu rizikového kapitálu v České republice.
EnglishWe must also use our strengths - advanced technologies and human capital.
Musíme také využívat svých předností - vyspělých technologií a lidského kapitálu.