Engelsk-tjekkisk oversættelse af "cohesion"

EN

"cohesion" tjekkisk oversættelse

volume_up
cohesion {substantiv}

EN cohesion
volume_up
{substantiv}

Territorial cohesion, in my view, also includes cohesion of towns and country.
Územní soudržnost podle mého názoru spočívá také v soudržnosti měst a venkova.
Territorial cohesion also complements the existing policy of economic and social cohesion.
Územní soudržnost také doplňuje stávající politiku hospodářské a sociální soudržnosti.
Cohesion also includes economic and social cohesion.
Soudržnost zahrnuje i soudržnost hospodářskou a sociální.

Synonymer (engelsk) for "cohesion":

cohesion

Eksempelsætninger "cohesion" på tjekkisk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishWe must face up to the new challenges arising in the context of cohesion policy.
Musíme se postavit novým výzvám vznikajícím v souvislostech politiky soudržnosti.
EnglishThis may help also to overcome difficulties in implementing cohesion programmes.
Může to také pomoci při překonávání obtíží při provádění programů soudržnosti.
EnglishWas it that the structural funds and cohesion policy were no match for the CAP?
Bylo to proto, že se strukturální fondy a politika soudržnosti nevyrovnají SZP?
EnglishThe purpose was to know what the cohesion policy priorities should be after 2013.
Účelem bylo zjistit, jaké by měly být priority politiky soudržnosti po roce 2013.
EnglishThey should serve to promote social cohesion and to facilitate social integration.
Měly by sloužit k prosazování sociální soudržnosti a podpoře sociální integrace.
EnglishAs far as the Cohesion Fund is concerned, in Greece 41 projects are currently open.
Co se týče Fondu soudržnosti, V Řecku je v současné době otevřených 41 projektů.
EnglishTherefore I believe that the cohesion policy must be reinforced and strengthened.
Proto jsem přesvědčena, že politika soudržnosti musí být podpořena a posílena.
EnglishCohesion policy also forms a very important part of the Europe 2020 strategy.
Politika soudržnosti tvoří rovněž velmi důležitou součást strategie Evropa 2020.
EnglishThese two reports really do create a firm basis for the future of cohesion policy.
Tyto dvě zprávy skutečně vytváří pevný základ pro budoucí politiku soudržnosti.
EnglishThe latter will have to be confirmed as a priority of cohesion policy after 2013.
Tento boj bude nutno potvrdit jako prioritu politiky soudržnosti po roce 2013.
EnglishThis is the only way to keep our model, our European model of social cohesion.
To je jediný způsob, jak si udržet náš model, evropský model sociální soudržnosti.
EnglishWe should be grateful to him for having promoted the independence of cohesion policy.
Měli bychom mu být vděční za to, že prosazoval nezávislost politiky soudržnosti.
EnglishIt is therefore not surprising that I support the current basis of cohesion policy.
Není proto překvapivé, že podporuji základ politiky soudržnosti v současné podobě.
EnglishIt should be a tool at the service of genuine economic and social cohesion.
Měl by být nástrojem ve službách opravdové hospodářského a sociální soudržnosti.
EnglishThese factors make a vital contribution to economic growth, social cohesion.
Tyto faktory významně přispívají k hospodářskému růstu a sociální soudržnosti.
English(PL) Madam President, cohesion policy is the main pillar of the integration process.
(PL) Paní předsedající, politika soudržnosti je hlavním pilířem procesu integrace.
EnglishWe must seize every opportunity to encourage employment and social cohesion.
Musíme využít každé příležitosti pro podporu zaměstnanosti a sociální soudržnosti.
EnglishThe cohesion policy plays a vital role in the application of multi-level governance.
Politika soudržnosti hraje při uplatňování víceúrovňové správy klíčovou úlohu.
EnglishThere are now fresh reasons for renewed interest in the principle of cohesion.
Dnes se objevují nové důvody pro to, abychom oživili svůj zájem o zásady soudržnosti.
EnglishFirstly, in the 2008 budget, we do not accept the failure to use the cohesion funds.
Zaprvé, v rozpočtu roku 2008 nepřijímáme nezdar ve využití fondů soudržnosti.