Engelsk-tjekkisk oversættelse af "cohesion fund"

EN

"cohesion fund" tjekkisk oversættelse

EN cohesion fund
volume_up
{substantiv}

1. jura

cohesion fund

Lignende oversættelser "cohesion fund" på tjekkisk

cohesion substantiv
fund substantiv
fund adjektiv
to fund verbum

Eksempelsætninger "cohesion fund" på tjekkisk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishAs far as the Cohesion Fund is concerned, in Greece 41 projects are currently open.
Co se týče Fondu soudržnosti, V Řecku je v současné době otevřených 41 projektů.
EnglishIf this is extrapolated up, the result is at least 5% in the case of the Cohesion Fund.
Provedeme-li extrapolaci, pak v případě Fondu soudržnosti bude výsledek nejméně 5 %.
EnglishSecondly, commit the cohesion fund to the genuinely poor regions in Europe.
Za druhé je třeba zaměřit Fond soudržnosti výhradně na pomoc chudým regionům v Evropě.
EnglishERDF, ESF and Cohesion Fund: provisions relating to financial management (
EFRR, ESF a Fond soudržnosti: ustanovení týkající se finančního řízení (
EnglishThe vote against the proposal to put Cohesion Fund resources into a reserve is a good decision.
Hlasování proti návrhu vložit zdroje Fondu soudržnosti do rezervy je dobrým rozhodnutím.
EnglishThe Structural Funds and Cohesion Fund for the first time now receive the largest slice of the budget.
Strukturální fondy a Fond soudržnosti nyní poprvé dostávají největší díl rozpočtu.
EnglishWe want to do it in a fair manner, not just penalising those countries that are in the Cohesion Fund.
Chceme to udělat spravedlivě, nejen trestat ty země, které jsou ve Fondu soudržnosti.
EnglishThese funds are known as the Structural Funds and the Cohesion Fund.
Tyto zdroje se nazývají strukturální fondy a Fond soudržnosti.
Englishinsisted on increasing the Structural Funds and the Cohesion Fund;
trvaly na zvýšení strukturálních fondů a Fondu soudržnosti;
EnglishEstablishing a transport fund using cohesion policy money is not something that I can support.
Vytvoření fondu dopravy, který by využíval peněz politiky soudržnosti, to je něco, co nemohu podpořit.
EnglishThese are inclusive of the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund.
Mezi ně patří Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond a Fond soudržnosti.
EnglishThat is included in Point 87 regarding the Cohesion Fund.
V souvislosti s Fondem soudržnosti je to obsaženo v bodě 87.
EnglishIf one looks at the other funds - the Regional Fund and the Cohesion Fund - the situation is no better.
Při pohledu na jiné fondy - Fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti - není situace o nic lepší.
EnglishThe third area is the harmonised budget, for example, the cohesion fund and trans-European transport networks.
Třetí oblastí je harmonizovaný rozpočet, například fond soudržnosti a transevropské dopravní sítě.
EnglishERDF, ESF, Cohesion Fund (revenue-generating projects) (
Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond, Fond soudržnosti (projekty vytvářející příjmy) (
EnglishERDF, ESF, Cohesion Fund (revenue-generating projects) (debate)
Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond, Fond soudržnosti (projekty vytvářející příjmy) (rozprava)
EnglishThe contribution of the Cohesion Fund to overcoming the crisis is considerable, particularly in the poorest regions.
Přínos Fondu soudržnosti pro překonání krize byl značný, a to zejména v těch nejchudších regionech.
EnglishSo far there have been a number of encouraging presentations, in particular from the Commissioner for the Cohesion Fund.
Až dosud jsme byli svědky řady povzbudivých vystoupení, především od komisaře pro Fond soudržnosti.
EnglishThe Cohesion Fund may also support this work.
Fond soudržnosti může v této práci také pomáhat.
EnglishThe Greek authorities have approved the construction of infrastructure required, which is co-funded by the Cohesion Fund.
Řecké úřady schválily vybudování požadované infrastruktury, která bude spolufinancována Fondem soudržnosti.