Engelsk-tjekkisk oversættelse af "to comprehend"

EN

"to comprehend" tjekkisk oversættelse

EN

to comprehend [comprehended|comprehended] {verbum}

volume_up
I fail to comprehend why the advertising industry is raising such a storm in a teacup.
Nedokáži pochopit, proč reklamní průmysl tuto bouři ve sklenici vody rozpoutává.
This truly was a reversal and for those who are not following things it is difficult to comprehend.
Šlo skutečně o zvrat a pro lidi, kteří situaci nesledují, je těžké to pochopit.
My heart beat fast, my head was dizzy, trying to comprehend what it was that stood in front of me.
Bušilo mi srdce, točila se mi hlava, snažila jsem se pochopit, co před sebou vidím.
There is no point in denying our concern at the prospect of farmers being monitored in a way which the public cannot comprehend and which is no longer subject to parliamentary scrutiny.
Nemá smysl popírat naše obavy týkající se vyhlídky, že budou farmáři kontrolováni způsobem, jenž veřejnost nemůže chápat a jenž už nebude podléhat parlamentní kontrole.
I put my name forward at 17:00 and cannot quite comprehend the procedure.
Předložil jsem své jméno v 17:00 a nedokážu postupu zcela porozumět.

Eksempelsætninger "to comprehend" på tjekkisk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishI would like to take up one of these and deflect it, because I cannot comprehend it at all.
Jednomu bych se chtěl věnovat, protože mu vůbec nerozumím.
EnglishHowever, the source of funding- resources from the common agricultural policy - is difficult to comprehend.
Nicméně zdroj financování - prostředky ze společné zemědělské politiky - je obtížně srozumitelný.
EnglishAccordingly, this dispute over the principle of language is something those involved find difficult to comprehend.
Tyto principiální jazykové boje jsou tedy něčím, čemu zainteresovaní lidé jen těžko rozumějí.
EnglishI therefore fail to comprehend why the Commission and the Council failed to adopt the corresponding corrections during their summit talks.
Proto nechápu, proč Komise a Rada při svém jednání na summitu nepřijaly odpovídající nápravná opatření.
EnglishWhy spend time on a report that is unnecessary and not easy to comprehend just to put a 'tick' for a rapporteur?
Proč ztrácet čas se zprávou, která je zbytečná a nesnadno pochopitelná, jen proto, abychom si u zpravodaje zaškrtli její splnění?
EnglishDespite its shortcomings, the EU's internal market is a great success and I find it difficult to comprehend Mr Colman's criticism.
Navzdory svým nedostatkům je vnitřní trh EU velkým úspěchem a kritika pana Colmana je pro mě těžko pochopitelná.
EnglishEurope is frequently hard to comprehend.
EnglishIt should become easy to comprehend.
EnglishMany Members are struggling to comprehend and understand this complex piece of legislation, made even more complex by the intervention of the Council.
Mnozí poslanci pouze s těžkostmi chápou a rozumějí tomuto velmi komplexnímu návrhu právního předpisu, který byl zkomplikovaný ještě i zásahem Rady.
EnglishThis legal procedure, and the question of what implementing or delegated act means, takes quite some effort for citizens, for EU citizens, to comprehend.
Tento legislativní postup a otázka, co znamená prováděcí akt nebo akt v přenesené pravomoci, je pro občany, tedy pro občany EU, nesnadno pochopitelný.
EnglishNow a final remark to Mr Borloo: today Coreper discussed renewable energies and I for my part no longer comprehend the French Presidency.
A nyní poslední poznámka k panu Borloovi: Výbor stálých zástupců (COREPER) dnes diskutoval o obnovitelných energiích a já za sebe už francouzskému předsednictví nerozumím.
EnglishIt is time for adequate legislation to protect non-smokers to be introduced in the old and new Member States that are still putting if off, for reasons that are difficult to comprehend.
Je čas zavést kvalitní zákony na ochranu nekuřáků i v těch starých a nových členských zemích Evropské unie, kde s tím z nepochopitelných příčin dosud váhají.