Engelsk-tjekkisk oversættelse af "to contain"

EN

"to contain" tjekkisk oversættelse

EN

to contain [contained|contained] {verbum}

volume_up
We await with interest the Green Paper and the conclusions that it will contain.
Se zájmem očekáváme Zelenou knihu a závěry, které bude obsahovat.
The sale value in your code shouldn't contain a currency prefix ($) or commas (,).
Prodejní hodnota v kódu nesmí obsahovat zkratku měny ($) ani čárku (,).
Playlists can contain any combination of songs, videos, or pictures.
Seznam stop může obsahovat libovolnou kombinaci skladeb, videozáznamů a obrázků.
to contain (også: to quell)
In order to contain a fire, large-scale, fast intervention is required: European solidarity has to be more effective.
Má-li zásah zkrotit rozsáhlý požár, je nutné, aby byl rychlý: evropská solidarita musí být lépe využívána.
Secondly, we have been able largely to contain the distress in the sovereign debt markets to the three countries in the programme.
Za druhé jsme byli schopni z velké části zkrotit neklid na trzích se státními dluhopisy tří zemí, které jsou v programu.
Thus, the key task of the EU's economic policy now is to contain the sovereign debt crisis and thus protect the ongoing recovery in the real economy of Europe.
To znamená, že hlavním úkolem hospodářské politiky Evropské unie je zkrotit státní dluhovou krizi a chránit tak pokračující oživení v reálné ekonomice Evropy.

Eksempelsætninger "to contain" på tjekkisk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishMany products today contain chemicals that are already prohibited within the EU.
Mnoho výrobků dnes obsahuje chemické látky, které jsou již v rámci EU zakázány.
EnglishThey are buying securities, even ones that contain dodgy derivatives and so on.
Nakupují cenné papíry, a to dokonce i takové, které zahrnují pochybné deriváty atd.
EnglishThey contain essential elements towards which we in the European Union are striving.
Obsahují základní prvky, které jsou předmětem naší snahy v rámci Evropské unie.
EnglishSome of the other languages contain mistakes, so please follow the German text.
Některé další jazyky obsahují chyby, proto, prosím, postupujte podle německého textu.
EnglishThis compromise does not contain Amendments 138 and 166 in their original form.
Tento kompromis však nezahrnuje pozměňovací návrhy 138 a 166 v jejich původní podobě.
EnglishWhat it does contain is a lot of words, which are often contradictory and irrelevant.
Naproti tomu obsahuje mnoho slov, která si často protiřečí a jsou nerelevantní.
EnglishNow, how do we analyze samples like this one that contain more plastic than plankton?
Jak analyzujeme vzorky, jako je tento, jenž obsahuje víc plastu než planktonu?
EnglishShadow copies contain information about changes to documents and system files.
Stínové kopie obsahují informace o změnách dokumentů a systémových souborů.
EnglishMy group has always supported the right of the consumer to know what foods contain.
Má skupina vždy podporovala právo spotřebitele vědět, co potraviny obsahují.
EnglishSmoke has been found to contain 4 000 substances, of which 50 are carcinogens.
Bylo zjištěno, že kouř obsahuje 4000 látek, z nichž 50 je karcinogenních.
EnglishNewer versions often contain more security fixes to prevent malware attacks.
Novější verze často obsahují více bezpečnostních oprav, které zabrání útokům malwaru.
EnglishBut in reality we involuntarily buy toys which contain carcinogens and lead.
Ale ve skutečnosti nedobrovolně kupujeme hračky obsahující karcinogenní látky a olovo.
EnglishThirdly, the Commission document does not contain a specific timeframe or verifiable goals.
Zatřetí, dokument Komise neobsahuje konkrétní časový rámec nebo ověřitelné cíle.
EnglishThe summaries cannot be compared and they do not contain all the information we need.
Uvedená shrnutí nelze porovnávat, a neobsahují všechny potřebné informace.
EnglishThey also contain clear provisions for making complaints and seeking possible redress.
Obsahují rovněž jasná pravidla pro podávání stížností a domáhání se případné náhrady.
EnglishThen, when the pictures appear in Photo Gallery, each picture will contain that tag.
Při zobrazení obrázků v programu Windows Fotogalerie bude mít každý obrázek tuto značku.
EnglishWe therefore also wanted it to contain a 100% fibre composition list.
A chtěli jsme tedy také, aby tyto informace uváděly úplné složení vlákenné směsi.
EnglishThat said, it does contain both good and bad proposals, and I am therefore abstaining.
Nicméně obsahuje dobré i špatné návrhy, a proto jsem se zdržel hlasování.
EnglishThese can help to stabilise energy prices and contain the increase in energy dependency.
Ty mohou usnadnit stabilizaci cen a zmírnit nárůst energetické závislosti.
EnglishThe trade agreements with Latin America contain an extremely sensitive section on agriculture.
Obchodní dohody s Latinskou Amerikou obsahují velmi ožehavou část o zemědělství.