Engelsk-tjekkisk oversættelse af "contribution"

EN

"contribution" tjekkisk oversættelse

volume_up
contribution {substantiv}

EN contribution
volume_up
{substantiv}

contribution (også: allowance, credit, donation, fee)
It rightly demands that this contribution should appear in national accounts.
Oprávněně požaduje, aby se tento příspěvek objevil na vnitrostátních účtech.
Thank you very much for an excellent contribution from you and from your team.
Mnohokrát děkuji za Váš vynikající příspěvek i příspěvek Vašeho týmu.
. - I welcome this contribution to the consumer scoreboard from Parliament.
. - Vítám tento příspěvek Parlamentu k hodnocení spotřebitelských trhů.
contribution (også: contributing)
(RO) Madam President, the EU's industrial policy must create an adequate framework for boosting the industrial sector's contribution to EU GDP.
(RO) Paní předsedající, průmyslová politika EU musí vytvořit vhodný rámec pro větší přispívání průmyslových odvětví do HDP Evropské unie.
This measure will recognise in a practical way the contribution of volunteers and voluntary time and how it, too, can be part of our response to the current crisis.
Toto opatření prakticky uzná způsob přispívání dobrovolníků a dobrovolnického času a také to, že může být součástí naší reakce na současnou krizi.
These countries may well, I think, be entitled to seek the best way to invest their reserves in foreign currency, so I take a positive view on the contribution of these funds.
Myslím, že tyto země mají nárok usilovat o nejlepší způsob investování svých rezerv do zahraniční měny, proto mám na přispívání těchto fondů pozitivní názor.
contribution
None of these problems can be solved without the contribution of Serbia.
Žádný z těchto problémů nelze vyřešit bez přispění Srbska.
It turns out the pursuit of pleasure has almost no contribution to life satisfaction.
Ukázalo se, že snaha o dosažení potěšení nemá skoro žádné přispění k životní spokojenosti.
The contribution made by technological and social innovations actually underlies our progress.
Náš pokrok je ve skutečnosti založen na přispění technologických a sociálních inovací.
contribution (også: acquisition, asset, benefit)
Human capital is volunteering's greatest contribution to social cohesion.
Lidský kapitál představuje největší přínos dobrovolné činnosti pro sociální soudržnost.
We need Parliament's contribution and we appreciate this involvement and this contribution.
Potřebujeme přínos Parlamentu a velmi si ceníme jeho angažovanosti a tohoto přínosu.
- Mr Vondra, many colleagues have thanked the Czech Presidency for its contribution.
- Pane Vondro, mnoho kolegů poděkovalo českému předsednictví za jeho přínos.
contribution (også: deposit)
It is therefore clear that this event does not make a symbolic contribution but a legal contribution.
Je tedy zřejmé, že tato událost nepředstavuje nějaký symbolický vklad, ale právní vklad.
It primarily manages Europe’s contribution to ITER, the international fusion energy project.
Stará se o evropský vklad do mezinárodního projektu ITER zabývajícím se energetickým využitím jaderné syntézy.
For the EU, the honest and sensible approach would be to drop the defence ambition from ESDP and to concentrate on its civil contribution.
Pro EU by bylo upřímným a rozumným postojem odhodit obranné ambice z EBOP a soustředit se na civilní vklad.

Synonymer (engelsk) for "contribution":

contribution

Eksempelsætninger "contribution" på tjekkisk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThen we must make a joint contribution so that it can actually become a reality.
Poté musíme vyvinout společné úsilí, aby se to opravdu mohlo stát skutečností.
EnglishWe must not forget the contribution which dairy farmers make to our countryside.
Nesmíme zapomínat, jak přínosní jsou chovatelé mléčného skotu pro náš venkov.
EnglishI cannot add anything on this question to what I said in my initial contribution.
K této otázce už nemohu dodat víc, jen to, co jsem řekl ve své první odpovědi.
EnglishGround handling services make a key contribution to aviation safety and security.
Služby pozemní obsluhy jsou klíčovým příspěvkem k bezpečnosti letecké dopravy.
EnglishThe import of these products makes a welcome contribution to trade within the Union.
Dovoz těchto produktů je vítaným příspěvkem k obchodování v rámci Evropské unie.
EnglishThe paper produced by Mr Solana in 2003 was a positive contribution at the time.
Dokument předložený panem Solanou v roce 2003 byl ve své době pozitivním příspěvkem.
EnglishI believe we can make this contribution on several fronts at European level, too.
Jsem přesvědčen, že i na evropské úrovni k tomu můžeme přispět na několika frontách.
EnglishMr President, I would like to thank all those who spoke for their contribution.
Pane předsedající, rád bych poděkoval všem, kteří přispěli do této rozpravy.
EnglishThese factors make a vital contribution to economic growth, social cohesion.
Tyto faktory významně přispívají k hospodářskému růstu a sociální soudržnosti.
EnglishThe European Union will be judged on this contribution and on this commitment.
Evropská unie bude posuzována podle tohoto příspěvku a podle tohoto závazku.
EnglishIn some areas of activity, the EU may also be able to make a useful contribution.
V některých oblastech činnosti může být také EU schopna užitečného přínosu.
EnglishThese will hopefully make a real contribution towards easing congestion problems.
Doufám, že tato ustanovení skutečně přispějí k vyřešení problému s dopravními zácpami.
EnglishThe benefits are obvious: they make a significant contribution to better law making.
Přínosy jsou zřejmé: významným způsobem přispívají k lepší tvorbě právních předpisů.
EnglishTransport must make a substantial contribution to the EU's overall CO2 targets.
Doprava musí zásadním způsobem přispět k celkovým cílům EU v oblasti CO2.
EnglishIs it the intention that increased job insecurity should be the workers' contribution?
Je záměrem to, že zvýšená nejistota pracovních míst by měla být vkladem pracovníků?
EnglishUniversities and schools must make a contribution to creating a smart Europe.
Vysoké i jiné školy musejí přispět k vytvoření Evropy uplatňující inteligentní řešení.
EnglishThis is a specific contribution without which Europe would be far worse off.
Je to forma určitého konkrétního přínosu, bez něhož by na tom Evropa byla mnohem hůř.
EnglishTo think in those terms and with each of us making a contribution to the whole.
Je nutné takto přemýšlet a každý z nás musí přispět svým dílem k celku.
EnglishThey are in our countries and make an important contribution to our economies.
Žijí v našich zemích a významnou měrou přispívají k našemu hospodářství.
EnglishThey therefore make a significant contribution to excellence in law making.
Proto významně přispívají k dokonalosti v oblasti tvorby právních předpisů.