Engelsk-tjekkisk oversættelse af "correcting"

EN

"correcting" tjekkisk oversættelse

volume_up
correcting {substantiv}

EN correcting
volume_up
{substantiv}

correcting (også: correction, emendation)
Greece is currently in the process of correcting its excessive government deficit.
Řecko je v současné době v procesu korekce nadměrného schodku svých veřejných financí.
correcting (også: amendment, correction, repair, repairing)

Eksempelsætninger "correcting" på tjekkisk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishIn some countries, targets for correcting excessive deficits are at risk.
V některých zemích jsou ohroženy plány pro snižování nadměrných schodků.
EnglishThese are in line with the changes made by the Council and in line with correcting the guidelines.
Jsou v souladu se změnami provedenými Radou a s opraveným zněním hlavních směrů.
EnglishOften, you can dramatically improve a digital picture by correcting the brightness and contrast.
Digitální fotografie můžete často výrazně zlepšit opravením jasu a kontrastu.
EnglishThe handwriting is also selected in your note to provide context for the text that you're correcting.
Rukopis se rovněž vybere v poznámce, aby poskytl kontext k textu, který opravujete.
EnglishThe Treaty of Lisbon is an excellent instrument for correcting any wrong turns taken by Europe.
Lisabonská smlouva je skvělým nástrojem k nápravě veškerých chybných kroků, které Evropa učiní.
EnglishIt shows that progress is being made in acknowledging and correcting administrative errors.
Zdá se, že administrativní chyby se uznávají a napravují.
EnglishKnowing how resources are distributed is an essential tool for highlighting and correcting distortions.
Vědět, jak jsou zdroje rozdělovány, je základním nástrojem pro zvýraznění a nápravu deformací.
EnglishThis is correcting a situation in which the abundance of liquidity had led to a degree of relaxation of risk assessment.
Jde o korigování situace, v níž nadbytek likvidity vedl k jistému uvolnění hodnocení rizika.
EnglishAnd the European Union deserves credit for correcting them.
Evropská unie si za tuto nápravu zaslouží uznání.
EnglishOnly by correcting the exposure first can you be sure the colors also look right when you reach that step.
Jen pokud nejprve upravíte expozici, můžete zaručit, že barvy budou také vypadat správně, až dojdete k tomuto kroku.
EnglishShe merely thought she was correcting the errors, sent the form back and subsequently received threatening letters for two years.
Myslela si, že jen opravuje chyby, poslala formulář zpět a následně dostávala dva roky výhružné dopisy.
EnglishThis can only be achieved by recognising and correcting the mistakes in Copenhagen, which the European Parliament resolution fails to do.
Je jí možné dosáhnout pouze uznáním a napravením chyb z Kodaně, a to usnesení Evropského parlamentu nečiní.
EnglishThe data collected may explain the potential distortions and contribute to finding adequate measures for correcting negative situations.
Sebrané údaje mohou vysvětlit potenciální narušení a přispět k nalezení příslušných opatření pro nápravu negativních situací.
EnglishBecause, in truth, while I said we're correcting for the Earth's atmosphere, we actually only correct for half the errors that are introduced.
Protože, i když jsem říkala, že korigujeme vliv atmosféry Země, jsme schopni zkorigovat pouze polovinu chyb, které vzniknou.
EnglishThis is not correcting mistakes, improving public management or preventing another Greek situation: this is democracy held at gunpoint.
To není napravování chyb, zlepšení veřejného řízení nebo předcházení další situaci podobné Řecku: to je zbraň namířená na demokracii.
EnglishWe believe that this extension should not be made without correcting the shortcomings and problems raised by the current legislation.
Jsme přesvědčeni, že k prodloužení platnosti by nemělo dojít, aniž budou odstraněny nedostatky a problémy plynoucí ze stávající legislativy.
EnglishIn the case of Greece the rejection rate is, in fact, only 1%, so we are correcting a factual error and I would ask you to support this amendment.
V případě Řecka počet zamítnutých víz představuje pouze 1 %, a proto opravujeme faktickou chybu a rádi bychom vás požádali o podporu tohoto návrhu.
EnglishWhat is the point of correcting these problems ex post when the whole reason for having a safeguard clause is to anticipate possible negative consequences?
Proč bychom měli napravovat tyto problémy zpětně, když hlavním důvodem pro existenci ochranné doložky je předvídat možné negativní důsledky?
EnglishI have also made it clear in my report that we must not shrink away from positive action if we are to harbour hopes of correcting the situation relatively quickly.
Ve zprávě jsem též vysvětlila, že pokud máme mít naději na relativně rychlou nápravu této situace, nesmíme se vyhýbat pozitivním opatřením.
EnglishSecondly, the supervisory and control systems have been only partially effective in preventing and correcting reimbursement of claims for excessive or ineligible costs.
Zadruhé, systémy dohledu a kontroly jsou jen částečně účinné při předcházení a nápravě proplácení nároků na nepřiměřené či nezpůsobilé náklady.