Engelsk-tjekkisk oversættelse af "correction"

EN

"correction" tjekkisk oversættelse

volume_up
correction {substantiv}

EN correction
volume_up
{substantiv}

correction (også: correcting, emendation)
We are no longer looking back to introduce corrections, but are looking ahead to give guidance.
Neohlížíme se již zpět, abychom prováděli korekce, ale hledíme dopředu, abychom poskytli vedení.
They also relate to further increases in energy prices, protectionist pressures and the possibility of a disorderly correction of global imbalances.
Také souvisejí s dalším růstem cen energií, protekcionistickými tlaky a možností nesourodé korekce globálních nerovnováh.
A lack of confidence in the market has damaged even attractive assets, which ought not to have been subject to the downward price correction.
Nedostatek důvěry na trhu poškozuje dokonce i atraktivní aktiva, na která by se neměla vztahovat cenová korekce směrem dolů.
Prevention and correction of macroeconomic imbalances (
Prevence a náprava makroekonomické nerovnováhy (
This is a serious error, the correction of which is important.
To je vážná chyba a její náprava je důležitá.
Zde je další náprava nezbytná.
correction (også: amendment, correcting, repair, repairing)
(HU) Mr János Áder, just a ten-second correction of what you have just said.
(HU) Pane Jánosi Ádere, pouze desetivteřinová oprava toho, co jste právě říkal.
In the Text Correction dialog box, tap Options.
V dialogovém okně Oprava textu klikněte na položku Možnosti.
Corrections to votes and voting intentions: see Minutes
Oprava hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
correction
As a result, commitment to the correction of inequalities at source, by reinforcing development cooperation, is the first point.
Za prvé je to tedy závazek napravení nerovností v zemích původu, a to cestou posílení rozvojové spolupráce.
correction

Eksempelsætninger "correction" på tjekkisk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThat is why it is so much dependent on the correction of some fiscal imbalances.
Proto je tolik závislá na nápravě v některých oblastech fiskální nerovnováhy.
English(DE) Mr President, I should like to ask for a technical correction to be made.
(DE) Pane předsedající, ráda bych požádala o provedení technické úpravy.
English(IT) Mr President, ladies and gentlemen, I would like to make a purely factual correction.
(IT) Pane předsedající, dámy a pánové, rád bych učinil čistě faktickou opravu.
EnglishIt is therefore necessary to take measures to increase monitoring, detection and correction.
Proto je třeba přijmout opatření ke zlepšení sledování, odhalování a nápravy.
EnglishI endorse Mrs Ferreira's report on the prevention and correction of macroeconomic imbalances.
Schvaluji zprávu paní Ferreirové o prevenci a nápravě makroekonomické nerovnováhy.
EnglishThe correction of this anachronistic and regrettable situation is urgent.
Tato zpátečnická a politováníhodná situace si žádá okamžitou nápravu.
EnglishWithout this correction, there would be a discrepancy between the regulation itself and its title.
Bez této opravy by vznikala nesrovnalost mezi samotným nařízením a jeho názvem.
EnglishTo access the correction area, tap the recognized text for the word that you want to correct.
Oblast pro opravy aktivujete klepnutím na slovo v rozpoznaném textu, které chcete opravit.
EnglishWith the death penalty, there is no deterrence; there is no correction; there is no coming back.
U trestu smrti nedochází k efektu odstrašení, nápravy, není již návratu.
EnglishOn the one hand, it is about a correction of fact and, on the other, a somewhat more balanced formulation:
Na jedné straně se týká opravy skutečnosti a na druhé straně vyváženější formulace.
EnglishUnfortunately, you did not mention this correction in the PSD study.
Bohužel jsem ve studii PSD nenašla o této opravě zmínku.
English(IT) Mr President, I would just like to make a correction because there is a misprint in the amendment.
(IT) Pane předsedající, chtěla bych jen provést opravu, protože v pozměňovacím návrhu je chyba.
EnglishThe rights of information, access and correction will and must be assured in the agreement to be signed.
Práva na informovanost, přístup a opravu budou a musí být v dohodě, která se uzavře, zajištěna.
EnglishNow we have the nemesis of the overdue market correction.
Nyní prožíváme odplatu v podobě zpožděných korekcí na trhu.
EnglishThe report deals with the prevention and correction of macroeconomic imbalances, and advocates increased supervision.
Zpráva se zabývá prevencí a nápravou makroekonomické nerovnováhy a hájí zvýšený dohled.
EnglishThe number of correction decisions relating to the Structural Funds has increased tremendously during this period.
Počet opravných rozhodnutí ohledně strukturálních fondů během tohoto období výrazně vzrostl.
EnglishIn relation to paragraph 10, there is a typographical correction to be made which was agreed in the discussions.
Co se týká odstavce 10, předkládáme typografickou opravu, která byla odsouhlasena během diskuse.
EnglishMr President, I ask for linguistic correction because the resolution was negotiated in the French language.
Vážený pane předsedající, žádam o jazykovou korekturu, neboť usnesení bylo vyjednáno ve francouzštině.
EnglishAs regards crisis prevention, the market correction highlighted issues for both supervisors and central banks.
V souvislosti se zamezením krizí regulace trhu zdůrazňuje témata pro dohlížitele i pro centrální banky.
EnglishMr President, this is only a factual correction.
Pane předsedající, v tomto případě jde jen o věcnou opravu.