Engelsk-tjekkisk oversættelse af "damage"

EN

"damage" tjekkisk oversættelse

volume_up
damage {substantiv}

EN damage
volume_up
{substantiv}

damage (også: harm, disservice)
My report also introduces a new concept: that of 'reputational damage' to Parliament.
Moje zpráva rovněž zavádí novou koncepci: koncepci "poškození pověsti" Parlamentu.
The trader is responsible for all damage to or the loss of the item during delivery.
Obchodník je zodpovědný za poškození či ztrátu zboží během doručování.
Others don't cause direct damage, but worsen your computer's performance and stability.
Ostatní přímo nezpůsobují poškození, ale zhoršují výkon a stabilitu počítače.
damage (også: detriment, harm, pity)
The damage it causes is jeopardising the existence of many fish farmers and fishermen.
Škoda, kterou způsobují, ohrožuje existenci mnoha chovatelů ryb a rybářů.
Fortunately, no one was injured but there was significant material damage.
Naštěstí nebyl nikdo zraněn, ale vznikla značná hmotná škoda.
As you rightly pointed out, the damage to our economy and also to consumers is considerable.
Jak jste správně uvedli, škoda na našem hospodářství a pro spotřebitele je značná.
This avoids the need for tyre stocks to be destroyed, which would cause additional damage to the environment.
Tím se zabrání nezbytnému zničení zásob pneumatik, což by mohlo způsobit další poškození životního prostředí.
damage (også: forfeit, loss, redaction, lost)
Loss or damage of luggage can be compensated by up to a maximum of EUR 1 200.
Ztrátu nebo poškození zavazadel bude možné kompenzovat až do výše 1 200 EUR.
The latest developments indicate that the only damage to occur was the financial loss for European farmers.
Podle posledního vývoje to vypadá, že jediná újma, ke které došlo, byla finanční ztráta evropských zemědělců.
Further possible side effects are anaemia, inflammation of the mucous membranes, hair loss, damage to the nervous system and an increase in weight.
Další možné vedlejší účinky jsou anemie, záněty sliznic, ztráta vlasů, poškození nervové soustavy a změna váhy.
damage (også: detriment, harm)
The latest developments indicate that the only damage to occur was the financial loss for European farmers.
Podle posledního vývoje to vypadá, že jediná újma, ke které došlo, byla finanční ztráta evropských zemědělců.

Synonymer (engelsk) for "damage":

damage

Eksempelsætninger "damage" på tjekkisk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThere is no income that can compensate for the environmental damage this causes.
Žádný zisk nemůže vyvážit škody na životním prostředí, které tyto závody způsobí.
EnglishNow, when these things blow up, they're not going to do global ecological damage.
Když tahle tělesa vybuchnou, nenapáchají ekologické škody celosvětového rozsahu.
EnglishYet nobody in Germany has resigned or offered reparations for the damage caused.
Přesto v Německu nikdo nerezignoval, ani nenabídl odškodnění za způsobenou škodu.
EnglishThey argue that it would damage the agreed social and environmental standards.
Argumentují, že by to nabouralo dohodnuté sociální a environmentální standardy.
EnglishSuch things are unacceptable and only damage Iran's image as a civilised country.
Takové věci jsou nepřijatelné a pouze poškozují obraz Íránu jako civilizované země.
EnglishThis report is simply another weapon in the fight against environmental damage.
Tato zpráva je jednoduše další zbraní v boji proti poškozování životního prostředí.
EnglishFinally, the rehabilitation: damage repair, replanting and everything related to this.
A nakonec, obnova: náprava škod, opětovné zalesnění a všechno, co s tím souvisí.
EnglishWhen the rescue workers came they resuscitated him and there was no brain damage.
Když dorazili záchranáři, podařilo se jim ho resuscitovat aniž by měl poškozený mozek.
EnglishI tried to engage in damage limitation in this vote, but I am afraid I did not succeed.
Pokusila jsem se v tomto hlasování omezit škody, ale obávám se, že jsem neuspěla.
EnglishThis sum represents 2.5% of an amount of direct damage estimated at EUR 511.2 million.
Tato částka představuje 2,5 % výše přímých škod odhadovaných na 511,2 milionu EUR.
EnglishThey are much criticised, and some people even say that they will damage the economy.
Jsou velmi kritizována a někteří lidé dokonce tvrdí, že poškodí hospodářství.
EnglishWe could benefit from a lot from these relations, but there could be a lot of damage.
Mohli bychom z těchto vztahů hodně získat, ale mohlo by se také nadělat hodně škody.
EnglishSecond, the damage that has been done by illegal landfills also needs to be tackled.
Za druhé, musí být odstraněny také škody, které byly způsobeny nelegálními skládkami.
EnglishThe damage is put at EUR 4.6 billion, so it is eligible for compensation.
Výše škody se odhaduje na 4,6 miliardy EUR, je tedy oprávněná pro kompenzaci.
EnglishAnd this, over the years, can cause real damage, cardiovascular damage.
A tohle, v průběhu let, může napáchat mnoho škody v kardiovaskulárním systému.
EnglishEU funds should not be used to promote programmes and projects which damage the climate.
Fondy EU by se neměly používat na podporu programů a projektů, které škodí klimatu.
EnglishThat can be rectified the following year by subsoiling and repairing the damage to the soil.
Může to být napraveno následující rok kypřením a zlepšením stavu poškozené půdy.
EnglishThere are also the use of land and the many forms of damage to nature and human health.
Jsou nimi také využití půdy a mnohé formy škod na přírodě a lidském zdraví.
EnglishAn additional difficulty is the damage that the earthquake has caused to a number of dams.
Dalším problémem jsou škody, které zemětřesení způsobilo na mnoha vodních hrázích.
EnglishIt is time to stop assessing the damage and call for aid for the affected areas.
Je čas přestat sčítat škody a požádat o pomoc pro poničené oblasti.