Engelsk-tjekkisk oversættelse af "to draw up"

EN

"to draw up" tjekkisk oversættelse

EN to draw up
volume_up
{verbum}

It is relatively easy to draw up and implement proposals on these issues.
Je poměrně snadné navrhnout a uvést v praxi opatření v těchto otázkách.
We need to draw up a special programme for the recovery of wild salmon.
Pro obnovu volně žijící populace lososa je zapotřebí navrhnout speciální program.
Each country will be obliged to draw up its own plan following the guidelines defined in the Directive.
Každá země bude mít za povinnost navrhnout svůj vlastní plán podle pravidel stanovených ve směrnici.
(DE) Mr President, the right to draw up a budget is the central right of a parliament.
(DE) Pane předsedající, právo sestavit rozpočet je základním právem parlamentu.
Do all the Member States concerned intend to draw up action plans?
Hodlají všechny členské státy, kterých se to týká, sestavit akční plán?
I think that it is important to draw up a text that is, in the first place, truly flexible.
Myslím, si, že je důležité sestavit text, který je na prvním místě opravdu pružný.
to draw up (også: to catch, to manage, to be in time for)

Lignende oversættelser "to draw up" på tjekkisk

draw substantiv
to draw verbum
to be up to verbum
up adverbium
up præposition
Czech

Eksempelsætninger "to draw up" på tjekkisk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThis is an area where we need to draw up precise rules defining a clear framework.
V této oblasti potřebujeme vytvořit přesná pravidla vymezující jednoznačný rámec.
EnglishHowever, to draw up a good European energy policy, you need a good database.
Jenže k vytvoření dobré evropské energetické politiky potřebujeme dobrou databázi.
EnglishMr Espadas Moncalvillo says: yes, we need the Commission to draw up something.
Pan Espadas Moncalvillo říká: ano, potřebujeme, aby Komise něco vypracovala.
EnglishIt was therefore agreed to invite the European Commission to draw up an action plan.
Dohodli jsme se tedy, že vyzveme Evropskou komisi, aby připravila akční plán.
EnglishThe applicants have begun to draw up their projects and to learn the rules of the fund.
Žadatelé začali zpracovávat svoje projekty a učit se pravidla tohoto fondu.
EnglishBut we have never got beyond that to draw up common transatlantic standards.
Nikdy jsme se však nedostali k tomu, abychom vypracovali společné transatlantické normy.
EnglishI consider it important for the EU to draw up an action plan regarding Black Sea synergy.
Považuji za důležité, aby EU připravila akční plán týkající se černomořské synergie.
EnglishThe Commission has promised to draw up a new standard and I hope that it will keep its word.
Evropská komise přislíbila vypracovat novou normu a doufám, že své slovo i dodrží.
EnglishThe Commission will draw up a summary of the main developments in the Member States.
Komise připraví shrnutí hlavních výsledků vývoje v členských státech.
EnglishWe need to draw up legislation which is equal to this complexity.
Je třeba, abychom navrhli právní předpisy, které budou této složitosti odpovídat.
EnglishIn this regard, I call on the Commission to draw up sensible, clear and comprehensible criteria.
V tomto ohledu vyzývám Komisi, aby navrhla rozumná, jasná a srozumitelná kritéria.
EnglishDoes the Commission intend to draw up new regulations to cover them?
Má Komise v úmyslu vytvořit nová nařízení, která se na ně budou vztahovat?
EnglishWhen you compare it with these aims, you will be able to draw up a better law.
Porovnáte-li ho s těmito cíli, dokážete vypracovat lepší zákon.
EnglishI agree with the rapporteur that the Foundation must draw up budgetary procedures more rigorously.
Souhlasím se zpravodajem, že nadace musí pečlivěji připravovat rozpočtové procesy.
EnglishI welcome the Commission's intention to draw up partner national action plans for children.
Vítám záměr Komise vypracovat partnerské národní akční plány pro děti.
EnglishAs politicians, we are in a position to draw up and implement guidelines.
Naše funkce politiků nám dává možnost, abychom stanovili pokyny a zasadili se o jejich provádění.
EnglishThe Commission was also asked several times to draw up Community guidelines for risk mapping.
Komise také byla několikrát požádána, aby vytvořila pokyny Společenství pro mapování rizik.
EnglishOn that basis, the Commission will have to draw up a report along with proposals for any revisions.
Na tomto základě bude Komise muset vypracovat zprávu spolu s návrhy revizí.
EnglishUnder the supervision of the Commission, the Member States must also draw up risk maps for all areas.
Pod dohledem Komise musí také členské státy vytvořit mapy pro všechny oblasti rizik.
EnglishIt will therefore be necessary to draw up a code of ethical practice for lobbyists at the same time.
Proto bude zároveň nezbytné vypracovat kodex etického postupu pro lobbisty.