Engelsk-tjekkisk oversættelse af "to edit"

EN

"to edit" tjekkisk oversættelse

EN to edit
volume_up
[edited|edited] {verbum}

Click Edit this place at the top of the Place Page to edit the business listing.
Tyto informace můžete upravit také přímo na stránce daného místa.
Click Edit this place at the top of the Place Page to edit the business listing.
Firemní zápis upravíte kliknutím na odkaz Upravit toto místo v horní části stránky v Adresáři míst.
Under the name of the child you want to adjust settings for, click Edit settings.
Pod jménem dítěte, pro něž chcete nastavení upravit, klikněte na možnost Upravit nastavení.
to edit (også: to trim)
At this time, it isn't possible to edit or delete items from your transactions.
V tuto chvíli nelze žádné položky v seznamu transakcí upravovat ani mazat.
WordPad is a basic program that you can use to create and edit documents.
Program WordPad je základní program umožňující vytvářet a upravovat dokumenty.
If necessary, you can add or edit the media information for the files.
V případě potřeby můžete pro soubory přidávat nebo upravovat informace o médiu.
to edit
to edit (også: to redact)
In Windows Movie Maker, you can edit video in many ways, depending on how you want your video to look.
V programu Windows Movie Maker můžete stříhat video mnoha způsoby v závislosti na tom, jaké video chcete vytvořit.
Photo Gallery tools help you organize and edit your photos, then share them online.
Nástroje programu Fotogalerie vám pomohou uspořádat a upravit fotografie a sdílet je online.
Photo Gallery makes it easy to organize your photos, edit them so they look their best, and share them online.
Pomocí programu Fotogalerie můžete snadno uspořádat své fotografie, upravit je a sdílet je online.
With Windows 7 and Photo Gallery, it's easy—and fun—to edit, organize, and share your photos and videos.
Díky systému Windows 7 a programu Fotogalerie je snadné a zábavné upravovat, uspořádat a sdílet fotografie a videa.

Eksempelsætninger "to edit" på tjekkisk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishSwitch between the Edit, Source, and Preview tabs when working in Source Edit view
Přepnutí mezi kartami Úpravy, Zdroj a Náhled při práci v zobrazení Úpravy zdroje
EnglishThis option allows you to choose which program will be used to edit HTML files.
Díky této možnosti můžete zvolit, který program použít k úpravě souborů HTML.
EnglishIf media information is incorrect or missing, you can add or edit it after ripping.
If media information is incorrect or missing, you can add or edit it after ripping.
EnglishTo learn how to add or edit media information after ripping, see the steps below.
Pokyny k přidání a úpravě informací o médiu ve zkopírovaných skladbách naleznete níže.
EnglishSecondly, it grossly interferes in people's personal lives, as pointed out by Edit Bauer.
Za druhé, hrubě zasahuje do osobního života lidí, jak upozornila Edita Bauerová.
EnglishClick the playlist that you want to edit, and then click Edit in List Pane.
Click the playlist that you want to edit, and then click Edit in List Pane.
EnglishI'd like to be the person to edit this all together." ~~~ I said, "Thank you, Scott.
Já jsem odpověděl: "Děkuji Ti, Scotte, jsem tak rád, že jsi mě objevil."
EnglishI want to congratulate my colleague, Edit Herczog, as her report is vital in this respect.
Chci poblahopřát kolegyni Herczogové, neboť její zpráva je v tomto ohledu zásadní.
EnglishThe file will usually open in the app that you used to create or edit it.
Soubor se obvykle otevře v aplikaci, ve které byl vytvořený nebo upravený.
EnglishEverything you need to organize, edit, and publish your photos—free!
Vše, co potřebujete pro uspořádání, úpravy a publikování svých fotek – a zdarma
EnglishWhen you edit a photo, the original photo isn't visible in the gallery.
Při provádění úprav fotografie se původní fotografie v galerii nezobrazuje.
EnglishThe storyboard and timeline is where you create and edit your slide show.
The storyboard and timeline is where you create and edit your slide show.
EnglishFor more information, see Edit pictures in Windows Media Center.
Další informace naleznete v části Úprava obrázků v aplikaci Windows Media Center.
EnglishPaint is a feature in Windows that you can use to draw, color, and edit pictures.
Program Malování je funkcí systému Windows, která slouží ke kreslení, barvení a úpravám obrázků.
EnglishTo give people permission to edit a file or folder, go to SkyDrive.com
Pokud chcete dát lidem oprávnění k úpravě souboru nebo složky, přejděte na SkyDrive.com,
EnglishFor more information, see Edit pictures in Windows Media Center.
Další informace naleznete v tématu Úprava obrázků v aplikaci Windows Media Center.
EnglishSelect a folder that you have permission to edit, and then try to upload the file again.
Vyberte složku, pro kterou máte oprávnění k úpravám souborů, a zkuste soubor odeslat znovu.
English(If the Edit menu doesn't appear, press the Alt key to display it.)
(Pokud není nabídka Úpravy zobrazena, zobrazte ji stisknutím klávesy ALT.)
English. - (DE) In today's vote I voted in favour of the report by my colleague Edit Bauer.
písemně. - (DE) V dnešním hlasování jsem hlasovala pro zprávu kolegyně Edit Bauerové.
EnglishClick the Edit menu, point to Permission, and then click Restrict Permission As.
Klepněte na nabídku Úpravy, přejděte na příkaz Oprávnění a klepněte na příkaz Omezit oprávnění jako.

Andre ord i vores ordbog