EN force
volume_up
{substantiv}

The regulations creating a common agricultural policy (CAP) enter into force.
Nařízení o vytvoření společné zemědělské politiky (SZP) vstupují v platnost.
The Europe Agreements with Estonia, Latvia and Lithuania enter into force.
V platnost vstupují Evropské dohody s Estonskem, Litvou a Lotyšskem.
The amending budget is the outcome of the entry into force of the Treaty of Lisbon.
Opravný rozpočet je výsledkem vstupu Lisabonské smlouvy v platnost.
force (også: energy, might, power, strength)
The strong force, the strong nuclear force, which sticks nuclei together, gets weaker.
Silná síla, silná atomová síla, která drží atomová jádra pohromadě, se přitom oslabuje.
What we need downstream is a great power enabled -- what I call that Sys Admin Force.
To, co potřebujeme je funkční síla, čemuž já říkám Sys admin síla.
The countries on this entire continent must show that they are a single force.
Země na celém kontinentu musí ukázat, že jsou jednotná síla.
force (også: army)
It is well known that the Afghan Army and police force are in a difficult financial situation.
Je známo, že afghánská armáda a policejní složky jsou v těžké finanční situaci.
The latter proved unable to resist, leaving only MONUC, the United Nations peacekeeping force, to protect the civilian population.
Armáda se nedokázala ubránit a tak jediným, kdo chrání civilní obyvatelstvo, jsou příslušníci mírové mise Organizace spojených národů MONUC.
And is it not evident, that the army and the armed forces will keep a tight hold on or control power?
A není zřejmé, že armáda a ozbrojené síly budou mít nadále moc, nebo že ji budou kontrolovat?
However, Robert Mugabe will not come to the negotiating table unless forced to do so.
Robert Mugabe však k jednacímu stolu přijde jen z donucení.
However, I really would like you to accept that you were forced to act.
Ráda bych však, abyste uznala, že jste byli donuceni jednat.
We should never condemn people who are forced to seek asylum or refugee status.
Nikdy bychom neměli zavrhovat lidi, kteří jsou donuceni vyhledat azyl nebo statut uprchlíka.
force (også: effect)
It is true that carbon dioxide is a greenhouse gas, although a much less important greenhouse gas than water vapour, but the effect of CO2 climate forcing is non-linear.
Pravda, kysličník uhličitý je skleníkový plyn, byť skleníkový plyn méně důležitý než vodní pára, ale klimatotvorný efekt CO2 není lineární.
force (også: violence)
Condemning the use of force and violence is a duty for all parties involved.
Odsouzení použití síly a násilí je povinností všech zúčastněných stran.
I condemn the violence and disproportionate force used against the protesters.
Odsuzuji násilí a nepřiměřené použití síly proti demonstrantům.
Force can only be eliminated by striking at its roots.
Násilí lze vymýtit pouze odstraněním jeho příčin.
Should we not be referring instead to economic compulsion and force?
Neměli bychom místo nich spíše používat pojmy "hospodářský nátlak a donucování"?
Mental and physical pressure is used to force the members to stay in this camp.
Na jejich udržení v táboře se používá duševní i fyzický nátlak.
Furthermore, pressure from rebels forced the democratically elected president to leave Madagascar.
Nátlak rebelů pak donutil demokraticky zvoleného prezidenta opustit Madagaskar.
force (også: bias, impact, influence, leverage)
The entry into force of the Treaty of Lisbon has a specific financial impact on some European institutions.
Vstup Lisabonské smlouvy v platnost má určitý finanční vliv na některé evropské orgány.
Nonetheless, the armed forces still have significant political influence.
Přesto mají odzbrojené síly stále velký politický vliv.
Once the Treaty of Lisbon enters into force, the European Parliament's influence on, and involvement in, these matters will increase.
Jakmile Lisabonská smlouva vstoupí v platnost, vliv a účast Evropského parlamentu v této oblasti vzrostou.

Eksempelsætninger "force" på tjekkisk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishRegarding the task force, I agree with those who say that it must be ambitious.
Co se týče pracovní skupiny, souhlasím s těmi, kdo žádají, aby byla ambiciózní.
EnglishThe directive concerning asylum has been in force since 2003 and is working.
Směrnice o azylu nabyla účinnosti již v roce 2003 a lze konstatovat, že funguje.
EnglishThis simple fact is symbolically illustrative of the type of regime in force there.
Tento prostý fakt názorně symbolizuje druh režimu, který je v Bělorusku u moci.
EnglishThe resolution on Croatia is a political resolution with no legal binding force.
Usnesení o Chorvatsku je politickým usnesením a nemá závaznou právní sílu.
EnglishIn the west of Ireland, around 70% of the work force are employed by small businesses.
V západním Irsku je v malých podnicích zaměstnáno přibližně 70 % pracovních sil.
EnglishFrom now on, a task force will be at work which includes the parliamentary services.
Od nynějška bude fungovat pracovní skupina, která zahrnuje parlamentní služby.
EnglishWe should also create a European rapid reaction force for all these crises.
Pro případ všech těchto krizí bychom měli rovněž vytvořit jednotku rychlé reakce.
EnglishNaturally, we must be clear that the Treaty of Lisbon is still not in force.
Přirozeně si musíme jasně uvědomit, že Lisabonská smlouva ještě nenabyla účinnosti.
EnglishThirdly, we must keep and strengthen the United Nations as a driving force.
Zatřetí musíme podpořit a posílit Organizaci spojených národů jako hnací sílu.
EnglishOur first step was therefore to dissolve the KGB and fire the entire police force ...
Naším prvním krokem proto bylo rozpustit KGB a propustit všechny policejní síly...
EnglishAre they simply going to force these companies to rely on third-country imports?
Budou se tyto společnosti nuceny spolehnout se na dovozy ze třetích zemí?
EnglishWhy not have the guts to just scrap Parliament and take over Europe by force?
Co takhle sebrat odvahu, zrušit Parlament a převzít vládu nad Evropou silou?
EnglishI strongly support the creation of such a force at the earliest opportunity.
Důrazně podporuji vytvoření takovýchto sil při nejbližší možné příležitosti.
EnglishThat is going to remain the same after the entry into force of the Lisbon Treaty.
Po nabytí platnosti Lisabonské smlouvy se situace v této oblasti nezmění.
EnglishBecause, at the end of the day, it could, if necessary by force, get its own way.
Mohl totiž, když na to přišlo, v případě potřeby i silou, prosadit svoje.
EnglishThe Lisbon Treaty is now in force and it does not make sense to discuss it further.
Lisabonská smlouva v tuto chvíli platí, nemá smysl nad tím dále diskutovat.
EnglishAnd these guys, here, they're the weak nuclear force, probably the least familiar.
A tihle, ti jsou slabou atomovou silou, pravděpodobně tou nejméně známou.
EnglishThe Commission believes it is important that all sides should refrain from using force.
Komise je přesvědčena, že je důležité, aby se všechny strany zdržely použití síly.
EnglishWe can also include two more charges corresponding to the gravitational force.
Můžeme zahrnout ještě další dva náboje, které odpovídají gravitační síle.
EnglishIt is not force majeure when an aircraft is cancelled because it is half-empty.
Když je let zrušen, protože je obsazen pouze z poloviny, nejedná se o případ vyšší moci.