EN hidden
volume_up
{adjektiv}

hidden (også: buried, covert, furtive, inner)
volume_up
skrytý {adj. m}
(Laughter) In this case, supposedly, these messages are hidden in electronic phenomena.
(Smích) V případě Hlasu smrti jsou údajně tyto zprávy skryty v elektronických fenoménech.
Gambling is a vice that appears still today to be largely hidden.
Hazardní hry jsou zlozvykem, který se ještě dnes zdá být do značné míry skrytý.
There's a wonderful book called Stuff: The Hidden Life of Everyday Objects.
Existuje užasná kniha, která se nazývá Krámy: Skrytý život každodenních věcí.
hidden (også: latent, secretary)
volume_up
utajený {adj. m}
hidden (også: covert, draped, concealed, obscured)
volume_up
zakrytý {adj. m}
hidden
volume_up
zatajený {adj. m}

Synonymer (engelsk) for "hidden":

hidden

Eksempelsætninger "hidden" på tjekkisk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishSome of you also mentioned the 'hidden work' that is being done by women on farms.
Někteří z vás uvedli rovněž skrytou práci, kterou vykonávají ženy na farmách.
EnglishYou can drag as many hidden icons to the notification area as you want.
Počet skrytých ikon, který lze přetáhnout do oznamovací oblasti, není omezen.
EnglishThis is the reason why men and women are being exposed to hidden forms of discrimination.
To je důvodem, proč jsou muži a ženy vystavováni skrytým formám diskriminace.
EnglishConsumers, especially the youngest consumers, must be protected from hidden advertising.
Spotřebitelé, zejména ti nejmladší, musí být před skrytou reklamou chráněni.
EnglishI also agree that it is necessary to eliminate the hidden and overt discrimination of Roma.
Souhlasím i s tím, že je třeba odstraňovat skrytou i otevřenou diskriminaci Romů.
EnglishBe sure to click the Show hidden icons button so you don't miss any icons.
Nezapomeňte kliknout na tlačítko Zobrazit skryté ikony, abyste nějaké ikony nevynechali.
EnglishHidden underneath all this celebration, however, is a much less pleasant reality.
Za oslavnými fanfárami se však ukrývá mnohem méně příjemná realita.
EnglishTherefore, the common asylum policy is an unresolved issue that cannot be hidden away.
Společná azylová politika je tedy nevyřešenou otázkou, od které se nelze stále odvracet.
EnglishTap or click the option for how long you want notifications hidden.
Klepněte nebo klikněte na možnost definující, jak dlouho mají být oznámení skrytá.
EnglishAny hidden agenda has the potential to distort, if not destroy, these relations.
Jakákoli skrytá činnost může tyto vztahy pokřivit, ne-li zničit.
EnglishA hidden wireless network is a wireless network that isn't broadcasting its network ID (SSID).
Skrytá bezdrátová síť je bezdrátová síť, která nevysílá své ID sítě (SSID).
EnglishKeyloggers silently sit on your computer, hidden from view, and they record everything you type.
Keylogger si tiše sedí na vašem počítači, schován před vámi a ukládá vše, co píšete.
EnglishYet the problem is that there is a vicious conspiracy to keep the exploitation hidden.
Problémem však je, že zde existuje jakési spiklenecké mlčení, aby vykořisťování nevyšlo najevo.
EnglishThese are two Danish guys who come out and sit down next to the hidden camera.
Tamto jsou dva Dánové, kteří si sedli vedle osoby s kamerou.
EnglishThat's a cop wearing black right there, being filmed with a hidden camera.
Tento člověk v černém je policista, je natáčen skrytou kamerou.
EnglishFor example, a legitimate webpage might be hidden as a "frame" inside a malicious page.
Legitimní webová stránka může být například skryta jako rámec uvnitř stránky se škodlivým obsahem.
EnglishIt is the sleeping giant with the hidden but enormous potential for the European energy economy.
Je to spící obr se skrytým, ale obrovským potenciálem pro evropské hospodaření s energií.
EnglishYou can also show hidden channels that you receive so that Media Center can access them.
Můžete také zobrazit skryté kanály, které přijímáte, aby k nim aplikace Media Center měla přístup.
EnglishAnd in this way I could find noor, the hidden light of Afghanistan.
A tímto způsobem jsem mohla najít Noor, skryté světlo Afghánistánu.
EnglishThe exception to this, Greece, came about due to systemic errors compounded over time and kept hidden.
Výjimkou je Řecko, kde došlo ke skrytým systémovým chybám znásobeným časem.

Andre ord i vores ordbog