Engelsk-tjekkisk oversættelse af "himself"

EN

"himself" tjekkisk oversættelse

EN himself
volume_up
{pronomen}

himself
volume_up
se {pron.} (on)
Then the chief investigator himself is targeted and the house of cards collapses.
Pak se stane podezřelým sám hlavní vyšetřovatel a domeček z karet se zřítí.
He will content himself, instead, with an FTA and a visa liberalisation regime.
Místo toho se spokojí se zónou volného obchodu a volným vízovým režimem.
And that is a task to which Einstein set himself -- to figure out how gravity works.
To je právě ten úkol, kterého se Einstein zhostil -- zjistit, jak gravitace funguje.
himself
volume_up
sebe {pron.} (on)
The minister of education down south in London described himself as a "big fan."
Ministr školství v Londýně popsal sám sebe jako "velkého fanouška."
This whole notion of every man for himself is completely unsustainable.
Pojetí "každý sám za sebe" je zcela neudržitelné.
In this new globalised world, there is no place for 'everyone for himself'.
V tomto novém globalizovaném světě není místa pro to, aby každý hrál sám za sebe.
himself
volume_up
si {pron.} (on)
As Kant himself says, we cannot refuse the wicked man the respect that is his due as a man.
Jak říká sám Kant, nemůžeme zlosynovi upřít úctu, již si zaslouží jako člověk.
This is the opera house that Wagner built for himself.
Toto je operní dům, který si nechal postavit Wagner.
Mr Schulz made things very simple for himself by stating that only the Conservatives were to blame.
Pan Schulz si věci velmi zjednodušil tím, že hodil vinu pouze na konzervativce.
himself
volume_up
sobě {pron.} (on)
Here's what Newton himself said: "Nature is very consonant and conformable to her self."
Co k tomu řekl sám Newton: "Příroda je velmi v souladu a odpovídající sama sobě."
A number of people were also seriously injured by the perpetrator, who then turned his gun on himself.
Mnoho dalších bylo zraněno útočníkem, který poté obrátil zbraň proti sobě.
The moment he sits down, he starts talking non-stop about himself; he never asks about the woman."
V momentě, kdy si sedne, začně non-stop mluvit o sobě, nikdy se na nic nezeptá té ženy."
himself
volume_up
sám {pron.} (bez pomoci jiných)
Then the chief investigator himself is targeted and the house of cards collapses.
Pak se stane podezřelým sám hlavní vyšetřovatel a domeček z karet se zřítí.
As Commissioner Verheugen himself says, this is a modern and progressive proposal.
Jak sám komisař Verheugen zmiňuje, tento návrh je moderní a progresivní.
As Mr Portas himself says, it is not Parliament's responsibility to update salaries.
Jak pan Portas sám říká, není odpovědností Parlamentu aktualizovat platy.
himself
volume_up
sám sebou {pron.} (bez pomoci jiných)

Eksempelsætninger "himself" på tjekkisk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishHe detected fraud in Eurostat but was himself charged with offences by OLAF.
Přišel na podvody v Eurostatu, ale úřad OLAF obvinil z přestupků jeho samotného.
EnglishMr Strauss-Kahn himself said that he may be the last European to head the IMF.
Pan Strauss-Kahn osobně řekl, že je možná posledním Evropanem v čele MMF.
EnglishMr President, I am very sorry that Mr Kirilov cannot present the report himself.
Pane předsedající, velmi mne mrzí, že pan Kirilov zde svou zprávu nemůže představit osobně.
EnglishPresident Barroso travelled to Greece this weekend to size up the situation for himself.
Předseda Barroso odcestoval v tomto týdnu do Řecka, aby zjistil rozsah škod.
EnglishI would also like to compliment Mr Toubon himself on the preparation of his report.
Také bych chtěla poblahopřát přímo panu Toubonovi za její přípravu.
EnglishLet me finish my speech by quoting Churchill himself on the subject.
Dovolte mi můj proslov zakončit citací samotného Churchilla na toto téma.
EnglishHowever, the die has been cast in Belarus, undoubtedly with the help of Mr Lukashenko himself.
Nicméně kostky v Bělorusku jsou vrženy, nepochybně s pomocí samotného pana Lukašenka.
English(NL) Madam President, name not a rope in the house of him that hanged himself.
(NL) Paní předsedající, nemluvme o oprátce v domě oběšencově.
EnglishThis in essence means that the increase in cost is actually borne by the fisher himself.
Tato situace v podstatě znamená, že nárůst v nákladech musí ve skutečnosti nést samotný rybář.
EnglishMoreover, the statements and pronouncements by the new US President himself leave no margin for doubt.
Navíc projevy a prohlášení nového prezidenta USA nedávají prostor pochybnostem.
EnglishI take it that the Commissioner himself will have no objection.
Předpokládám, že pan komisař nebude mít vůči této žádosti žádných námitek.
EnglishAs Our Lord himself said: 'Let he who is without sin cast the first stone'.
Jak řekl náš Pán: "kdo jsi bez viny, hoď první kamenem".
EnglishMr Stockmann has always distinguished himself as an impartial politician who listens to all sides.
Pan Stockmann vždy vynikal jako nestranný politik, který je schopen naslouchat všem stranám.
EnglishMr Diamandouros has proven himself to be a highly professional and efficient advocate on behalf of the citizen.
Pan Diamandouros prokázal, že je vysoce profesionální a výkonný obhájce občanů.
EnglishParliament had to secure a majority vote by lowering the requirements expressed by the rapporteur himself.
Parlament musel pro zajištění většiny hlasů snížit požadavky stanovené samotným zpravodajem.
EnglishDarwin himself, by the way, had no doubts that the peacock's tail was beautiful in the eyes of the peahen.
Mimochodem, samotný Darwin, neměl žádné pochybnosti, že ocas páva je pro páví samičky krásný.
EnglishPresident Medvedev's priority is for the rule of law to be respected (as he says himself) and the economy modernised.
Prezident Medveděv dává prioritu právnímu státu, jak říká, a modernizaci ekonomiky.
EnglishThis is also something which Commissioner Mandelson himself was talking about.
O tom hovořil i pan komisař Mandelson.
EnglishAnd one more thing: Archie was suffering from this illness himself.
A ještě jedna věc: Archie tou nemocí trpěl také.
EnglishThe belief in true democracy and in the people runs deep, proving that the African is capable of governing himself.
Víra v demokracii a lid je hluboko zakořeněna a ukazuje, že Afrika je schopna vlastní vlády.

Andre ord i vores ordbog