Engelsk-tjekkisk oversættelse af "large"

EN

"large" tjekkisk oversættelse

EN large
volume_up
{adjektiv}

large (også: big, bulk, grand, great)
volume_up
velký {adj. m}
A large number of direct visitors usually indicates untracked landing pages.
Na nesledované odkazované stránky obvykle upozorní velký počet přímých návštěvníků.
Share from your SkyDrive account: perfect for large files, or large numbers of pictures.
Sdílení z účtu na SkyDrivu: perfektní pro velké soubory nebo velký počet obrázků.
Today's resolution includes a large number of action proposals for the Committee.
Dnešní usnesení zahrnuje velký počet akčních návrhů určených pro výbor.
large (også: broad, liberal)
large (også: bulky, capacious, voluminous)
volume_up
objemný {adj. m}
The result was a large tome amounting to several hundred pages, in which one could seek the pertinent information in vain.
Výsledkem je objemný, několikasetstránkový svazek, v němž jen marně budete hledat relevantní informace.
large (også: ample, capacious, commodious, roomy)
large (også: extended, spacious, vast, wide)
volume_up
rozlehlý {adj. m}
The second view is that the accession of Turkey will always be undesirable as the country is viewed as Asian, Islamic, too large and too dangerous.
Druhé hledisko je takové, že přistoupení Turecka bude vždy nežádoucí, protože je považováno za asijskou, islámskou zemi, která je příliš rozlehlá a příliš nebezpečná.
In addition, a large detention camp has been set up in the Negev Desert.
Kromě toho byl v Negevské poušti zřízen rozsáhlý zadržovací tábor pro migranty.
That body of knowledge is very large, and it is constantly growing.
Tento soubor znalostí je velmi rozsáhlý a neustále rostě.
What is more, there is a serious risk that Turkey is about to launch a large-scale military attack on Iraq.
Navíc existuje opodstatněné riziko, že Turecko se chystá spustit rozsáhlý vojenský útok na Irák.
large (også: big, grand, great, huge)
volume_up
veliký {adj. m}
Control of exports has a large impact on EU trade policy.
Kontrola vývozu má veliký dopad na obchodní politiku EU.
There is a large difference between the two.
Je mezi tím veliký rozdíl.
(SL) Ukraine is a large and important partner of the European Union and a country which undoubtedly has a European future.
(SL) Ukrajina je pro Evropskou unii veliký a důležitý partner a je to bezpochyby země, která před sebou má Evropskou budoucnost.

Eksempelsætninger "large" på tjekkisk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishAnd already, commercial oyster larvae are dying at large scales in some places.
A už také larvy komerčně využívaných ústřic hynou na některých místech ve velkém.
EnglishZoom in or out of a large number of items, like apps pinned to the Start screen
Změna velikosti hodně položek, například aplikací připnutých k úvodní obrazovce
EnglishOvercapacity in the fishing fleets in the EU is leading to far too large catches.
Přebytečné kapacity v rybářských flotilách v EU vedou k příliš velkým úlovkům.
EnglishFinally, let me to mention the large number of amendments which have been tabled.
Ještě mi dovolte zmínit množství pozměňovacích návrhů, které byly předloženy.
EnglishWe have deposit guarantees for small-scale savers and even quite large-scale savers.
Máme pojištění vkladů pro malé spořitele a dokonce i pro celkem velké spořitele.
EnglishThat may be too much to expect of people living in remote areas in large countries.
To je příliš náročné pro lidi žijící ve vzdálených oblastech v rozlehlých zemích.
EnglishEach Member State should, to a large extent, make its own decisions in this regard.
Každý členský stát by měl v tomto smyslu do značné míry rozhodovat sám za sebe.
EnglishOne example is Poland, a large and up-and-coming country which I very much respect.
Jedním z příkladů je Polsko, velká a rozvíjející se země, které si velmi vážím.
EnglishIt's interesting, because history is driven to a large degree by the size of cities.
Je to zajímavé. ~~~ Protože historie je hnána k vyššímu stupni, velikostí měst.
EnglishThe truth is that we can only build Europe through large political families.
Ve skutečnosti můžeme vybudovat Evropu jedině s pomocí velkých politických rodin.
EnglishIntelligent modes of transport must be developed and expanded on a large scale.
Je nutné ve velkém měřítku rozvíjet a rozšiřovat inteligentní druhy dopravy.
EnglishBudgets have been cut and large institutions in this sector have even been closed.
Snížily se jejich rozpočty a dokonce se zavírají velká zdravotnická zařízení.
EnglishLarge farms need to deliver more when it comes to jobs and the environment.
Velké zemědělské podniky musí vykonat více pro zaměstnanost a životní prostředí.
EnglishIn Belgium too, the opposition is to a large extent denied access to the media.
I v Belgii je opozici v příliš velké míře odepírán přístup do sdělovacích prostředků.
EnglishA large and growing proportion of these fossil fuels are imported from outside the EU.
Značná a stále rostoucí část těchto fosilních paliv je dovážena ze zemí mimo EU.
EnglishThe device probably contains a large number of files or a deep folder structure.
Zařízení pravděpodobně obsahuje velké množství souborů nebo hlubokou strukturu složek.
EnglishIt makes the weak force very weak by giving the weak particles a large mass.
Slabá síla je velmi slabá kvůli tomu, že dává slabým částicím velkou hmotnost.
EnglishIndeed, the guarantees that have been granted have been too large and too risky.
A skutečně, záruky, které byly poskytnuty, jsou příliš vysoké a riskantní.
EnglishPut another way, I am not sure that monopoly by large companies was the intended aim.
Jinak řečeno, nejsem si jista, že zamýšleným cílem monopol velkých společností.
EnglishOthers that benefit include the gangsters in the Mafia, who also make large profits.
Další, kdo z toho mají prospěch, jsou mafiáni, kteří z toho také mají velké zisky.