Engelsk-tjekkisk oversættelse af "learning"

EN

"learning" tjekkisk oversættelse

volume_up
learning {substantiv}
CS

EN learning
volume_up
{substantiv}

learning (også: apprenticeship, lore, tuition)
Children's early learning lays the foundations for their successful lifelong learning.
Počátek školní docházky dětí vytváří základ jejich úspěšného celoživotního učení.
This is the result of computational geometry, gesture recognition, and machine learning.
Tohle je výsledek výpočetní geometrie, rozpoznávání gest a strojového učení.
This is for us too a learning process, a continuous process of improvement.
Představuje to pro nás proces učení se, postupný proces zlepšování.

Synonymer (engelsk) for "learning":

learning

Eksempelsætninger "learning" på tjekkisk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishEducation, vocational training and lifelong learning are increasingly important.
Vzdělávání, odborné vzdělávání a celoživotní vzdělávání jsou stále důležitější.
EnglishFor this reason, learning will be a fundamental prerequisite for all age groups.
Z tohoto důvodu bude vzdělávání základním předpokladem pro všechny věkové skupiny.
EnglishAnd not long after I got my cochlear implant, I started learning how to play piano.
Nedlouho potom, co jsem dostal svůj implantát, začal jsem se učit hrát na klavír.
EnglishBut most of the learning we do is outside this experience of formal education.
Většina věcí, co se naučíme, ale pochází odjinud než z formálního vzdělávání.
EnglishAnd we now have 350-pound auto workers learning bird songs on the Internet.
A teď máme 160kilové automobilové dělníky, kteří se na internetu učí ptačí zpěvy.
EnglishMoreover, Europe has to invest in education, especially in life-long learning.
Evropa musí také investovat do vzdělávání, zejména celoživotního vzdělávání.
EnglishWe are therefore learning lessons from the crisis, and I repeat, our acts follow us.
Vyvozujeme tedy z krize ponaučení a znovu opakuji, že naše činy nás následují.
EnglishToday, lifelong learning is becoming a challenge for our country and its citizens.
Celoživotní vzdělávání se dnes stává v Litvě výzvou pro celou naši zemi a její občany.
EnglishNevertheless, the lifelong learning programmes should also focus on mature people.
Programy celoživotního vzdělávání by se však měly zaměřovat i na dospělé.
English. - I am also learning all the time in this job.
místopředsedkyně Komise. - V této pozici se stále dozvídám něco nového.
EnglishWe need to increase the transparency of vocational qualifications and lifelong learning.
Musíme zvýšit transparentnost odborných kvalifikací a celoživotního vzdělávání.
EnglishAre the basics of driving a car learning how to service it, or design it for that matter?
Základy čeho? Je základem řízení auta schopnost opravovat ho nebo ho navrhovat?
EnglishThey're learning to flex this system that releases their own endogenous opiates.
Učí se procvičit systém, který vypouští jejich vlastní vnitřní opiáty.
EnglishOur children are growing up very quickly learning to read, learning to use machinery.
Naše děti velmi rychle dospívají k tomu, že se naučí číst, učí se používat přístroje.
EnglishIt will make literature and learning more accessible to the digital generation.
Učiní literaturu a výukové materiály přístupnějšími digitální generaci.
EnglishThere is ever-increasing emphasis on a clear, results-orientated learning approach.
Je kladen stále větší důraz na přehledné vzdělávání zaměřené na výsledky.
EnglishAs you probably know, the neurotransmitter associated with learning is called dopamine.
Jak asi víte, nervový přenašeč, který je spojen s učením, se nazývá dopamin.
EnglishThe new, additional forms of so-called lifelong learning are, of course, also desirable.
Samozřejmě jsou žádoucí i nové doplňkové formy tzv. celoživotního vzdělávání.
EnglishTo get back to the question of adult learning, I have a suggestion to make to you.
Abych se vrátil k otázce vzdělávání dospělých, měl bych pro vás návrh.
EnglishIn this respect we welcome the Lifelong Learning Programme 2007-2013.
Z tohoto hlediska vítáme program Celoživotního vzdělávání na období 2007 až 2013.

Andre ord i vores ordbog