Engelsk-tjekkisk oversættelse af "linear"

EN

"linear" tjekkisk oversættelse

EN linear
volume_up
{adjektiv}

linear
A linear reduction in the number of products would be insane.
Lineární snížení počtu produktů by bylo nesmyslné.
I have linear algebra, science, physics, even nowadays, chemistry and biology, as you've seen.
Mám lineární algebru, vědu, fyziku, v současnosti i chemii a biologii, jak jste sami viděli.
I hope that the model is not linear and that, where 4% audits are carried out, we do not have a 40% error rate.
Doufám, že ten model není lineární a že při vykonání 4 % auditů nedostaneme 40% chybovost.
linear (også: direct, downright, forthright, frank)
volume_up
přímý {adj. m}

Synonymer (engelsk) for "linear":

linear

Eksempelsætninger "linear" på tjekkisk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishFor non-linear services, however, minimal essential provisions should be established.
Pro nelineární služby je ale třeba zavést alespoň minimální základní předpisy.
EnglishIt is pleasing that we are creating legal bases for digital and non-linear television.
Je potěšující, že vytváříme právní základy pro digitální a nelineární televizi.
EnglishThe amendment suggests a linear reduction of 13.5% in the rate for the post-2010 period.
Pozměňující návrh spočívá v lineárním snížení podílu v období po roce 2010 o 13,5 %.
EnglishBut, you know, we have become obsessed with this linear narrative.
Ale, víte, stali jsme se posedlí touto povídkou o jasném nalinkování.
EnglishOur fear now is that in 2013 we will face a linear decrease.
Nyní je naší obavou, že budeme v roce 2013 čelit lineárnímu snížení.
EnglishLook at the ballerina, how linear she is in her performance.
Podívejte na baletku. ~~~ Jak přímočaré je její představení...
EnglishThere is a big difference between linear and exponential growth.
Mezi lineárním a exponenciálním růstem je velký rozdíl.
EnglishHowever, for the sake of honesty, we must explain that this is not a linear movement towards European values.
Abychom ale byli čestní, musíme vysvětlit, že to není přímočarý pohyb směrem k evropským hodnotám.
EnglishWhenever you see anything linear on a planet, it means there's been a fracture, like a fault.
Kdykoli vidíte na planetě cokoliv lineárního, znamená to, že tam je zlom. ~~~ A tak to znamená, že byl tektonicky ovlivněn.
EnglishTreatment with ionising rays, aimed at a precisely determined area of the body using a special device (usually linear accelerator).
V lékařství se protilátky využívají v diagnostice i léčbě.
EnglishIf it's social networks with super-linear scaling -- more per capita -- then the theory says that you increase the pace of life.
Pokud jde o sociální propojení s nadlineárním rozsahem - více na jednotku - pak teorie říká, že zvyšujete životní tempo.
EnglishEverybody who's spoken at TED has told us implicitly, or sometimes explicitly, a different story: that life is not linear; it's organic.
Všichni, kdo v TEDu mluvili, zmiňovali nepřímo a někdy i výslovně, jiný příběh, že život nejde nalinkovat, je organický.
Englishnon-linear dose response relation
EnglishAnd here we have a view of evolution where rather than having evolution go over the linear time, we have it coming out from the center.
Takže tady máme evoluční perspektivu, kde raději než abychom měli evoluci znázorněnou lineárně, vidíme jí časově se odvíjet od středu.
EnglishIt's not linear.
EnglishWith regard to the amendment of Regulation No 318/2006, we consider that what is required is a fairer application of the final linear quota reductions by 2010.
Pokud jde o pozměňovací návrh nařízení č. 318/2006, domníváme se, že je zapotřebí spravedlivějšího uplatňování závěrečných lineárních snižování kvót v roce 2010.