Engelsk-tjekkisk oversættelse af "meetings"

EN

"meetings" tjekkisk oversættelse

volume_up
meet {substantiv}
volume_up
meeting {substantiv}

EN meetings
volume_up
{flertal}

meetings (også: appointments)
Such meetings were held under the Austrian and German Presidencies.
Tyto schůzky již byly zorganizovány během rakouského a německého předsednictví.
The Conference was followed by a series of other meetings of ministers and experts.
Po této konferenci následovaly další schůzky ministrů a expertů.
If necessary, meetings with the opposition will be organised in the framework of these visits.
V případě potřeby se budou v rámci těchto návštěv konat i schůzky s opozicí.
meetings (også: encounters)
Unfortunately the French presidency is unwilling to come to these meetings.
Francouzské předsednictví bohužel není ochotno se těchto setkání zúčastnit.
Nevertheless, our international commitments, our international meetings are vitally important.
Nicméně naše mezinárodní závazky, naše mezinárodní setkání jsou životně důležité.
We need regular meetings between officials responsible for external affairs and security.
Potřebujeme pravidelná setkání představitelů odpovědných za vnější záležitosti a bezpečnost.

Eksempelsætninger "meetings" på tjekkisk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThis issue of the Greek accounts was addressed several times in euro area meetings.
Otázka řeckých účetních výkazů byla na schůzích zemí eurozóny několikrát řešena.
EnglishAnd meetings are just toxic, terrible, poisonous things during the day at work.
A mítingy jsou životu nebezpečný, šílený, naprosto zhoubný záležitosti během práce.
EnglishIn this emerging setting, a reduction in plenary JPA meetings would make sense.
V tomto připravovaném uspořádání by bylo rozumné zúžit plenární zasedání SPS.
EnglishWe have now had many meetings with the Commission to get reassurance on this.
Již mnohokrát jsme se zástupci Komise jednali, abychom získali potřebné ujištění.
EnglishThis unemployment crisis will not disappear because we refuse to have more meetings.
Tato krize spojená s nezaměstnaností nezmizí, když odmítneme setkat se víckrát.
EnglishWe should have meetings more often, and that was also one of our joint conclusions.
Měli bychom se setkávat častěji, a to také bylo jedním z našich společných závěrů.
EnglishOn Thursday, all the committee meetings may be held, but no votes will be taken.
Ve čtvrtek se mohou konat všechna zasedání výborů, ale nebude se hlasovat.
EnglishThe trialogue and conciliation meetings have taken place in a constructive atmosphere.
Trojstranný dialog a předběžné dohody se uskutečnily v konstruktivní atmosféře.
EnglishThere are extraordinary committee meetings for which new resources are needed.
Dochází k mimořádným zasedáním výborů, pro něž je zapotřebí nových zdrojů.
EnglishTypically, there are around 4 meetings a year, chaired by a permanent president.
Během roku se většinou konají čtyři zasedání, které vede stálý předseda.
EnglishI think, however, that we should elaborate and clarify the formula for these meetings.
Myslím si však, že bychom měli vypracovat a vyjasnit pravidla těchto zasedání.
EnglishWe have had Council working group meetings every day to enable us to complete the work.
Pracovní skupiny Rady se scházely každý den, abychom mohli tuto práci dokončit.
EnglishA good first step would be to begin to publish the minutes of the ECB Council meetings.
Na úvod by bylo dobré, kdyby se začaly zveřejňovat zápisy ze zasedání rady ECB.
EnglishThe real problems are what I like to call the M&Ms, the Managers and the Meetings.
Já hlavním úskalím práce v kanceláři přezdívám M&M's, manažeři a mítingy.
EnglishPerhaps we should also bring this up in different meetings during the rest of today.
Snad bychom měli tuto otázku nastolit i během dalších schůzí ve zbytku dne.
EnglishWe hear about surveys, information gatherings, and stakeholder meetings.
Slyšíme o průzkumech, shromažďování informací a o setkáních zúčastněných stran.
EnglishAgendas and minutes of Commission meetings are no longer secret, in French only.
Pořad jednání a zápisy z nich už nejsou tajné, pouze ve francouzštině.
EnglishWe have raised the problem during several meetings with the competent transport ministers.
Zmínili jsme tento problém při několika setkáních s příslušnými ministry dopravy.
EnglishThe contracting parties adopted amendments to it at NAFO annual meetings in 2007 and 2008.
Smluvní strany přijaly změny úmluvy na výročním zasedání NAFO v roce 2007 a 2008.
EnglishThese meetings are events where commitments are made that do actually come true.
Na těchto zasedáních se přijímají závazky, které se skutečně naplní.