Engelsk-tjekkisk oversættelse af "outward"

EN

"outward" tjekkisk oversættelse

CS

EN outward
volume_up
{adjektiv}

outward
outward (også: conspicuous, visible, seeable)
outward (også: exterior, external, outside, exogenous)
In the words of Aristotle, it is not about outward appearance but about inward significance.
Slovy Aristotela, nejde o vnější vzhled, ale o vnitřní význam.
The symbols were deliberately not included in the Treaty because the Dutch, for example, want nothing to do with a European superstate and with the outward symbols of a European superstate.
Do Smlouvy nebyly symboly záměrně zahrnuty, protože například nizozemští občané nechtěli evropský superstát ani vnější symboly evropského superstátu.
outward (også: apparent, avowed, broad, clear)
volume_up
zřejmý {adj. m}

Synonymer (engelsk) for "outward":

outward

Eksempelsætninger "outward" på tjekkisk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThirdly, our approach to combating poverty must be both international and outward-looking.
Za třetí, náš přístup k boji s chudobou musí být mezinárodní i otevřený světu.
EnglishSo what we need to look now is, instead of looking outward, we look inward.
Je potřeba, abychom se místo rozhlížení kolem sebe podívali dovnitř.
EnglishWhat are the current inward and outward figures for Greece in this sector?
Jaké jsou současné údaje o obchodu směrem dovnitř a směrem ven v tomto odvětví v případě Řecka?
EnglishSometimes he pays one amount on the outward journey and another amount on the return journey.
Jednou zaplatí jednu částku na cestě tam, jindy zase na cestě zpátky.
EnglishI am cautious with regard to this question of turning outward and inward.
Jsem opatrný, pokud jde o orientaci navenek nebo dovnitř.
EnglishThe negotiated text for this free trade agreement provides for the possibility of designating outward processing zones.
Sjednaný text této smlouvy o volném obchodu uvádí možnost navržení vnějších výrobních zón.
EnglishFrom all outward appearances, John had everything going for him.
Navenek se zdálo, že se Johnovi vše dařilo.
EnglishWe should approve the report as it stands with a large majority in plenary in order to send a clear outward signal.
Abychom mohli navenek vyslat jasný signál, měli bychom zprávu v jejím stávajícím znění schválit velkou většinou.
EnglishIt is a time for the Union, and hence the European Council, to look outward and to be decisive in tackling the problems faced by citizens.
Je načase, aby se Unie, a tím i Evropská rada, podívala ven a řešila problémy svých občanů rozhodněji.
EnglishIn this regard, we must also send a very clear outward signal that a reduction in the number of airspace blocks is absolutely necessary.
V tomto ohledu musíme vyslat jasný signál, že je snížení počtu bloků vzdušného prostoru naprosto nezbytné.
EnglishIt has a bearing on tourism within the Union, on incoming tourism from countries outside the Union and on outward journeys to the latter.
Má vliv na cestovní ruch uvnitř Unie, na cestovní ruch přicházející ze zemí mimo Unii a na cestování občanů Unie za její hranice.
EnglishThe Commission will keep Parliament fully informed of the deliberations by the Committee on Outward Processing Zones in the Korean Peninsula.
Komise bude Parlament o jednání výboru o zónách pasivního zušlechťovacího styku na Korejském poloostrově nadále plně informovat.
EnglishWhilst we must look outward for future energy supplies, Member States must also make the best use of the resources and potential they already have.
Budoucí zdroje energie je třeba hledat mimo EU, její členské státy však musí co nejlépe využít zdroje a potenciál, který mají k dispozici.
EnglishAllow me to add a thought concerning the European Union's increasingly outward-looking stance and the increased synergy between internal security and defence.
Dovolte mi, abych dodal poznámku o postoji Evropské unie stále více zaměřeném navenek a zvýšené synergii mezi vnitřní bezpečností a obranou.
EnglishBut we think of these tools as pointing outward, as windows and I'd just like to invite you to think of them as also turning inward and becoming mirrors.
Vnímáme tyto nástroje jako směřující ven, jako okna, chtěl bych vás pobídnout, abyste o nich přemýšleli jako směřujících dovnitř, že se stávají zrcadly.
EnglishWe have here the European Energy Research Alliance - the best research organisations opened outward - which is already working together today on all these major issues.
Máme zde Evropské spojenectví pro energetický výzkum - nejlepší rozvíjející se výzkumnou organizaci - která již dnes pracuje na všech těchto hlavních otázkách.
EnglishOur citizens want a strong European Union, not as an intrusion into daily life, but as an outward representation in order to be better able to represent our citizens.
Naši občané chtějí silnou Evropskou unii, nikoli však jako zasahování do svých každodenních životů, ale jako zastoupení navenek, aby byla Unie schopná lépe reprezentovat své občany.