Engelsk-tjekkisk oversættelse af "path"

EN

"path" tjekkisk oversættelse

volume_up
path {substantiv}

EN path
volume_up
{substantiv}

path (også: alley, approach, causeway, course)
The path to God - and also the path from God - is different and unique for each individual.
Neboť cesta k Bohu - stejně jako cesta od Boha - je u každého člověka jiná a jedinečná.
This path leads to the creation of Eurobonds and a tax on financial transactions.
Tato cesta vede k vytvoření evropských dluhopisů a daně z finančních transakcí.
Guinea's only path to prosperity is through democratic, civilian government.
Jediná cesta Guineje k prosperitě je prostřednictvím demokratické civilní vlády.
path (også: bypath, walkway)
And I want to tell you a quote from Ralph Emerson that one of my colleagues, you know, put on my wall in my office, and it says, "Do not go where the path may lead.
. ~~~ Ten citát zní: "Nechoď tudy, kudy vede pěšina.
And once this path is constructed, it'll connect the South Bronx with more than 400 acres of Randall's Island Park.
Až bude tato stezka hotová, spojí jižní Bronx s dalšími více než 400 akry parku Randall’s Island.
path (også: trajectory)
path (også: alinement, line)

Synonymer (engelsk) for "path":

path

Eksempelsætninger "path" på tjekkisk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishNavigation Path: Home > The euro > Euro School > Where‘s the coin from?
Navigation Path: Home > Euro > Euroškola > Ze které země je tato mince?
EnglishNavigation Path: Home > The euro > Exchanging national cash > Luxembourg
Navigation Path: Home > Euro > Výměna národních platidel > Lucembursko
EnglishNavigation Path: Home > The euro > Coins > €2 commemorative coins > 
Navigation Path: Home > Euro > Mince > Oběžné pamětní mince 2€ > 
EnglishNavigation Path: Home > The euro > Cash changeovers > Estonia (2011) > 
Navigation Path: Home > Euro > Výměna platidel > Estonsko (2011) > 
EnglishI would have been so careful to scatter her path with more love and more security.
Dala bych si ohromný pozor, abych na její cestu rozesela více lásky a bezpečí.
EnglishI think that we are on the right path to concluding the negotiations this year.
Domnívám se, že jsme na správné cestě, aby mohla být jednání dokončena ještě letos.
EnglishWe are in the early stages, and I believe we should continue down this path.
Nacházíme se v rané fázi a podle mého názoru bychom se měli vydat touto cestou.
EnglishThey can follow a similar life path to their parents or do the exact opposite.
Mohou jednoduše následovat životní cestu svých rodičů, nebo dělat pravý opak.
EnglishMr Meijer's report shows the stony path the country has already successfully trodden.
Zpráva pana Meijera ukazuje kamenitou cestu, kterou již země úspěšně překonala.
EnglishNavigation Path: Home > The euro > Exchanging national cash > Estonia
Navigation Path: Home > Euro > Výměna národních platidel > Estonsko
EnglishNavigation Path: Home > The European Central Bank > Job opportunities
Navigation Path: Home > The European Central Bank > Pracovní příležitosti
EnglishA column in the details pane displays the path to all of the files in that category.
Sloupec v podokně podrobností zobrazí cestu ke všem souborům v dané kategorii.
EnglishWe must take the path that will save us from heading straight for disaster.
Musíme nastoupit cestu, která nás zachrání před směřováním přímo ke katastrofě.
EnglishWe have to assist developing countries to leapfrog our destructive fossil fuel path.
Musíme pomoci rozvojovým zemím obejít naši destruktivní cestu fosilních paliv.
EnglishIn a separate window, navigate to the shortcut or file whose path you want to copy.
V samostatném okně přejděte na zástupce nebo soubor, jejichž cestu chcete kopírovat.
EnglishThe European Union's responsibility is to facilitate its course on this path.
Odpovědností Evropské unie je, aby Moldavsku jeho cestu do Evropy usnadnila.
EnglishA united approach is the only path to pursue if we want to meet the challenges of 2009.
Jednotný přístup je jedinou možnou cestou, pokud chceme naplnit výzvy roku 2009.
EnglishThe European Parliament is a very, very strong tool to help us on that path.
Evropský parlament je velmi, velmi silným nástrojem, který nám na této cestě pomůže.
EnglishNavigation Path: Home > The euro > Cash changeovers > Slovakia (2009)
Navigation Path: Home > Euro > Výměna platidel > Slovensko (2009)
EnglishNavigation Path: Home > The euro > Cash changeovers > Slovenia (2007)
Navigation Path: Home > Euro > Výměna platidel > Slovinsko (2007)