Engelsk-tjekkisk oversættelse af "perverse"

EN

"perverse" tjekkisk oversættelse

EN perverse
volume_up
{adjektiv}

perverse (også: depraved, twisted, kinky, ghoulish)
Can I just agree with you that, as I said, this is a rather perverse procedure.
Naprosto s vámi souhlasím, jak jsem řekl, je to poněkud zvrácený postup.
Takový systém je zvrácený.
Within Britain it has had the perverse effect of transferring funds from hospitals to big oil companies.
Ve Velké Británii to mělo zvrácený důsledek spočívající v přesunu finančních prostředků z nemocnic k velkým ropným společnostem.
perverse (også: perverted, kinky, perversive)
perverse (også: deviant, perversive)
volume_up
úchylný {adj. m}

Synonymer (engelsk) for "perverse":

perverse

Eksempelsætninger "perverse" på tjekkisk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishWe now come to a rather perverse procedure, as Mrs Bowles has indicated.
Nyní se dostáváme k poněkud zvrácenému postupu, o kterém mluvila paní Bowlesová.
EnglishFor me, Islamism is simply a perverse dictatorship and ideology of the twentieth century.
Pro mě je islamismus prostě zvrácenou diktaturou a ideologií dvacátého století.
EnglishIt would be ludicrous and perverse for us to turn our back on them, having achieved them.
Když jsme jich dosáhli, bylo by od nás absurdní a zvrácené obrátit se k nim zády.
EnglishArchitects and geographers are now using more perverse weapons than bombs.
Architekti a zeměpisci nyní používají zvrácenější zbraně, než jsou bomby.
EnglishElimination of the comprehensive network would therefore have some perverse effects.
Zrušení komplexní sítě by tedy mělo určité neblahé dopady.
EnglishLet us not forget that the most perverse way of eliminating the media is to initiate self censorship.
Nezapomeňme na to, že nezvrácenějším způsobem jak zlikvidovat média, je zavést autocenzuru.
EnglishThe EU has also abolished the perverse financial incentives for biofuel production at the expense of food production.
EU rovněž zrušila zvrácené finanční pobídky pro produkci biopaliv na úkor produkce potravin.
EnglishThe perverse at heart will seek out the ambiguities, trying to create discord by pinning down meanings of their own.
Zvrácenost v srdci bude hledat mnohoznačnosti a snažit se způsobit svár omezením jejich významů.
EnglishThe almost equally inevitable consequences are perverse legislative proposals that violate these very rights.
Téměř stejně nevyhnutelné důsledky jsou zvrácené legislativní návrhy, které právě tato práva poškozují.
EnglishThis report is harmful, and its effects are perverse.
Tato zpráva je škodlivá a její účinky jsou zrůdné.
EnglishAll the more perverse is the fact that, with this report, we are actually making it easier for them to enter the European Union.
Ještě mnohem zvrácenější je skutečnost, že touto zprávou jim vlastně usnadňujeme vstup do Evropské unie.
EnglishThe Laval judgment is a perverse interpretation of the legislative intentions of this Parliament and its co-legislator, the Council.
Rozsudek v případu Laval je zvráceným výkladem legislativních záměrů tohoto Parlamentu a jeho spoluzákonodárců, Rady.
EnglishIn this case there are strict regulations for product placement in order to prevent abuse and certain perverse effects.
Pro takový případ byla vytvořena přísná pravidla umisťování produktu, aby se předešlo jeho zneužívání a některým nevhodným účinkům.
EnglishThe perverse economic and social effects of this derogation are well known, and fears for the region's fish stock are well founded.
Neblahé hospodářské a sociální dopady této výjimky jsou dobře známy a obavy o rybí populaci tohoto regionu jsou zcela opodstatněné.
EnglishThe summit foundered on the serious discussion of the perverse results of the market-based instruments and the flexible mechanisms of the Kyoto Protocol.
Summit ztroskotal na závažné diskusi o zvrácených výsledcích tržních nástrojů a pružných mechanismů Kjótského protokolu.
EnglishThe European Union is insisting on a market approach, using market instruments which have proven to be two things to date: ineffective and perverse.
Evropská unie trvá na tržním přístupu s využitím tržních nástrojů, které prozatím prokázaly dvě své vlastnosti: jsou neúčinné a zvrácené.
EnglishIt is particularly perverse to appear to act in the interests of children whilst, in fact, promoting initiatives that would deny their very right to life.
Obzvlášť zvrácené je údajně vystupovat v zájmu dětí a v praxi podporovat iniciativy, které popírají jejich skutečné právo na život.
EnglishIt is somewhat perverse that Member States are seeking to keep the way open for retaining this income, just as the external costs are also retained.
Je poněkud zvrácené, že si členské státy nechávají otevřená zadní vrátka pro udržení těchto příjmů, a přitom si ponechávají i externí náklady.
EnglishThe word on everyone's lips was 'national': national flexibility, national rules, national rules, national exemptions; the beast of perverse incentive was rampant.
Každý měl plnou pusu slova "vnitrostátní": vnitrostátní flexibilita, vnitrostátní pravidla, vnitrostátní výjimky. Šelma zvrácených podnětů zaútočila.
EnglishThis ban on discards might also have the perverse effect of being used as an argument to legalise the large-scale fishing of under-sized cod in the Baltic Sea.
Tento zákaz může mít také nežádoucí účinek v tom, že se použije jako argument pro legalizaci rozsáhlého rybolovu podměrečné tresky obecné v Baltském moři.