Engelsk-tjekkisk oversættelse af "pessimistic"

EN

"pessimistic" tjekkisk oversættelse

volume_up
pessimist {substantiv}

EN pessimistic
volume_up
{adjektiv}

pessimistic
The assessment of the situation by Sakharov prize winner Milinkevich is pessimistic.
Nositel Sacharovovy ceny Milinkevič hodnotí situaci pesimisticky.
Tento pesimistický názor jsem nesdílel.
Obsah je omezený a pesimistický.
pessimistic (også: incredulous, sceptical, skeptical, skeptic)

Eksempelsætninger "pessimistic" på tjekkisk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishIt is true that there have been rather pessimistic views expressed here today.
Je pravda, že některé názory, které zde dnes zazněly, byly poněkud pesimistické.
EnglishTherefore, rather than being optimistic or pessimistic, as an auditor I prefer to be realistic.
Proto spíše než optimistou nebo pesimistou jsem jako auditor raději realistou.
EnglishI believe that we do not need to take such a pessimistic view of things.
Domnívám se, že se na věci nemusíme dívat tak pesimistickým způsobem.
EnglishBut there is a balance to be struck between being overly pessimistic and being realistic.
Musíme však nastolit rovnováhu mezi přílišným pesimismem a realismem.
EnglishThe bank stress tests have just concluded, based on the most pessimistic scenarios in Ireland.
Právě skončily zátěžové testy bank, založené na nejpesimističtějších irských scénářích.
EnglishI have the impression that many people in Europe are more pessimistic than the Court of Auditors.
Mám dojem, že řada lidí v Evropě je pesimističtější než Účetní dvůr.
EnglishAlmost a year later, reconstruction has hardly begun, and those involved in development are pessimistic.
Téměř po roce obnova země stěží začala a ti, kteří jsou do rozvoje zapojeni, to vidí černě.
EnglishDoes that mean that we should get pessimistic and overwhelmed?
Měli bychom se nechat pohltit pesimismem a bezmocí?
EnglishHowever, I would not wish to end on this slightly pessimistic note, with this question mark hanging over matters.
Nechtěl bych ale skončit tímto mírně pesimistickým tónem s velkým otazníkem, který se nad vším vznáší.
EnglishHowever, I will advise distinguished Members of this House not to be pessimistic because a lot will depend on you.
Avšak doporučuji vám všem, vážení přítomní, abyste nepropadali pesimismu, neboť hodně bude záležet na vás.
EnglishIt's too late to be pessimistic -- really too late.
EnglishI would not want to be as pessimistic as Mr Turmes was earlier on, but now really is the time to invest in new technologies and in knowledge.
Nechci být tak pesimistická jako byl pan Turmes, přišel však skutečně čas investovat do nových technologií a znalostí.
EnglishThe reality of our decisions shows the reality of our unity and confounds pessimistic expectations which, once again, have proven to be inaccurate.
Realita našich rozhodnutí ukazuje realitu naší jednoty a maří pesimistická očekávání, která se znovu ukázala jako nepřesná.
EnglishWe obviously tabled it a few days ago, and unfortunately yesterday's events proved us right beyond our most pessimistic forecasts.
Evidentně jsme ho podali před několika dny a včerejší události bohužel dokázaly, že jsme v našich nejpesimističtějších předpovědích měli pravdu.
EnglishA little optimism is a good thing, but even the most pessimistic amongst us cannot believe that we will still be in the midst of a crisis in the year 2012.
Mírný optimismus je dobrá věc, ale i ti největší pesimisté mezi námi nemohou věřit, že budeme uprostřed krize v roce 2012.
EnglishAlthough I feel that some of you are a little pessimistic about the progress that has been made, I want to approach this from a more positive side.
Přestože jsou mnozí z vás trochu pesimističtí, pokud jde o pokrok v této oblasti, chci vám tento problém přiblížit z kladné stránky.
EnglishFirstly, the agency Frontex, which had a low rate of implementation of the allocated funds, but this should not cause us to be pessimistic.
Nejprve je zde agentura Frontex, která měla nízkou míru uplatňování přidělených finančních prostředků, ale kvůli tomu bychom neměli být pesimističtí.
EnglishEven the most pessimistic impact scenarios of the U.N. estimate that the average person in the developing world in 2100 will be about as rich as we are today.
I ty nejvíce pesimistické odhady OSN ukazují, že průměrný člověk v rozvojové zemi v r. 2100 bude přibližně tak bohatý jako jsme my dnes.
EnglishToday the time has come, now that we have understood the causes of the pessimistic demographic picture of Europe's future, to begin putting the situation to rights.
Nyní přišel čas, když jsme již pochopili příčiny pesimistického demografického obrazu budoucnosti Evropy, začít dávat situaci do pořádku.
EnglishSo given all of our digital devices that are bringing all the negative news to us seven days a week, 24 hours a day, it's no wonder that we're pessimistic.
A je pravdivé. Když máme všechna ta digitální zařízení, která nám přinášejí všechny ty negativní zprávy, sedm dní v týdnu, 24 hodin denně, není divu, že jsme pesimističtí.