Engelsk-tjekkisk oversættelse af "promotional"

EN

"promotional" tjekkisk oversættelse

EN promotional
volume_up
{adjektiv}

promotional (også: agitprop)
The Commission should earmark funds for a promotional campaign.
Na propagační kampaň by Komise měla vyčlenit prostředky.
Promotional codes (also known as coupons) offer a monetary credit to an advertiser's account.
Propagační kódy (též se označují jako kupony) nabízejí peněžní kredit do účtu inzerenta.
If you find that your promotional code isn't working properly, there may be a number of reasons.
Pokud zjistíte, že váš propagační kód nefunguje správně, důvodů může být několik.
promotional (også: advertising, ad)
Not include advertising or promotional messages.
Neobsahuje reklamní ani propagační sdělení.
Nejde tady již o reklamní postup?

Eksempelsætninger "promotional" på tjekkisk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishCountries such as Poland need a major school fruit promotional campaign.
V zemích jako Polsko je nezbytná masivní kampaň na podporu konzumace ovoce ve školách.
EnglishThe setting you use affects how your promotional code or coupon will work.
Použité nastavení ovlivňuje fungování propagačního kódu či kuponu.
EnglishIf you have an offer code you need to make sure that you enter it to receive the promotional price.
Pokud máte kód pro zvláštní nabídku, je nutné jej zadat, abyste akční cenu získali.
EnglishI think a review of the principles of the promotional campaign is called for.
Myslím si, že to vyžaduje revizi zásad promoční kampaně.
EnglishPromotional codes are like flowers: they require just the right environment to thrive, and they have a short life span.
Nevydrží dlouhou a mají-li prospívat, potřebují vhodné prostředí.
EnglishFor example, stock-taking systems and possibly promotional activity for exports will also be necessary in the future.
Například systémů inventarizace a možných činností podporujících vývoz bude zapotřebí i v budoucnu.
EnglishBeekeepers must also receive aid in the form of subsidies or cheaper sugar as well as large-scale promotional campaigns.
Včelařům musí být poskytována podpora ve formě dotací nebo levnějšího cukru, jakož i velkoplošných propagačních kampaní.
EnglishNonetheless, it does not provide a harmonised framework on the contents and the quality of non-promotional information for patients.
Neposkytuje však harmonizovaný rámec pro obsah a kvalitu informací pro pacienty, jež jsou nereklamní povahy.
EnglishIf you don't want to accrue costs that exceed your promotional credit, just pause your campaigns to stop running your ads.
Nechcete-li, aby náklady překročily výši propagačního kreditu, můžete kdykoli pozastavit kampaně, a tudíž i zobrazování reklam.
EnglishPharmaceutical companies must comply with clear rules on objectivity in the non-promotional information that they disseminate.
Farmaceutické společnosti musí dodržovat jasná pravidla týkající se objektivity informací nereklamní povahy, které rozšiřují.
EnglishIs that not already a promotional move?
EnglishIf you'd like to be notified of future promotions, we recommend opting in to receive promotional emails from Google Wallet.
Pokud chcete být informováni o budoucích promo akcích, doporučujeme přihlásit se k příjmu promo e-mailů ze služby Google Checkout.
EnglishIn addition to her intellectual input, she also conducted a number of promotional activities and has really put everything she had into this report.
Kromě svého intelektuálního vkladu realizovala také několik propagačních aktivit a opravdu vložila všechno do této zprávy.
EnglishThe right of the patient to high quality non-promotional information on the benefits and risks of prescription-only medicines was urgently needed.
Právo pacienta na prvotřídní nepropagační informace o přínosech a rizicích přípravků vydávaných pouze na lékařský předpis jsme naléhavě potřebovali.
EnglishHowever, on the order confirmation page you'll have a chance to enter your promo code then the price will change to reflect the offer promotional price after you click Apply.
Na stránce s potvrzením objednávky však budete mít možnost zadat kód akce a po jeho zadání a kliknutí na tlačítko Použít se cena změní na akční cenu.
EnglishIn my opinion, it should not be in regional policy, but rather in European administration, promotional costs and costs relating to the Brussels bureaucracy, which come to almost 7%.
Podle mého názoru by to neměla být regionální politika, ale spíše evropská správa, náklady na propagaci a bruselskou byrokracii, které činí téměř 7 %.
EnglishIn order to safeguard the rights and interests of patients, the latter should be able to avail themselves of good quality, objective, reliable and non-promotional information on medicines.
V rámci ochrany práv a zájmů pacientů by tito pacienti měli mít o léčivech k dispozici kvalitní, objektivní, spolehlivé informace nereklamní povahy.
EnglishYou'll still need to tag all of your non-AdWords paid keyword links, though, as well as your banners and other ads, and the links inside your promotional e-mail messages.
Budete však muset označkovat všechny placené odkazy na klíčová slova mimo program AdWords, bannery a ostatní reklamy, a také odkazy uvnitř propagačních e-mailových zpráv.
EnglishPromotional programmes carried out by Member States offer the opportunity for entities to work together, where they have not managed to run and finance these activities on their own.
Programy propagace prováděné členskými státy nabízejí příležitost k navázání spolupráce mezi subjekty, které nedokázaly řídit a financovat tyto činnosti samy.
EnglishIf you've added funds to your account, your ads will keep running once the promotional amount is exhausted, and they'll continue running until you have no more funds in your account.
Pokud do účtu prostředky převedete, reklamy se budou zobrazovat i po vyčerpání částky propagačního kreditu, a to do té doby, než se prostředky v účtu vyčerpají.